43 terms

Så styrs Sverige och ideologier

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

349
Antal ledamöter i Riksdagen
4%
% Spärr för att komma in i riksdagen
18 år
Ålder för att rösta i riksdagsvalet som svensk medborgare
Mandatperiod
Namnet på de fyra åren som en regering har makten
Fyra år
Så länge går det mellan valen i Sverige
Talmannen
Näst kungen den viktigaste personen i landet - det är han som föreslår en statsministerkandidat som riksdagen får rösta på.
Regeringschef
Annat namn på statsministern - det är han som utser vilka som ska vara med i hens regering.
Misstroendevotum
En omröstning ifall 35 ledamöter inte tror på att regeringen kan göra sitt jobb.
Riksdagen
Väljer statsminister och kontrollerar regeringen
Riksdagen
Beslutar om statens finanser
Riksdagen
Röstar om förslag från regeringen
Regeringen
Kommer med propositioner med förslag om nya lagar
Regeringen
Styrs utrikespolitiken och företräder Sverige i EU
Departement
En del av regeringen som har hand om en viss sorts frågor; försvaret har sin avdelning, miljön sin osv.
Proposition
Förslag till ny lag från regering - måste godkännas av riksdagen.
Utskott
Riksdagens olika avdelningar, försvaret har sin avdelning, miljön sin osv.
Motion
Förslag till ny lag från enskild eller grupp av riksdagsman
Budget
Den viktigaste delen av regeringens arbete som handlar om hur landets skattemedel ska fördelas och måste godkännas av riksdagen.
Majoritetsregering
Regering som stöd av fler än 50% av riksdagsledamöterna
Minoritetsregering
Regering som stöds av färre ä 50% av riksdagsledamöterna
Koalitionsregering
Regering som består av flera partier
Statschefen
Just nu Kung Carl XVI Gustaf - har ingen makt men närvarar vid möten som kallas för konseljer.
Myndigheter
Olika verk som ska genomföra regerings politik, ex. migrationverket.
Länsstyrelsen
Det finns 21 sådana i landet och är regerings förlängda arm i landet. De leds av en landshövding.
Landsting
Har hand om sjukvård i olika delar av landet. De tillsätts samtidigt som riksdagen i ett annat val.
Kommunstyrelsen
Har hand om skola, äldrevård, vatten, energi m.m i kommunerna och tillsätts av kommunfullmäktige.
Regeringsformen
Grundlagen som slår fast att Sverige styrs via fria val var fjärde år till parlamentet och innehåller alla regel som handlar om valet, riksdagen och regeringen
Successionsordningen
Grundlagen som slår fast att Sverige är en monarki och den ärvs i dynastin Bernadotte. 1979 beslöts att det är är det äldsta barnet som ska ta över som statschef.
Tryckfrihetsförordningen
Grundlagen som slår fast att man får trycka vad man vill i Sverige. Men inte kränka eller förtala någon.
Censur
Att ingen får på förhand granska vad du ska yttra i TV eller Radio eller vad du ska skriva i en tidning.
Yttrandefrihetsgrundlagen
Grundlagen som slår fast att man får yttra vad man vill i TV eller Radio.
Liberalismen
Utgår från att alla människor är fria att utforma sitt eget liv utan att någon kränker hennes mänskliga rättigheter
Socialismen
Utgår från alla människor är jämlika
Konservatismen
Anser att samhället ska förändras långsamt
Nationalsocialismen
Anser att människosläktet ska förädlas via naturligt urval
Nationalismen
Anser ett land ska byggas på principen att ett folk som har samma historia, kultur, språk och seder ska ha ett land och att dess gamla seder ska värnas och bevaras.
Socialdemokrati
En form av socialism som menar att målet ska uppfyllas via icke-våld och fria val.
Kommunismen
En form av socialism som menar att målet ska nås via revolution!
Feminismen
Anser att den kvinnliga underordningen måste få ett slut genom att kvinnor får samma rättigheter som män.
Klasslösa samhället
Målet för socialismen - ett samhälle där alla är lika.
Socialismen
Anser att företagen i ett land bör ägas gemensamt
Äganderätt
Både liberalism och konservatism betonar att alla har rätt till sin egen egendom
Näringsfrihet
För liberalerna är det viktigt att alla får ha det företag man vill ha utan att staten lägger sig i krav på yrkesskicklighet.