Gaelic 1000k+ terms

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mìnich
explain
bracaist
balach
doras
each
làr
loch
loch
rathad
òran
song
sgàthan
teine
abhainn
eaglais
lamh
litir
oidche
sgoil
bàta
duine
gille
boy
leabhar
nead
peann
pen
seòmar
room
taigh
house
caileag
girl
fearg
anger
leabaidh
bed
nighean
girl/daughter
sgian
peace
acadh
field
bainne
milk
bòrd
table
cladach
shore
falt
hair
feur
grass
gleann
glen
iasg
fish
soaghal
world
uabhasach
terrible
uile
all
stad
stop
sgrìobhadair
writer
tàmh
rest/stillness
seòladair
sailor
beag
small
fuar
cold
blath
warm
toilichte
happy
brònach
sad
sgìth
tired
trang
busy
tinn
sick
meadhanachd
middling
donna
bad
fliuch
wet
smaonich
think
bruidhinn
speak
càraid
couple/pair
dìreach
straight/direct
dùinte
closed
fàs
grow
fosgail
open
freagairt
answer
sabaid
fight
sgrìobh
write
teanga
tongue
an sailead
the salad
an tost
the toast
an silidh
the jam
am piotsa
the pizza
am brot
the soup
an curran
the carrot
am foin
the wine
an sùgh-orainds
th orange juice
am piobat
the pepper
am buntàta
the potato
am burgair
the burger
an t-aran
the bread
an salann
the salt
am bròchan
the porridge
an t-ubhal
the apple
an t-uisge
the water
an rus
the rice
an fheòrag
the squirrel
an eala
the swan
a' phiseag
the kitten
a' mhuc
the pig
a' mhuc-mhara
the whale
a' chaora
the sheep
a' bhò
the cow
an tunnag
the duck
an nathair
the snake
an daolag
the beetle
an luch
the mouse
an fhiacail
the tooth
an fhuil
the blood
an t-sùil
the eye
an staidhre
the stair
an tràigh
the beach
a' bhùth
the shop
a' chraobh
the tree
a' chearc
the chicken
an sgian
the knife
ciontach
guilty
dìleas
loyal/faithful
grianach
sunny
port
port/dock
stoirm
storm
eucoir
crime
Diluain
monday
Dimàirt
tuesday
Diciadain
wednesday
Diardaoin
thursday
Dihaoine
friday
Disathairne
saturday
Didòmhnaich
sunday
ma
if
mur eil
if not
Oidhche Luain
monday night
Oidhche Mhàirt
tuesday night
Oidhche Chiadain
wednesday night
Oidhche Ardaoin
thursday night
Oidhche Haoine
friday night
Oidhche Shathairne
saturday night
Oidhche Dhòmhnaich
sunday night
muir
sea
a' chlann
children
a' ghrian
the sun
a' deàrrsadh
shining
feasgar
evening
dhachaich
home/homewards
ceistean
questions
na bàtaichean
the boats
faisg air
near/near to
cliathach na beinne
the side of the mountain
shuas
up
crodh
cattle
ugh
egg
uighean
eggs
uighean bualite
scrambled eggs
omaileid
omelette
beucon
bacon
sliseag beucoin
slice of bacon
sibean
suasage
lùb-dhubh
black pudding
foileag
pancake
ìm
butter
mil
honey
cofaidh
coffee
tea
sùgh-ubhail
apple juice
ith
eat
mill
spoil
coisich
walk
faighnich
ask
abair
say
beir
catch
cluinn
hear
dean
do
faic
see
faigh
get
rach
go
ruig
arrive/reach
thoir
give
thig
come
bog
soft
cofhurtail
comfortable
blàths
warmth
plangaid
blanket
cluasag
pillow
seasgair
cozy
geansaidh
jumper
cagailt
fireplace
coinneal
candle
dùsal
nap
pòg
kiss
leugh
to read
laigh dlùth
to snuggle
caidil
to sleep
laigh
to lie down
leig anail
to rest
an t-earrach
spring
an samhradh
summer
am foghar
Autumn
an geamhradh
winter
an faoilleach
january
an gearran
february
am màrt
march
an giblean
april
an cèitean
may
an t-òg-mhìos
june
an t-luchar
july
an lùnastal
august
an sultain
september
an dàmhair
