193 terms

Xenophon's Anabasis Book 1 Core Vocab (Steadman)

STUDY
PLAY
ἀπό
from, away from. (+ gen.)
ἄρχω
to begin; to rule, be leader of
αὐτός, -ή, -ό
-self; he, she, it; the same
βούλομαι
to wish, be willing, desire
γίγνομαι
to come to be, become, be born
δέ
but, and, on the other hand
δύο
two
εἰς (ἐς)
into, to, in regard to (+ acc.)
Ἕλλην, Ἕλληνος, ὁ
Greek
ἐπεί
when, after, since, because
ἔχω
have, possess; be able; be disposed
καί
and, also, even, too
Κῦρος, ὁ
Cyrus
λαμβάνω
to take, receive, catch, grasp
μέν
on the one hand
ὁπλίτης, -ου ὁ
hoplite, armed soldier
ὅς, ἥ, ὅ
who, which, that
ὅσος, -η, -ον
as many as; all who, all which
οὖν
and so, then; at all events
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ
child, boy, girl; slave
πάρ-ειμι
to be near, be present, be at hand
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
every, all, the whole
πεδίον, τό
plain
ποιέω
to do, make, create, compose
στρατηγός, ὁ
general
Τισσαφέρνης, ὁ
Tissaphernes
τυγχάνω
chance upon, get; meet; happen
φίλος, -α, -ον
friendly, dear; friend, kin
ὡς
as, thus, so, that; when, since
ἀδελφός, ὁ
a brother
ἀλλά
but, yet
ἀπ-έρχομαι
to go away, depart
ἀφ-ικνέομαι
to come, arrive
βουλεύω
to deliberate, plan, take counsel
δή
indeed, surely, really, certainly, just
δύναμαι
to be able, can, be capable
ἐάν (ἤν, κἄν, ἄν)
εἰ ἄν, if (+ subj.)
εἰμί
to be, exist
ἐκεῖνος, -η, -ον
that, those
ἐπί
near (gen.), to, toward (acc); near, at
ἔτι
still, besides, further
or (either...or); than
ὅπως
how, in what way; so that
ὅστις, ἥτις, ὅ τι
whoever, which-, whatever
πάλιν
again, once more; back, backwards
παρά
from, at, to the side of, in respect to
πείθω
to persuade, trust; mid. obey
πρός
to (acc.), near, in addition to (dat.)
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
a man
βάρβαρος, -α, -ον
foreigner, barbarian
βασιλεύς, ὁ
a king, chief
γάρ
for, since
ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ
himself, her-, it-, thems-
ἔκαστος, -η, -ον
each, every one
Ἑλληνικός, -ή, -όν, ὁ
Greek, Hellenic
ἐν
in, on, among. (+ dat.)
μάλιστα
most of all; certainly, especially
ὅτι
that; because
οὕτως
in this way, thus, so
παρ-αγγέλλω
to tell, give orders, order
πλεῖστος, -η, -ον
most, very many
πολεμέω
wage war, make war, (+ dat.)
πόλις, ἡ
a city
τε
and, both
ὥστε
so that, that, so as to
ἄλλος, -η, -ο
other, one...another
αὖ
again, once more; further, moreover
δίδωμι
to give, offer, grant, provide
ἐκ, ἐξ
out of, from (+ gen.)
θάλαττα, ἡ
the sea
κατά
down from (+ gen.), down, down along (+ acc.)
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
this, these
πέμπω
send, conduct, convey, dispatch
πλήν
except, but (+ gen.)
στράτευμα, τό
army, expedition, campaign
τότε
then, at that time
φεύγω
to flee, escape; defend in court
αἰσθάνομαι
perceive, feel, learn, realize
ἀμφί
on both sides
Κλέαρχος, ὁ
Clearchus
νομίζω
to believe, think, deem
οὐ, οὐκ, οὐχ
not
οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν
no one, nothing
ἄν
modal adv.
ἔρχομαι
to come or go
οἰκέω
to inhabit, dwell, live
στρατιώτης, -ου, ὁ
soldier
τρεῖς, τρία
three
ὑπό
by, because of, from (gen) under (dat)
χρῆμα, -ατος, τό
money, goods, wealth
δέομαι
lack, need, want; ask for (+ gen.)
κελεύω
to bid, order, command, exhort
μή
not, lest
πρίν
until, before
πρόσθεν
before
σύν
along with, with, together (+ gen.)
