40 terms

Kapittel 1: Den første industrielle revolusjonen

Historie - Tidslinjer 2
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Hva førte industrialiseringen til?
Rask vekst i vareproduksjon og handel, jordbruk og tjenesteernæring
Hva er forlagssystemet?
Kjøpmenn forskynte spinnere og vevere med ull, etter hvert også bomull, og organiserte både produksjon og salg
Hva er Spinning Jenny?
Den første spinnemaskinen fra 1767 som kunne spinne åtte tråder om gangen
Hvem konstruerte Spinning Jenny?
Veveren James Hargreaves i 1767
Nårtid kom den mekaniske vevestolen på markedet?
1785
Når kom den forbedrede maskinveven?
Noen tiår etter 1800
Hvor mye reduserte den forbedrede maskinveven prisen?
Med 80%
Hvilken by i England hadde svært stor idustrialisering?
Lancashire, i Midt-England
Hva erstattet trekull?
Steinkull
På jakt etter steinkull måtte vannet pumpes ut av gruvene. Hvor mange hester tok det for å bruke vannpumpene?
Opptil 500
Hvilke skotsk ingeniør tok patent på dampmaskinen?
James Watt i 1776
Hvor stor del av tekstilproduksjon ble drevet av vannkraft i 1835?
3/4
Hvilke tre råvarer var veldig viktig for industrialiseringen?
Kull, bomull, jern og damp
Hvordan ble jernbanealderen innviget?
i 1830, da linja mellom Manchester og Liverpool ble åpnet
Hvem, foruten England, hadde gode forutsetninger for industrialisering?
Vest-Europa og Kina
Hva er fenomenet for den hvite befolkningsveksten?
Den varte i 200 år; befolkningsveksten steg i Nord- og Vest-Europa
Hvor mye vokste befolkningsveksten i Storbritannia?
1700: 7 millioner
1850: 21 millioner
Hva var årsaken til den høye dødsraten før 1750?
Avlingssvikt i jordbruk kombinert med epidemier
Nårtid kom koppervaksinen?
i 1796 av Edward Jenner
Hva skyles til at britiske jordbruk ble de mest effektive i Europa?
Dyrkningsmetodene ble lagt om, nye arbeidssparende og allmenningene forsvant
Hva var India spesielt kjent for innen mote i 1890?
Printed Calicoes (Calcutta)
Hva gjorde britene for å beskytte industrien sin?
La forbud mot import av printed calicoes og andre bomullsvarer. Det ble også forbudt å ha på seg klær av indiske stoffer.
Hva er merkantilisme?
En stat innfører handelsrestriksjoner og høy importtoll når den ønsker å fremme og verne egen industri
Hva er navigasjonslovene?
All handel skulle kanaliseres gjennom britiske-havner,-skip og sjøfolk
Hva var korntollen?
1815 - høy vernekontroll for britisk kornproduksjon
Hvor stor var handelsflåten i 1750?
6000 skip med en mektig krigsflåte som kunne beskytte handelsskipene på alle hav
Hvilke lover ble opphevd etter at SB tok kontroll over India?
Korntollen, navigasjonslovene + merkantilismen?
Hva var Det Ostindiske Kompaniet?
Fikk rett til å okkupere landområder, slå mynt, holde egen hær, anlegge festninger, slutte forbund, føre krig og sørge for sitt egen rettsvesen
Hvor stor prosent av bomullproduksjonen sto slavene for?
Rundt 75%
Hva er fire virkninger av undustrialiseringen?
1. Norurensning og nød
2. Arbeidervern
3. Ny fattiglov
4. Nytt klassesamfunn
Hvor mye vann hadde ingyggerne tilgengelig per dag?
Ca. 10 liter - forurenset av kloakk
Hva gikk Økonomisk liberialisme ut på?
Næringsdrivende skulle selv bestemme over produksjonen
Nårtid ble slaveri forbudt?
Kjøp og salg: 1807
Slaveri: 1833
Hvor mange mottok offentlig støtte i 1800?
25-30%
Hva sa den gamle fattigloven?
Alle skulle ha et minimum og leve av
Hva sa den nye fattigloven?
All hjelp skulle ytes i arbeidshus, eller fattighus
Hva er et annet ord for arbeidsklasse?
Proletariant (folk som lever av å selge arbeidskraften sin)
Hvem var industriborgerskapet/kapitalistene?
De som eide fabrikkene og maskinene - ofte kalt kapitalister
Hva er et kapitalistisk samfunn?
Økonomi baser på fri konkurranse, privat eiendomsrett til produksjonsmidlene og kjøp og salg av arbeidskraft
Hva er paternalisme?
Faderlig omsorg med streng kontroll - arbeidsgiver og taker