october
an t-samhain
november
an dùbhlachd
december
dog
cat
cat
faoileag
seagull
biast-dubh
otter
leisg
lazy/reluctant
tioram
dry
snog
nice
a-màireach
tomorrow
a-nochd
tonight
anns a' mhadainn
in the morning
cuilean
puppy
anns
in (the)
aig
at
air
on
agus
and
agam
at me
tha
is
le
with
mi
me
math
good
thu
you
agad
at you
orm
on me
an
the (singular)
na
the (plural)
mo
my
a' dol
going
gu
to
an diugh
today
an dè
yesterday
ach
but
iad
them
ann
in him/in it
cha
not
chan eil
is not
dhan
to the
mòr
big
seo
this
cèic
cake
dealbh
picture
thuirt
said
airson
for
a' dèanamh
doing
fhuair
got
nach
not
sinn
we
bith
be
a' leum
jumping
a' ruith
running
ag ithe
eating
ag òl
drinking
caraid
friend
ainm
name
spòrs
sport/fun
latha
day
nuair
when
ag obair
working
sibh
you (plural)
a h-uile
every
a-nis
now
fon
under the
àite
place
bràthair
brother
sìos
down
ag iarraidh
wanting
chuir
put
carson
why
daoine
people
a-maireach
tomorrow
partaidh
party
piuthar
sister
peata
pet
ùr
new
biadh
food
rinn
made
ball-coise
football
rionnag
star
thug
took
thèid
will go
bhrist
broke
a' coimhead
looking
eun
bird
cia mheud
how many
dhachaigh
home
laithean-saora
holidays
mu dheidhinn
about
pàipear
paper
fuaim
sound
telebhisean
television
coimpiutair
computer
a' feuchainn
trying
geama
game
an dòchas
hope
barrachd
more
as fheàrr
best
feadhainn
some
inntinneach
interesting
measan
fruits
pleana
plane
ospadal
hospital
seachdain
week
ag radh
saying
uilebheist
monster
feumaidh
must
coibhneal
kind
àireamh
number
gòrach
silly
faiceallach
careful
gabh
take
seall
look
cuidich
help
tuiteam
fall
a' seinn
singing
ceann
head
rùm
room
aosta
old
lusan
plants
a' togail
lifting
taobh
side
flùraichean
flowers
antaidh
aunty
uncal
uncle
deireadh
end
ubhal
apple
dathan
colours
bochd
poor
naidheachd
news
gleoc
clock
teoclaid
chocolate
anmoch
late
leth
half
glasraich
vegetables
ràinig
arrived
fios
know
peansail
pencil
ceòl
music
baga
bag
bliadhna
year
faodaidh
may
rudeigin
something
flùr
flower
tighinn
coming
aodach
clothes
crosta
cross (annoyed)
cuideachd
also
seachad
past
idir
at all
bheil
are
sàmhach
quiet
màthair
mother
àthair
father
aodann
face
brògan
shoes
ceàrr
wrong
ceart
right
dannsa
dance
dubh
black
geal
white
sneachda
snow
sròn
nose
suiteas
sweet
briogais
trousers
fada
long/far
thòisich
started
àrd
high
uaine
green
a' fuireach
staying
fhthast
yet
sùgh
juice
dreasa
dress
còta
coat
cupa
cup
tidsear
teacher
gorm
blue
grod
horrible
brèagha
beautiful
airgead
money
a rithist
again
teaghlach
family
beul
mouth
drium
back
stamag
stomach
cas
leg/foot
cluas
ear
corrag
finger
Órdag
toe
fiaclan
teeth
amhach
neck
Gáirdean
arm
gualainn
shoulder
Glúin
knee
cridhe
heart
adhbrann
ankle
glas
grey
dearg
red
pinc
pink
buidhe
yellow
orainds
orange
liath
light blue
donn
brown
ruadh
reddish-brown
purpaidh
purple
forc
fork
iolair
eagle
cothrom
opportunity
rud
thing
fàilte
welcome
duilleag
leaf
gàire
laugh
eagal
fear
feusag
beard
speur
sky
eile
other
dhiùbh
of/off them
dùthaich
country
sìde
weather
dorcha
dark
falbh
go
fiodh
wood
coille
forest
labhairt
speaking
bruich
cooked
troigh
foot
beagan
little
a-bhos
this side
a-chum
in order to
a-ghnàth
continually/habitually
a-mach
out
a-mhàin
only
