NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. local traditions and crafts
 2. nature tourist
 3. stimulate investment
 4. noise pollution
 5. GDP (Gross Domestic Product)
 1. a természetjáró turista
 2. b Bruttó Hazai Termék
 3. c befektetést ösztönöz
 4. d helyi hagyományok és mesterségek
 5. e zajártalom

5 Multiple choice questions

 1. kölcsönös együttérzés
 2. az ökoszisztéma rongálódása
 3. túlzott függés
 4. erősíti a közösségeket
 5. fejlett ország

5 True/False questions

 1. wildlife habitathelyi örökség

        

 2. trigger resentmentbefektetést ösztönöz

        

 3. multisectoral activitytöbbszektoros tevékenység

        

 4. training touristtréningturista

        

 5. booming businessfejlődő üzletág