NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. trigger resentment
 2. snowbird
 3. training tourist
 4. archeoligical site
 5. local heritage
 1. a haragot, dühöt gerjeszt
 2. b helyi örökség
 3. c vándormadár
 4. d régészeti lelőhely
 5. e tréningturista

5 Multiple choice questions

 1. vadon élő állatok lakhelye
 2. aktív nyaraló
 3. jelentős szerepet játszik
 4. madárlesen levő turista
 5. nem megfelelő munkakörülmények

5 True/False questions

 1. revenue leakagetúlzott függés

        

 2. booming businessmadárlesen levő turista

        

 3. over-reliancetúlzott mértékben kihasznál

        

 4. devastate economyfejlett ország

        

 5. foster an understandingelősegíti a megértést

        

Create Set