a-muigh
outside
a-nìos
up/upwards
a-nuas
down/downwards
a-null
to this side
a-raoir
last night
a-rèir
according to
a-riamh
ever/never
àbhaist
custom/habit
an-dràsda
presently/now
tha mi
i am
tha thu
you are
tha e
he is
tha i
she is
tha sinn
we are
tha iad
they are
seanair
grandfather
seanmhair
grandmother
glé
very
soillier
bright
dìleach
rainy
Sgoinneil
great/super
pàrant
parent
càirdean
relatives
uncail
uncle
co-ogha
cousin
bràithrean
brothers
peathraichean
sisters
leanabh
baby/young child
naoidhean
infant/baby
aoigh
guest
caomhnach/caraid
friend
nàmhaid
enemy
nàbaidh
neighbour
gàrradh
garden
geata
gate
mullach
roof/peak/summit
balla
wall
seilear
cellar/basement
breige
brick
for-uinneag
balcony
uinneag
window
cùirtear
curtain
iuchair
key
trannsa
corridor
staidhre
stairs
seòmar-suidhe
living room
peantadh
painting
peant
paint
rèidio
radio
seòmar-cadail
bedroom
brat-ùrlair
carpet/rug
deasg
desk
lampa
lamp
maids
match
cidsin
kitchen
àmhainn
oven
fuaradair
fridge
seòmar-bìdh
dining room
àirneis
furniture
clòsaid
closet
preas
cupboard
cathair
chair/city
langasaid
sofa
seòmar-ionnlaid
bathroom
ballan-ionnlaide
bathtub
frasair
shower
mias ionnlaid
washbasin
goc
tap
searbhadair
towel
tubhailt
hand towel
siabann
soap
ràsar
razor
cìr
comb
bruis-fhiaclan
toothbrush
uachdar-fhiaclan
toothpaste
taigh-beag
toilet
soitheach-sgudail
rubbish bin
sguam
broom
talla-baile
town hall
sràid
street
caisteal
castle
taigh-òsta
hotel
còcaire
cook
sgoilear
scholar/pupil
oileanach
student/educated
oilthigh
university
faclair
dictionary
pàipear-naidheachd
newspaper
neach-naidheachd
reporter/journalist
bùth
shop/store
neach
person
neach-bùtha
shopkeeper
marsanta
merchant
margadh
market
taigh-fuine
bakery
fuineadair
baker
gruagaire
hairdresser
siorcas
circus
taigh-cluiche
theatre
cluiche
play
filmichean
films
actair
actor
ban-actair
actress
opara
opera
cuirm-chiùil
concert
seinneadair
singer
neach-ciùil
musician
taigh-tasgaidh
museum
cunntasair
accountant
banca
bank
nòta-banca
bank note
cairt-bhanca
bank card
rùnaire
secretary
baigear
beggar
murt
murder
mortair
murderer
poileasman
policeman
poileas
police
stèisean-poileis
police station
prìosan
prison
cladh
graveyard
uaigh
grave
siubhal
travelling/walking
baga-droma
backpack
cairt-shiubhail
passport
port-adhair
airport
itealan
airplane
pìleat
pilot
heileacoptair
helicopter
trèan fon talamh
underground train
rèile
railway
trèan
train
ticead
ticket
slighe
path/trail
rathad-mòr
motorway/highway
dràibhear
driver
làraidh
lorry
truca
truck
bhana
van
busaichean
buses
tagsaidh
taxi
càr
car
carabhan
caravan
carabhanaichean
caravans
pàirc
park
garaids
garage
baidhseagal
bike
oifis a' phuist
post office
posta
postman
cairt-phuist
postcard
parsail
parcel
seòladh
address
fòn
phone
àireamh fòn
phone number
sgàilean
screen
meur-chlàr
keyboard
eadar-lìon
internet
làrach-lìn
website
post-dealain
email
teachdaireachd teacsa
text message
teacsa
text
bratach
flag
crìoch
border/frontier
ceanna-bhaile
capital city
baile
town
tuath
north
deas
south/right side
ear
east
iar
west
mapa
map
suas
up
shìos
down
fo
under
clì
left side
eadar
between
an seo
here
an sin
there
faisg
close/near
domhan
universe
planaid
planet
gealach
