NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. host country
 2. overuse
 3. bird watchers
 4. GDP (Gross Domestic Product)
 5. over-reliance
 1. a Bruttó Hazai Termék
 2. b madárlesen levő turista
 3. c túlzott mértékben kihasznál
 4. d túlzott függés
 5. e házigazda ország

5 Multiple choice questions

 1. elősegíti a megértést
 2. régészeti lelőhely
 3. fejlett ország
 4. befektetést ösztönöz
 5. elfogadja a külnbségeket

5 True/False questions

 1. cultural clashkölcsönös együttérzés

        

 2. snowbirdvándormadár

        

 3. multisectoral activitykultúrharc

        

 4. activity holiday makerelfogadja a külnbségeket

        

 5. weather touristkatasztrófaturista