χώρα, ἡ
land, region, country
βαρβαρικός, -η, -ον
foreigner, barbarian
δοκέω
to seem (good), think, imagine
ἐκ-βάλλω
to throw out of, cast away
ἐνταῦθα
here, hither, there, thither, then
ἤδη
already, now, at this time
ἥκω
to have come, be present
πορεύομαι
to travel, journey, march
εἰ
if, whether
καλέω
to call, summon, invite
ὅπλον, τό
a tool, implement; arms
ἀκούω
to hear, listen to
ἱππεύς, ὁ
a horseman, cavalry
ταχύς, εῖα, ύ
quick, swift, hastily
πελταστής, ὁ
light troop (with light shield)
χίλιοι, -αι, -α
a thousand
διά
through (+ gen.) on account of, because of (+ acc.)
δια-βαίνω
to walk across, pass over; cross
εἴκοσι
twenty
εἷς, μία, ἕν
one, single, alone
ἐξ-ελαύνω
march out, ride out, drive out
εὐ-δαίμων, -ον
happy, fortunate, blessed
εὖρος, τό
breadth, width
ἡμέρα, ἡ
day
λέγω (fut. ἐρέω, aor. εἶπον)
to say, speak; gather
μέγας, μεγάλη, μέγα
big, great, important
μένω
to stay, remain
Μένων, Μένωνος ὁ
Meno
παρασάγγης, ὁ
parasang (5.7 or 5.3 km)
πλοῖον, τό
ship, vessel
ποταμός, ὁ
river, stream
σταθμός, ὁ
stage (a day's travel); weight
βασίλειον, τό
palace
ἐντεῦθεν
from here, from there
ἵππος, ὁ
a horse
μέσος, - η, -ον
middle, in the middle of
μάχη, ἡ
battle, fight, combat
νικάω
to conquer, defeat, win; outdo
πέντε
five
περί
around, about, concerning
τριάκοντα
thirty
δέκα
ten
Κίλιξ (Κίλισσα), Κίλικος, ὁ
Cilician
πλείων (πλέων), -ονος
more, greater
ἐλαύνω
to march, ride, drive
πολύς, πολλή, πολύ
much, many
στρατία, ἡ
an army, expedition, land force
Συέννεσις, -ιος, ὁ
Syennesis
τέτταρες, -α
four
ἐπι-δείκνυμι
to indicate, point out, prove
ὁδός, ἡ
road, way, path, journey
ἅρμα, τό
a chariot
δεξιός, -ά, -όν
on the right hand or side
εὐ-ώνυμος, -ον
of good name; left (side)
ἵστημι
make stand, set up, stop, establish
πρό
before, in front; in place of (+ gen.)
πρῶτος, -η, -ον
first, earliest
τάξις, -εως, ἡ
unit, squandron; formation; tactics
τάττω
to arrange, post, station, put in order
Κιλικία, ἡ
Cilicia
ὁράω (aor. εἶδον)
to see, behold
σκηνή, ἡ
tent
πολέμιος, -α, -ον
hostile, of the enemy
μετά
with (+ gen.); after (+ acc.)
Πέρσης, -ου, ὁ
a Persian
τις, τι
anyone, anything, someone, something
οὐδέ
and not, but not, nor, not even
φημί
to say, claim, assert
οὔ-τε
and not, neither...nor
ἐγώ
I
ὑμεῖς
you
ἄγω
to lead, to bring, to carry, to convey
αἱρέω
seize, take; mid. choose
εὖ
well
ἐθέλω
to be willing, wish, desire
εἶπον
aor. said, spoke
ἕπομαι
to follow, accompany, escort
οἴομαι (οἶμαι)
to suppose, think, imagine
ἡμεῖς
we
ὥσπερ
as, just as, as if
ἀ-δικέω
to be unjust, do wrong, injure
γε
at least, at any rate; indeed
μέντοι
however, nevertheless; certainly
οἶδα
to know
ἄριστος, -η, -ον
best, most excellent
ἄνθρωπος, ὁ
human being, person
κακός, -ή, -όν
bad, base, cowardly, evil
φαίνω
to show; mid. appear, seem
Εὐφρήτης, ὁ
Euphrates
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν
every, quite all
διώκω
to pursue, follow; prosecute
πιστός -ή -όν
: trusting, loyal; pledges
ἅμαξη, ἡ
a wagon, cart
ἔνθα
here, there; then
μάχομαι
to fight, contend, quarrel, dispute
Ὀρόντας, ὁ
Orontas
σύ
you
OTHER SETS BY THIS CREATOR