moon
grian
sun
dorchadas
darkness/obscurity
solas
light
adhar
air/sky
gaothan
winds
sneachd
snow
deigh
ice
teth
hot
tuathanach
farmer
ùir
ground/soil
eabar
mud
stùr
dust
lus
plant
beinn-theine
volvano
beinn
mountain
cnoc
hill
achadh
field
drochaid
bridge
cuan
ocean
eilean
island
tràigh
beach
clach
stone
clachan
stones
creag
rock
òr
gold
radan
rat
luch
mouse
pònaidh
pony
cow
diathad
meal
lòn
lunch
dìnnear
dinner
suipear
supper
acras
hunger
pathadh
thirst
neapraig
napkin
truinnsear
plate
spàin
spoon
crogan
jar
botal
bottle
glainne
glass
glainneachan
glasses
bobhla
bowl
bobhlaichean
bowls
deoch
a drink
uisge
water
leann
beer
seudar
cider
iogart
yogurt
càise
cheese
ola
oil
binigear
vinegar
salann
salt
aran
bread
pàidh
pie
briosgaid
biscuit
briosgaidean
biscuits
siùcar
sugar
daor
expensive
cunnarach
cheap
ubha
apple
peur
pear
plumas
plum
peitseag
peach
orainsear
orange
liomaid
lemon
liomaideag
lime
glasraichear
vegetarian
uinnean
onion
creamh
garlic
sailead
salad
càl
cabbage
càl-colaig
cauliflower
cularan
cucumber
piobar
pepper
piobar-tiolaidh
chili pepper
pònair
bean
peasraichean
peas
rus
rice
buntàta
tatties
sliseagan
chips
snèap
neep
curran dearg
carrot
tomàto
tomato
claigeann
skull
aghaidh
face
sùilean
eyes
fuil
blood
druim
back
gualann
shoulder
gàirdean
arm
làmh
hand
dotair
doctor
nurs
nurse
fiaclair
dentist
speuclan
spectacles
ad
hat
sgarfa
scarf
miotagan
glove
seacaid
jacket
lèine
shirt
tàidh
tie
crios
belt
sgiort
skirt
stocainnean
socks
soilleir
bright/light coloured
uair
hour
mionaid
minute
mionaidean
minutes
diog
second (of time)
madainn
morning
meadhan-là
midday
oidhche
night
meadhan-oidhche
midnight
a-bhòin-dè
the day before yesterday
an-dè
yesterday
an-diugh
today
an-earar
the day after tomorrow
deireadh-seachdain
weekend
mìos
month
ràith
season
linn
century
ro
before/after/too/very
an dèidh
after/later on
an-dràsta
at present
tràth
early
ainmig
rarely
uaireannan
sometimes
cò?
who?
dè?
what?
ciamar?
how?
cia mheud?
how many?
càit?
where?
cuin?
when?
carson?
why?
oir
because
uile gu lèir
altogether/in total
mòran
a lot/many
cuid
portion/share
tiugh
thick
trom
heavy/weight
goirid
short/brief
cumhann
narrow
caol
slender/thin/sea channel
ainmhidh
animal
craobh
tree
bata
stick
meas
fruit
ròpa
rope
craiceann
skin
feòil
meat
cnàimh
bone
earball
tail
ite
feather
sgiath
wing/fly
broinn
belly
òl
to drink
biteag
bit/morsel
sgrog
bite/mouthful
sùigh
to suck
sgeith
to spew
tarraing anail
to breathe
eòlas
knowledge/science
forfhais
information/knowledge/inquiry
ròs
knowledge/information
smaoinich
to think
tòchd
smell
snotach
smelly/snuffling
bi
be
fuirich
live/stay
bi beò
be alive/exist
bàsaich
to die
marbh
dead/to kill
ri
against/engaged in
buail
to hit
geàrr
cut/chop
itealaich
to fly
suidh
to sit
seas
to stand
tionndan
to turn
fallsa
false
fallain
healthy
nigh
to wash
tarraing
to pull
put
push
tilg
throw
cunnt
count
seinn
to sing
cluich
to play
gaoth
wind
sean
old
salach
dirty
cruinn
round
geur
sharp
a-muigh
outside
a-staigh
inside
dìochùimhnich
forget
cion
lack/shortage
beartas
wealth
beartach
rich/wealthy
slàinte
health
pàrlamaid
parliament
tapaidh
clever/smart
fad
length/distance/duration
fadalach
late
fhad 's a...
