NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. local heritage
 2. rehabilitate a poor region
 3. noise pollution
 4. wildlife habitat
 5. cultural clash
 1. a helyi örökség
 2. b vadon élő állatok lakhelye
 3. c kultúrharc
 4. d zajártalom
 5. e egy elmaradott régiót működőképessé tesz

5 Multiple choice questions

 1. házigazda ország
 2. az ökoszisztéma rongálódása
 3. elősegíti a megértést
 4. fejlett infrastruktúra
 5. valutabevétel

5 True/False questions

 1. unsatisfactory working conditionsnem megfelelő munkakörülmények

        

 2. over-reliancetúlzott függés

        

 3. package toursszervezett utak

        

 4. trigger resentmentharagot, dühöt gerjeszt

        

 5. activity holiday makerelfogadja a külnbségeket