NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. wildlife habitat
 2. degradation of ecosystem
 3. bird watchers
 4. strengthen communities
 5. foster an understanding
 1. a elősegíti a megértést
 2. b erősíti a közösségeket
 3. c madárlesen levő turista
 4. d vadon élő állatok lakhelye
 5. e az ökoszisztéma rongálódása

5 Multiple choice questions

 1. jelentős szerepet játszik
 2. egy elmaradott régiót működőképessé tesz
 3. Bruttó Hazai Termék
 4. fejlett infrastruktúra
 5. haragot, dühöt gerjeszt

5 True/False questions

 1. positive impactpozitív hatás

        

 2. cultural clashkultúrharc

        

 3. high living standardsmagas életszínvonal

        

 4. mutual sympathykölcsönös együttérzés

        

 5. foreign exchange earningelősegíti a megértést