while/as long as
mar-tha
already
cuimhne
memory
meomhair
memory/memorandum
cairt-chùimhne
memory card
maide-cùimhne
memory stick
maide
piece of wood/stick
deamocrasaidh
democracy
deamocratach
democratic
creid
believe
creideach
believer
smuain
thought/notion
smuaineach
thoughtful
ma 's e do thoil e
please
dòigheil
in good condition/orderly
gu dòigheil
satisfied/all right
bàn
blonde/fair
beannachd leibh
bye
thig a-steach
come in
croit
croft
croitear
crofter
làithean na seachdain
days of the week
gabhaibh / gabh mo leisgeul
excuse me
dualchas
heritage
chan eil mòran
not much
chan eil fhathast
not yet
fosgailte
open
bàillibh
pardon
a' fònadh
phoning
cluicheadair
player
rèitire
referee
suidh sìos
sit down
sgiorta
skirt
sguir dheth sin
stop that
neach-teagaisg
teacher
sgioba
team
is math sin
that's good
tha sin ceart
that's right
an t-eadar-lìon
the internet
luchd-turais
tourists
luchd-teagaisg
teachers
anam
soul/mind
amanadach
animated/lively
caillte
lost
thalla
go away/get lost
cùis
affair/case/cause
chonnspaideach
controversial
lionnach
liquid
àras
apartment/abode
sgeilf
shelf
carpad
carpet
sòfa
sofa
sèithear
chair
muga
mug
mùgach
muggy/gloomy
lioft
elevator/lift
dath
colour
bris/brist
breal/smash/disrupt
togalach
building/structure
poblach
public
foillseachan
publication
ionadail
local
oifis
office
ofigeil
official
nighe
washing
glanachadh
cleaning
glan
clean/bright
smodach
filthy
firinn
truth
pian
pain
dearbh
certain/sure
eacarsaich
exercise
gabh air iasad
borrow
cruinn-eòlas
geography
bruidhneach
talkative
sgrìob
stroll/jaunt
sgiobach
tidy
sgioblaich
tidy up
iomlan
whole/total
siùd
commence/start
ostail
hostel
dachaigh
home
cruaidh
hard
seaghach
sensible/prudent
flodach
tepid/lukewarm
sòbair
sober
dual
hereditary/birthright
rag
stiff/rigid/stubborn
raga
rag (cloth,paper)
cinnt
certainly
mì-chinnt
doubt/uncertainty
tuigseach
intelligent/sensible
buan
lasting/durable
buileach
completely/absolute
carach
crafty/sly
dèanta
done/made
ullamh
done/finished/ready
dèan
do/make
feabhasach
improved
fearrad
betterment
dùin
close/shut
am fagas
nearby
far
off
fàile
air/atmosphere
air fad
altogether/completely
anns an spot
immediately
gun dàil
without delay
ruith
dash/run/chase
ìseal
low
sgùrr
high pointed hill/peak
litreachas
literature
eachdraidh
history
ro-eachdraidh
prehistory
pearsanta
personal
clasaigeach
classic/classical
stòiridh
story
seanchas
conversation
agallamh
interview
oibrich
work
clas
class
leasan
lesson
soilleirich
illuminate/explain
sruth
flow/current
plum
plunge/sink rapidly
mùth
change/alter
iomlaid
change (money)/exchange
artaigil
article
gailearaidh
gallery
canàl
canal
a' tòiseachadh
beginning/starting
bradan
salmon
chun
to the
cèile
spouse
aghaidhean
faces
cèilidhean
visits
a' baidhsagalachd
cycling
annam
in me
bataichean
sticks
a' cluich
playing
a-steach
movement inwards
caraidean
friends
a' tighinn
coming
bràthair-cèile
borther in law
ballachan
walls
bàidhsagal
bicycle
àradh
ladder
botail
bottles
ag ionnsachadh
learning
àraidh
special
an-siud
there, yonder
am feum?
must?
