STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

definitie reflecteren
reflecteren is terugblikken op een ervaring, evenals op de context waarin deze plaatsvindt, je bewust worden van die ervaring en deze verbinden aan bestaande kennis, er betekenis aan verlenen en daarvan leren.
doel van reflecteren
reflecteren helpt je om je beroepsbekwaamheid en je professionele identiteit te versterken.
- Het vergroten van zelfkennis
- Het ontwikkelen van adequate attitude en vaardigheden
- het construeren van nieuwe kennis en deze integreren in het eigen handelen
adequate attitude en vaardigheden (9)
beter inleven in anderen, mogelijkheden leren kennen, meer verbinden met wat je leert, zelfvertrouwen ontwikkelen, bewuster en sneller leren, leerdoelen ontdekken, zien waar jouw verantwoordelijkheid ligt, ontwikkelen kritische en onderzoekende houding en ontwikkelen ethische houding afgewogen keuzes leren maken
construeren van nieuwe kennis
verborgen kennis ontdekken, tekorten in kennis ontdekken, kennis uit ervaring leren toepassen in nieuwe situaties en nieuwe kennis integreren in professioneel handelen
hier en nu reflectie
het vermogen om door middel van reflectie je handelen waar nodig à la minute bij te sturen (handelingsreflectie)
waarde
motieven/idealen om na te streven. Iets waar belang aan gehecht wordt.
norm
toestand die voor een categorie van personen gewoon is.
grondhouding
basis van je gedrag, het geheel van gevoelens, gedachten, attitudes, waarden en normen
beroepshouding
bewust en wenselijk gedrag dat men verwacht in een bepaald werkveld
competentie
handelen vanuit een samenhang van kennis, houding en vaardigheden
transformationeel leren
vorm van leren waarbij een verandering plaats vindt.
Maatschappelijke betrokkenheid
wat dragen wij als organisatie of als persoon bij aan het grotere geheel en wat is onze toegevoegde waarde aan de maatschappij
handelingsruimte/ discretionaire ruimte
ruimte waarin beslissingen genomen kunnen worden met betrekking tot het eigen handelen
drogredenen
irrelevante argumenten
eerste definitie PI
ontstaat in de wisselwerking van een persoon met zijn professionele omgeving en binnen een maatschappelijke context. Verbindt de verhouding die je hebt tot je zelf en de verhouding die je hebt tot anderen.
Tweede definitie
geheel aan waarden, inspiratie en betekenisgeving die een persoon in een professionele setting een unieke eigen identiteit geven en die hij middels zijn handelen naar de ander toe laat zien.
sociaal doel
realiseren van een menswaardig bestaan
agogisch doel
sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van mensen
doen
single-loop-leren
denken
double-loop-leren
willen
triple-loop-leren