166 terms

Xenophon's Anabasis Book 4 Core Vocab (Steadman)

STUDY
PLAY
ἀλλά
but, yet
ἀνα-βαίνω
to go up, climb, mount
ἀφ-ικνέομαι
to come, arrive
βασιλεύς, ὁ
a king, chief
γίγνομαι
to come to be, become, be born
δέ
but, and, on the other hand
δή
indeed, surely, really, certainly, just
διά
through (+gen) on account of (+ acc)
Ἕλλην, Ἕλληνος, ὁ
Greek
ἐν
in, on, among. (+ dat.)
ἔνθα
here, there, where
ἐπεί
when, after, since, because
μετά
with (+ gen.); after (+ acc.)
μέν
on the one hand
ὁ, ἡ, τό
the
ὅσος, -η, -ον
as many as; all who or which
οὐ, οὐκ, οὐχ
not
ποιέω
to do, make, create, compose
ποταμός, ὁ
river, stream
πρός
to (acc.), near, in addition to (dat.)
στράτευμα, τό
army, expedition
σύν
along with, with, together (+ gen.)
ἀκούω
to hear, listen to
ἄκρος, -η, -ον
topmost; heights, highpoints
ἅμα
at the same time; as soon as, at, along with (+ dat.)
ἄν (ἤν)
modal adv.
αὐτός, -ή, -ό
-self; he, she, it; the same
βούλομαι
to wish, be willing, desire
γάρ
for, since
δια-βαίνω
to walk or pass over; cross
δοκέω
to seem (good), think, imagine
εἰ
if, whether
εἰμί
to be, exist
εἰς (ἐς)
into, to, in regard to (+ acc.)
ἔχω
have, possess; be able; be disposed
ἤν
if ever, ἐάν
Καρδοῦχοι, οἱ
Carduchians
κατα-λαμβάνω
to seize, lay hold of, find
λέγω (aor. εἶπον)
: to say, speak; gather
ὄρος, -εος, τό
a mountain, hill
ὅτι
that; because
οὕτως
in this way, thus, so
πολέμιος, -α, -ον
hostile; subst. enemy
πρίν
until, before
στρατηγός, ὁ
general
ὑπέρ
above, on behalf of (gen.); over, beyond (acc.)
ἀμφί
on both sides
ἀν-ίστημι
to make stand up, raise; rise
ἀπό
from, away from. (+ gen.)
ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ
himself, her-, it-, thems-
ἕπομαι
to follow, accompany, escort
ἡγέομαι
to lead; consider, believe (dat)
ἡμέρα, ἡ
day
λαμβάνω
to take, receive, catch, grasp
νύξ, νυκτος, ἡ
a night
Ξενοφῶν, -ῶντος, ὁ
Xenophon
ὀπισθο-φύλαξ, -ακος, ὁ
rear-guard
ὁπλίτης, -ου ὁ
hoplite, armed soldier
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
every, all, the whole
πεδίον, τό
plain
πορεύομαι
to travel, journey, march
Χειρίσοφος, ὁ
Cheirisophus
ἄνω
up, above
ἐκ, ἐξ
out of, from (+ gen.)
ἐπί
near (gen.), to, toward (acc.); near, at
ἐπιτήδειος, -η, -ον
necessities; provisions
κώμη, ἡ
town, country town
οἰκία, ἡ
house, dwelling, building
ὄπισθεν
(from) behind; in the future; (+ gen.)
οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν
no one, nothing
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ
child, boy, girl; slave
πολύς, πολλή, πολύ
much, many
τις, τι
anyone, anything, someone, something
φεύγω
to flee, escape; defend in court
ἄλλος, -η, -ο
other, one...another
ἄνθρωπος, ὁ
human being, person
ἐθέλω (θέλω)
to be willing, wish, desire
ἤδη
already, now, at this time
κατα-βαίνω
to step, come down
ὁδός, ἡ
road, way, path, journey
οὐδέ
and not, but not, nor, not even
στενός, -ή, -όν
narrow
φέρω
to carry, bring, convey; fly
χώρα, ἡ
land, region, country
ὡς
as, thus, so, that; when, since
ἀλλήλος, -α, -ον
one another
καίω
to kindle, light
λίθος, ὁ
a stone
λοχαγός, ὁ
captain
ὀλίγος -η, -ον
few, little, small
πλείων, -οντος
more, greater
πῦρ, πυρός,τό
fire
ὑπο-ζύγιον, τό
a yoke-animal, ox
δεῖ
it is necessary, must, ought (+ inf.)
κατα-λείπω
to leave behind, abandon
or (either...or); than
κλέπτω
to steal; do or seize secretly
μάχομαι
to fight, contend, quarrel, dispute
πάλιν
again, once more; back, backwards
προσ-έρχομαι
to come or go to, approach
χωρίον, τό
place, spot, region
ὥστε
so that, that, so as to
ἀγαθός, -ή, -όν
good, brave, capable
ἄγω
to lead, bring, carry, convey
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
a man
ἀπο-θνήσκω
to die off, perish
ἐνταῦθα
here, hither, there, thither, then
ὅμοιος, -η, -ον
resembling, similar to (dat)
ὁράω (aor. εἶδον)
to see, look, behold
παρ-έρχομαι
to go pass, enter
ταχύς, -εῖα, -ύ
quick, swift, hastily
δύναμαι
to be able, can, be capable
δύο
two
ἐγώ
I
εἷς, μία, ἕν
one, single, alone
ἔρχομαι
to come or go
εὐθύς
right away, straight, directly, at once
καλός, -ή, -όν
beautiful, fair, noble, fine
ὄρθιος, -α, -ον
steep, straight up, sheer
ὅς, ἥ, ὅ
who, which, that
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
this, these
σταθμός, ὁ
stage (~5 parasangs, distance covered in one day's journey)
σύ
you
φημί
to say, claim, assert
ὥσπερ
as, just as, as if
ἡγεμών, ὁ
leader, commander, guide
ὅπως
how, in what way; so that
οὖν
and so, then; at all events
φανερός, -ά, -όν
visible, manifest, evident
ἐρωτάω
to ask, inquire, question
πελταστής, ὁ
light troop (with light shield)
κελεύω
to bid, order, command, exhort
ἀπ-έρχομαι
to go away, depart
πέτρα, ἡ
a rock, a ledge
μένω
to stay, remain
ἕκαστος, -η, -ον
each, every one
κατά
according to, over (acc); down, against (gen)
πρῶτος, -η, -ον
first, earliest
λόφος, ὁ
hill
λόχος, ὁ
company, unit of men
ὑπό
by, because of, from (gen) under (dat)
ὅπλον, τό
a tool, implement; arms
ἄρχω
to begin; to rule, be leader of
περί
around, about, concerning
κωλύω
to hinder or prevent
ὁπότε
when, by what time
αὖ
again, once more; further, moreover
ἱππεύς, ὁ
a horseman, cavalry
στάδιον, τό
a stade, (pl. at times στάδιοι)
τρεῖς, τρία
three
μέγας, μεγάλη, μέγα
big, great, important
τίς, τί
who? which?
ἐπειδή
when, since, after
ἐκεῖνος, -η, -ον
that, those
θέω
to run
στρατιώτης, -ου, ὁ
soldier
φάλαξ, φάλαγγος, ὁ
phalanx
ἔνθεν
from there, on one side; from where
παρασάγγης, ὁ
parasang (5.7 or 5.3 km)
ἐντεῦθεν
from here, from there
ἵππος, ὁ
a horse
στρατόπεδον τό
camp, encampment; army
χιών, -όνος, ἡ
snow
δίδωμι
to give, offer, grant, provide
κώμ-αρχος, ὁ
leader of a town
βοῦς, ὁ, ἡ
ox, bull, cow; cattle
OTHER SETS BY THIS CREATOR