bidh
will be
cèicean
cakes
ceist
question
àiteigin
somewhere
à
out of/from
an-dràsd' 's a-rithist
now and again
bàtaichean
bpats
bocsa
box
ag innse
telling
aibhnichean
rivers
arsa
said
adhbharan
reasons
bùth-leabhraichean
bookshop
bùthan
shops
cha bhi
will not be
campaich
to camp
air cùlaibh
behind
athraichean
fathers
amadain
fools
ceart gu leòr
fine/all right
boireannaich
women
aosda
old
bu chòir do
should
a' sreap
climbing
balaich
boys
blasad
taste
cha tuirt mi
i didn't say
a-nall
over towards
a' cur
planting/sowing/putting
a chaoidh
for ever
adan
hats
caileagan
girls
b' àill leibh?
pardon?
cairteal
quarter
bòsd
to boast
ciallaich
to mean
bìd
to bite
athair-cèile
father in law
bruaichean
riverbanks
a' smaoineachadh
thinking
air ais
back/backwards
bàrdachd
poetry
bòidheach
beautiful
bodaich
old men
cànanan
languages
a' fàs
growing
a thìde
of time
a' cruinneachadh
collecting
a' cleachdadh
using
a' smocadh
smoking
chì
will see
biast
beast
cadalach
sleepy
an dòchas gu
hoping that
chuala
heard
càirdeil
friendly
Amaireaga
America
cha d'fhuair mi
i didn't get
breith
to birth/give birth to
balgam
mouthful
bagaichean
bags
chèile
each other
cathraichean
chairs
bracaistean
breakfasts
caistealan
castles
a' chiad
the first
bho
since/from
baile-mòr
city
ceudan
hundreds
cantainn
singing/saying
air falbh
away
cairtean
cards
bascaidean
baskets
air beulaibh
in front of
breab
kick
caill
to lose
can
to say
ceàrnag
square
beathaichean
animals
chan e
it isn't
bu
it was/was
bargan
bargain
cànan
language
aran coirce
oatcake
as dèidh
after
cairt
card
an toiseach
first of all
bàrr
top
bròg
shoe
bheir
will give
a
her
beachd
opinion
atharrachadh
change
càraichean
cars
blàr
battle
amanan
times
a' caoineadh
crying
a' creidsinn
believing
aisde
out of her
ar
our
cinn
heads
an asgaidh
free
beairtach
wealthy
ceartas
justice/rightness
chunnaic
saw
beanntan
mountains/hills
allt
stream
an-seo
here
bhideo
video
a-mach air a chèile
fallen out/quarrelled
aiseag
ferry
a' sgitheadh
skiing
cailleach
old woman
a' coiseachd
walking
ag ràdh
saying
ag èisdeach
listening
armailt
army
an ath-oidhch'
tomorrow night
a' tuigsinn
understanding
aiseagan
ferries
a' call
losing
beathach
animal
bloigh
small piece
biastan
beasts
adhbhar
reason
càch
the rest
às
out of
ceart ma tha
right then
àireamhan
numbers
beò
alive
càil
anything
àiteachan
places
bàrd
poet
an e?
is it?
am faca?
did see?
bualadh
hitting
air choireigin
some
a' sealltainn
showing/looking
bliadhnaichean
years
beart
instrument/engine
aonranach
lonely
ciallach
sensible
a dh'aithghearr
soon
bealach
mountain pass
bùird
tables
an-sin
there
air feadh
throughout
aois
age
a' casadaich
coughing
beatha
life
bailtean
villages/towns
Amaireaganach
American
a' leughadh
reading
bocsaichean
boxes
cinnteach
sure/certain
ciùin
calm/tranquil
clusan
ears
cluasagan
pillows
cnatan
cold (illness)
cogadh
war
coibhneil
kind/caring
coinnich
to meet
a' coinneachadh
meeting
coire
kettle
coltach ri
similar to
coltas
appearance
coma
indifferent
companach
companion
consairt
concert
cor
condition
còrd
to enjoy
a' còrdadh
agreeing/pleasing/enjoying
corp
body
cosg
cost
creutair
creature
creutairean
creatures
coin
dogs
cuairt
journey/trip
cuibhrig
cover
cuideigin
someone
cuimhnich
to remember
cùirtearan
curtains
cùm
to hold/to keep
cunnartach
dangerous
cùramach
careful
cus
too much
d'
your
de
of
diofar
difference
dòchas
hope
doctair
doctor
dòigh
way/manners
dòighean
