NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. local traditions and crafts
 2. accept differences
 3. wildlife habitat
 4. host country
 5. positive impact
 1. a házigazda ország
 2. b vadon élő állatok lakhelye
 3. c elfogadja a külnbségeket
 4. d pozitív hatás
 5. e helyi hagyományok és mesterségek

5 Multiple choice questions

 1. tréningturista
 2. haragot, dühöt gerjeszt
 3. túlzott függés
 4. madárlesen levő turista
 5. katasztrófaturista

5 True/False questions

 1. nature touristtermészetjáró turista

        

 2. activity holiday makeraktív nyaraló

        

 3. archeoligical sitemezőgazdasági munkás

        

 4. GDP (Gross Domestic Product)pozitív hatás

        

 5. high living standardstréningturista