NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. devastate economy
 2. positive impact
 3. degradation of ecosystem
 4. local heritage
 5. host country
 1. a pozitív hatás
 2. b házigazda ország
 3. c letarolja a gazdaságot
 4. d helyi örökség
 5. e az ökoszisztéma rongálódása

5 Multiple choice questions

 1. valutabevétel
 2. elősegíti a megértést
 3. zajártalom
 4. kölcsönös együttérzés
 5. tágítja a tapasztalatokat

5 True/False questions

 1. snowbirdvándormadár

        

 2. sewage pollutioncsatornaszennyezés

        

 3. package tourstermészetjáró turista

        

 4. wildlife habitatvadon élő állatok lakhelye

        

 5. over-reliancetúlzott mértékben kihasznál

        

Create Set