way/manners
domhainn
deep
dragh
trouble
drathair
drawer
dusan
dozen
eadar-nàiseanta
international
facal
word
faclan
words
fas às
far away
fadachd
longing
fadalch
late
fàg
to leave
a' fàgail
leaving
a' faicinn
seeing
a' faighinn
finding/getting
fairich
to feel/to perceive
a' faireachdainn
feeling
fasan
fashion
fìor
true
fìos
knowledge
foranach
fortunate
Frangais
French language
furasta
easy
gach
every
ged
although
ge-tà
however
gin
any
glanadh
cleaning
greas ort
hurry up
greis
a while
gu dearbh
indeed
gu deimhinn
certainly
gu lèir
completely
gu leòr
enough
gunna
gun
guth
voice/word
isd
be quiet
láidir
strong
laighe
lying
làn
full
leisgeul
excuse
leithid
equal/like/such as
luaidh
dear/darling
luath
fast
mar is trice
more often
meadhan
middle
meadhanach
middling
nad
in your
nas fheàrr
better
nas miosa
worse
no
or
mu
about/approximately
co-dhiù
anyway/at least
fortan
luck
fortanach
lucky
glic
wise
tòcadh
emotion
labhar
loud
brùideil
brutal
onorach
honest
ràsanach
boring
doirbh
difficult
slaodach
slow
daonnan
always
deanadach
hard-working/industrious
cheana
already
sona
happy/content
tubaist
accident
droch
bad/evil
blasta
delicious
sgoinneil
fantastic
lag
weak
misneachail
confident
margaidh
market
rèis
race
tùr
tower
piseag
kitten
nàdar
nature
paidhleat
pilot
riaghaltas
government
cum romhad
carry on
taic
support
taiceil
supportive
luachmhor
valuable
foighidneach
patient
nobhail
novel
stòiridhean
stories
foghlam
education
gnog
knock
greas
hurry
leig
let/allow
innis
tell
pàigh
pay
glèidh
save/preserve
gasta
decent
a' lasadh
lighting/burning
ag imeachd
going
a' cumail
holding/keeping
a' tadhal
visiting
ag àicheadh
denying/refusing
a' boillsgeadh
glittering/shining
a' tachairt
happening
a' ceadachadh
allowing/permitting
a' ruigheachd
reaching
a' falachadh
hiding
a' pàidheadh
paying
a' gleidheadh
preserving
a' trèigsin
leaving/abandoning
ah ullachadh
preparing
a' tarraing
pulling
a' roinn
dividing
a' crìochnachadh
ending/finishing
a' freagairt
answering
ag òrdachadh
ordering
a' carachadh
moving
a' gàireachdainn
laughing
a' ciallachadh
meaning
a' comhairleachadh
advising
a' saoilsinn
thinking
a' cantainn
saying
a' teagasg
teaching
a' pògadh
kissing
a' tuiteam
falling
a' marbhadh
killing
ag amharc
looking/watching
a' reic
selling
a' giùlan
carrying/bearing
a' sgur
stopping
a' leigeil
letting/allowing
ag aithneachadh
knowing/recognising
a' meudachadh
increasing
a' gachail
taking/accepting
a' gealltainn
promising
a' glanadh
cleaning
a' stad
stopping
a' nochdadh
showing
a' mothachadh
noticing
a' suidhe
sitting
a' tabhairt
giving
a' seasamh
standing
ag innseadh
telling
a' tionndadh
turning
a' cluinntinn
hearing
a' gul
weeping
a' gluasad
moving
a' cadal
sleeping
a' sgriachail
screeching
dinichean
jean
deise
suit
léine
shurt
brògan-boga
smart shoes
briogais spors
jogging bottoms
sreang
skinny
brisg
fragile
galoic
idiot
Tha mi
I am
Tha e
He is
Tha i
She is
Tha sinn
We are
Tha sibh
You are (pl)
Tha iad
They are
Chan eil mi
I am not
Chan eil thu
You are not
Chan eil e
He is not
Chan eil i
She is not
Chan eil sinn
We are not
Chan eil sibh
You are not (pl)
Chan eil iad
They are not
A bheil mi?
Am I?
A bheil thu?
Are you?
A bheil e?
Is he?
A bheil i?
Is she?
A bheil sinn?
Are we?
A bheil sibh?
Are you (pl)
A bheil iad?
Are they?
Nach eil mi?
Am I not?
Nach eil thu?
Are you not>
Nach eil e?
Is he not?
Nach eil i?
Is she not?
Nach eil sinn?
Are we not?
Nach eil sibh?
