22 terms

Ekologi och taxonomi

STUDY
PLAY
Taxonomi
klassificering/indelning av arter
Ekosystem
ett avgränsat område där organismer samspelar med deras omgivning
Ekosystemtjänster
de funktioner hos ekosystem som upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor
Biologisk mångfald
mängden av arter och livsformer som uppkommit genom evolutionen
Näringskedja
en förenklad modell av hur näring förs vidare i ett ekosystem
Näringsväv
flera sammankopplade näringskedjor
Växthuseffekten
kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären
Ekologiskt fotavtryck
ett mått på mängden resurser en människa förbrukar under sin livstid
Konsument
De som äter växter eller andra djur
Producent
Gröna växter och blågröna bakterier som tillverkar energirik näring med hjälp av solenergi i fotosyntesen
Destruent/Nedbrytare
organismer som lever av att bryta ner organisk substans
Övergödning
när mark och vatten tillförs så mycket närsalter att den biologiska balansen störs
Vattnets kretslopp
Allt vatten flyttar sig runt, runt i naturen. Solen värmer sjön, moln bildas, det regnar, vattnet rinner tillbaka till sjön och solen värmer igen.
Icke-förnybara energikällor
även kallat fossila bränslen exempelvis kol, olja, naturgas och kärnenergi
Förnybara energikällor
energikällor som inte kan ta slut exempelvis vatten, vind och sol
Hållbar utveckling
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov
Arkéer/bakterier/växter, djur & svampar
Livet på jorden delas in i tre domäner
Fotosyntesen
när koldioxid, vatten och solenergi blir till druvsocker och syre
Celler
alla levande organismer består av detta
Art
två individer av samma art kan föröka sig med varandra och i sin tur få avkommor som kan föröka sig
Arvsmassa
en organisms samtliga gener
Cellandning
när syre och druvsocker omvandlas till energi, koldioxid och vatten i cellens mitokondrier