61 terms

Wiskunde Terme - Algebra

Leer die taal van Wiskunde om beter te doen. Dit sluit finansiele terme in.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Som van
Tel op +
Produk van
Vermenigvuldig x
Verskil tussen
Trek af -
Kwosiënt van
Antwoord as jy deel
Priemgetalle
Getalle wat net deur hulself en een deelbaar is. Een (1) is NIE priemgetal nie.
Ongedefinieerd
Iets wat nog nie in Wiskunde 'n definisie het nie. Soos deel met nul.
Heelgetal
'n Getal, positief, negatief of nul, wat altyd kan vereenvoudig na 'n getal wat nie 'n breuk is nie. Simbool: Z
Rasionale Getal
'n Getal wat as 'n breuk of 'n eidige desimaal of 'n repiterende desimaal geskyf kan word. Alle heelgetalle is ook rasionaal. Simbool: Q
Irrasionale Getal
'n Getal wat NIE as 'n breuk geskryf kan word nie. Dit kan soms in wortelvorm geskryf word, soos die vierkantswortel van 2, of ook as 'n desimale getal wat NOOIT herhaal nie, soos pi. Simbool: Q'
Reële Getalle
Alle rasionale en irrasionale getalle saam Simbool: R. Let wel, daar is getalle wat nie R is nie, soos die vierkantswortel van -1.
Kwadraat
Tot die mag 2, d.w.s. maal die getal met homself
Vierkantswortel
Kry 'n getal wat so is dat as jy dit met homself maal, jy hierdie getal sal kry
Eksponent
'n Getal wat die mag is waartoe 'n getal verhef word
Cartesiese vlak
'n Twee (of drie) dimensionele vlak met 'n horisontale lyn (gewoonlik die x-as) en 'n vertikale lyn (gewoonlik die y-as)
Koëffisiënt
Die getal wat voor 'n veranderlike staan
Polinoom
Die som of verskil van terme waarvan die veranderlike nie-negatiewe magte het, bv. 2x^3-4x+5
Lineêr
'n Uitdrukking (of verglyking) wat as 'n reguitlyn voorgestel kan word, bv. 2x-1
Ekwivalent
Presies dieselfde waarde
Noemer
Die getal onder die lyn van 'n breuk
Teller
Die getal bokant die lyn van 'n breukt van 'n breuk
Ewe getal
As dit in groepe van 2 verdeel kan word, is deelbaar deur 2.
Onewe getal
Daar bly 1 oor as dit in groepe van 2 verdeel word
Faktor
'n Getal wat sonder res in 'n ander getal kan deel, of 'n algebraïese uitdrukking wat sonder res in 'n ander uitdrukking kan deel. Let wel: elke getal is 'n faktor van homself.
Veelvoud
'n Heelgetal produk van 'n getal
Gemeenskaplike noemer
'n Getal of uitdrukking waarin al die breuke se noemers kan deel
Vergelyking
'n Wiskundige uitdrukking wat = bevat en wat balanseer
Interval
Alle getalle wat tussen twee grense lê. Blokhakies, soos [1; 5] sluit die 1 en 5 in. Ronde hakies, soos (1; 5) sluit die 1 en 5 uit, hulle is dus nie deel van die inteerval nie.
Imaginêre Getalle
Negatiewe getalle binne 'n vierkantswortel
Ongelykheid
'n Vergelyking wat pleks van 'n =, 'n < (kleiner) of > (groter) het
Getallelyn
'n Lyn waarop al die negatiewe en positiewe getalle en nul voorgestel word.
Oorsprong
Die plek op 'n assestel waar die lyne mekaar kruis. Al die onbekendes hier is nul.
Verhouding
Twee getalle wat met mekaar vergelyk word, bv. 2 : 5. Dit kan ook as 'n breuk, 2/5, geskryf word.
Eweredig
As twee verhoudings gelyk is, is dit eweredig
Lineêre vegelyking
'n Vergelyking waarin die hoogste mag van die onbekende 1 is, bv. 2x+5=7
Kwadratiese vergelyking
'n Vergelyking waarin die hoogste mag van die onbekende 2 is, bv. x^2-2x-3=0
Resiprook
'n Getal "omgedraai", bv 1/5 is die resiprook van 5
Term
'n Enkele uitdrukking met eie teken. Dit is deel van 'n uitdrukking en verskillende terme word geskei deur + of -
Vereenvoudig
Om 'n aantal terme te kombineer in minder terme
Uitdrukking
Enige wiskundige bewerking met getalle en onbekendes. Dit het nie 'n = in nie
Drieterm
'n Wiskundige uitdrukking wat 3 terme bevat
Onbekende
'n Letter in 'n wiskundige uitdrukking of vergelyking waarvan die waarde (aanvanklik) onbekend is
Veranderlike
'n Simbool of letter wat in die plek van 'n getal staan. Soos 'n poshokkie se naam, wat dan 'n getal bevat.
Kwadrante
Die 4 dele wat deur 'n assestel gevorm word
Oplossing/ Wortels van
Die antwoorde van 'n vergelyking
Wins
Die verskil tussen die bedrag wat verdien is en die bedrag wat betaal is
Verlies/ Depresiasie
Die afname in waarde
Afslag
Die proses waarin iets se koste of waarde verminder word
Enkelvoudige rente
Rente wat net op die bedrag gereken word
Saamgestelde rente
Rente wat op die bedrag plus die rente gereken word
Huurkoop
'n Sisteem waar die koper vir iets betaal met konstante gereelde betalings, gereken op die prys van die item, terwyl die koper dit gebruik
Wisselkoers
Die verband tussen verskillende lande se geldeenhede
Plekwaarde
Die numeriese waarde wat 'n syfer in 'n getal het as gevolg van die plek in die syfer
Formule
'n Uitdrukking wat gebruik word om 'n gevraagde resultaat te bereken
Relasie
'n Versameling geordende getalle pare (of meer as 2)
Definisie-versameling/ Gebied
Die stel waardes van die onafhanklike veranderlike waarvoor 'n relasie gedefinieerd is (gewoonlik x)
Waarde versameling/ Terrein
Die stel y-waardes van 'n relasie, ook genoem die afhanklike veranderlike wat ontstaan nadat die relasie se reël op die x-waarde toegepas is
Funksie
'n Relasie waar daar vir elke x-waarde slegs een y-waarde is.
Grafiek
Prentjie wat ontstaan wanneer al die getalpare van 'n funksie op 'n assestelsel gemerk en verbind word
Rigied/ Star
Die vorm bly presies dieselfde
Analiseer
Om iets metodies te eksamineer om 'n logiese gevolgtrekking te maak
Interpreteer
Om die betekenis van iets te verduidelik