NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. noise pollution
 2. waste disposal
 3. multisectoral activity
 4. unsatisfactory working conditions
 5. rehabilitate a poor region
 1. a szemételszállítás
 2. b nem megfelelő munkakörülmények
 3. c zajártalom
 4. d egy elmaradott régiót működőképessé tesz
 5. e többszektoros tevékenység

5 Multiple choice questions

 1. kultúrharc
 2. vándormadár
 3. befektetést ösztönöz
 4. állami bevétel elszivárgása
 5. valutabevétel

5 True/False questions

 1. local traditions and craftshelyi hagyományok és mesterségek

        

 2. GDP (Gross Domestic Product)Bruttó Hazai Termék

        

 3. spread of diseasesbetegségek terjedése

        

 4. foster an understandingbefektetést ösztönöz

        

 5. weather touristkatasztrófaturista