24 terms

Aardrijkskunde HFD2

Begrippen Aardrijkskunde A t/m P
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

absolute afstand
afstand gemeten in kilometers
afscheidingsbeweging
een volk dat streeft naar onafhankelijke staat
asielzoeker
iemand die zijn land ontvlucht om in een ander land bescherming te zoeken
attractiepunten
zowel natuur als cultuur waardoor mensen naar een gebied toe komen
euregio
regionaal samenwerkingsverband in Europa tussen gebieden aan weerszijden van een landgrens
Europese integratie
Europese eenwording
Europese Unie
samenwerkingsverband van een aantal Europese landen, die streven naar meer eenheid
federatie
staatsvorm, waarin de deelgebieden meer autonomie krijgen
footloose-bedrijf
gemakkelijk verhuisbaar bedrijf dat vrij is in de keuze van een vestigingsplaats
grens
denkbeeldige lijn die aangeeft tot hoever het grondgebied van een staat of gebied reikt
industrialisering
fabrieksmatig werken in de landbouw bijvoorbeeld in de tuinbouw en bio-industrie
inertie
traagheid in verhuizingen van bedrijven, omdat er veel geld in gebouwen en grond is geïnvesteerd
infrastructuur
geheel van wegen, havens, leidingen en communicatienetwerken
intensivering
verhoging van de opbrengst (per hectare of per dier)
kerngebied
gebied met de meeste macht, rijkdom en welvaart
locatiefactoren
in de moderne landbouw zijn naast vruchtbare grond, voldoende water en een goed klimaat, de nabijheid van steden, logistiek en transport en het milieu van groter belang geworden
mechanisering
het verhogen van de productie door het gebruik van machines
moderne landbouw
type landbouw waarbij de productie erg hoog is
natie
bevolking van een staat die zich één voelt door gemeenschappelijke kenmerken en belangen
nationalisme
een vorm van groepsbewustzijn die zich uit in een sterke voorkeur voor eigen volk en land
periferie
achtergebleven gebied dat afhankelijk is van het kerngebied
politiek vluchteling
iemand die vlucht voor oorlog en onderdrukking
productiefactoren
middelen waarmee geproduceerd wordt: natuur, arbeid en kapitaalgoederen
protectionisme
het afschermen van de eigen markt voor producten uit andere landen