31 terms

Världshistorisk översikt

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Forntiden
Längsta epoken i världshistorien då människorna var jägare och samlare.
Neolitiska revolutionen
Runt 10.000 gick världen in i en revolution då folk började bruka jorden. Vi blev fler på bekostnad på näringsrik föda.
Bronsåldern
Tiden då många kulturer använde vattnet på framgångsrikt vis i jordbruket och en avancerad kultur med skrift och monument växer fram. Perioden har fått namn av en legering av tenn och koppar.
Sjöfolken
Folk som antas raserat bronsålderskulturerna.
Perserriket
Imperium under järnåldern som fanns i dagens Iran
Aten
Grekisk stad under antiken där demokrati, filosofi, matematik, retorik blomstrade.
Rom
Italiensk stad under antiken som skapade stort rike och gett västerlandet ett arkitektonisk stilideal, språk och olika styrelseskick som republik och kejsardöme.
Jerusalem
Stad som gett upphov till den monoteistiska världsbild som präglat västerlandet med normer och värden
Tidig medeltid
Tid av kallt klimat (ragnarök?), svält och pest och feodalism
Högmedeltid
Tid under medeltiden av klimatförbättring, befolkningsökning och växande städer.
Senmedeltid
Tid under medeltiden då klimatet blev sämre som orsakade svält och sedan också digerdöd och präglades av krig som 100-års kriget mellan Storbritannien och Frankrike.
Reformationen
Martin Luthers proteströrelse mot katolska kyrkans handel med avlatsbrev. Gav upphov till protestantismen.
Renässansen
Tiden runt 1500 då den grekiska och romerska kulturen påstods vara pånyttfödd. Man inspirerades av grekisk kultur och kulturen blomstrade.
Vetenskapliga revolutionen
Runt 1600 började man ifrågasätta den gamla synen på universum. Kända vetenskapsmän: Kopernikus, Galilei och Newton.
1492
Årtal som etsat sig fast i världshistorien. Det var då som Columbus hittade nya världen, dvs. Sydamerika och Nordamerika av en slump på väg till Österns rikedomar.
Absolutismen
Namnet på tiden från ca 1600- 1750 då kungarna hade väldigt stor makt.
Upplysningen
Tiden då engelska och franska filosofer kritiserade det kungliga enväldet, kyrkans makt och förespråkade mer maktbalans och förnuftigt tänkande.
Franska revolutionen
I slutet av 1700-talet- gjorde franska folket upp med det kungliga enväldet och stred för jämlikhet, frihet och broderskap!
Amerikanska revolutionen
I slutet av 1700-talet gjorde de amerikanska kolonisterna sig fria från Storbritannien.
Industriella revolutionen
I slutet av 1700-talet fanns allt på plats i Storbritannien för att gå från en bondeekonomi till en ekonomi byggt på industrin. Lyfte världen ur fattigdom men skapade på kort sikt ett klassamhälle..
Napoleon
Avslutade den franska revolutionen och gjorde sig 1804 till kejsare, men via hans arméer spreds den franska revolutionens idéer till hela Europa. Förlorade definitivt vid Waterloo 1815.
Nationalismen
Rörelse som vill att alla som hade ett språk, en kultur och samma historia skulle ha ett land, en nation. Ändrade dramatiskt Europas kartbild.
Imperialismen
Europeiska stormakternas strävan att lägga under sig världen i slutet av 1800-talet. Europa såg sig själv som världens herrar.
Första världskriget
Konflikt mellan 1914-1918 fick följden att de europeiska kejsardömena föll och gav upphov till att nya ideologier testades som demokrati, kommunism, nazism.
Kommunism
En grundläggande tanke är att allting ska ägas gemensamt i samhället och att det nya samhället skapas genom en revolution. Alla människor är lika värda och ska ha samma möjligheter oberoende av klass.
Nazism
Var mot demokrati. Ville ha en stark ledare. Rasistiska. Staten skulle styra ekonomin så att alla människor fick arbete, sjukvård och pension.
Suffragetter
Kvinnor som Millicent Fawcett och Emmyline Pankhurst som stred för kvinnans rättigheter
Andra världskriget
Det mest brutala kriget i världshistorien med 50 miljoner som slutade med nationalsocialismens fall 1945
Kalla kriget
Maktkampen och spänningen mellan USA och Sovjet mellan 1945-1991
Avkolonialiseringen
Efter 1945 då många länder i Afrika och Asien gjorde sig fria från sina europeiska kolonisatörer.
Välfärdssamhällen
Namnet på de samhällen som skapades i många europeiska länder efter 1945 med fri sjukvård och skola.