Are you not? (pl)
Nach eil iad?
Are they not?
tagadh
tagging
pàirt
part/portion
coimhearsnachd
community/neighbourhood
gun
without
dhearbhadh
evidence/proof
deachdair
dictator
deachd
dictate/inspire
cheannach
buying/purchasing
aonta
agreement/assent/lease
so-ruighinn
accessible
do-ruighinn
unreachable
gheibh
get
sealbh
property/ownership
bhuidheann
group
companaidh
company
leasachadh
development/improvement
eaconomachd
economy
sòiseo-eaconomach
socio-economic
mhòr-chuid
majority/most
còmhla
together
fearann
(farm)land
làmhan
hands/glove
prògraman
programs
gnìomhachais
business
plana-gnìomhachais
business plan
ionad-gnìomhachais
industrial estate
soirbheachadh
success
dleastanas
obligation/duty
dleastanas moralta
moral obligation
cùraim
care
dleastanas cùraim
duty of care
catharra
civil
dleastanas catharra
civic duty
seirbhisean
service
speactram
spectrum
fòn-làimhe
mobile phone
mholadh
praising/recommending
mol
praise/recommend
air adhart
forward
smaoineachadh
thinking/reflecting
smaoineachadh poileataigeach
political thinking
èisteachd
hearing
èisteachd phoblach
public hearing
faighinn
getting
stàite
state (political)
ceann-stàite
head of state
stàiteil
stately
dàta
data
puing
point
puing dàta
data point
meata-dàta
metadata
stòr-dàta
database
stòr
store
seata dàta
dataset
tabhainn
offer/tender
co-bhanntachd
partnership/coalition
cleachdadh
use
thòiseachadh
beginning/starting
tòisich
start up
dalma
bold/froward
fìon
wine
cana
can (container)
paidhir
pair
siosar
scissors
pàirt-ùine
part-time
pairèid
parade
pàirteasan
partisan
dùblaich
double
clàran-ama
timetables
clàr-ama
timetable
cuir
add
taobh
side/point of view
siar
west
eileanan
islands
bhith
be
ùr
new
eadar-ghnìomhach
interactive
ceann-uidhe
destination
feumail
useful
ghoireas
resource
log a-steach
log in
cunntas
account
cunntas banca
bank account
sònraichte
special
gu sònraichte
especially
làidir
strong/potent
rudan
things
ainmeil
famous
sòn
zone
muncaidh
monkey
dràsta
now
fasanta
fashionable
greim
grab
sgonaichean
scones
sgona
scone
làraich-lìn
website
bèicearachd
baking
diofrach
different/various
taigh-bìdh
restaurant
acrach
hungry
acair
anchor
riaghladh
ruling/rule
mì-riaghl
misrule
os-riaghail
overrule
riaghail
govern
fiosgail
fiscal
poileasaidh
policy
coimisean
commission
àit-eigin
some place
dìomhair
mysterious/secret
baileat
ballot
chùirt
court
cumail
keeping/holding
farpais
competition
innse
telling/recounting
ro-innis
predict
òrdag
toe
glùin
knee
gaol
love
seòclaid
chocolate
fàinne
ring
granaidh
granny
rabaid
rabbit
bruthainneach
muggy
a' leughadh
reading
leabharaichean
books
leabharlann
library
ùghdar
author
leughadair
reader
còmhdach
cover
tiotal
title
caibideil
chapter
ficsean
fiction
neo-fhicsean
non-fiction
costa
coast
tuinn
waves
caladh
harbour
bucaid
bucket
spaid
spade
foghar
autumn
na speuran
the heavens, skies
fànas
outer space
iarmailt
sky
a' ghrian
the sun
a' ghealach
the moon
reul-chearbach
comet
reul-chrios
galaxy
dreag
meteor
speuradair
astronaut
geamhradh
winter
fionnar
cool/chilly
reòthte
frosty
stoc
scarf
taghadh
election
pàrtaidh
party
neach-poilitigs
politician
Pàrlamaid na h-Alba
Scottish Parliament
iomairt
campaign
deasbad
debate
bhòt
vote
stoirmeil
stormy
samhradh
summer
a' campachadh
camping
deireadh seachdain
weekend
cola-deug
fortnight
deichead
decade
obair-taighe
housework
earrach
spring
pasgan
parcel/package
pasgadh
folding/packing
pastraidh
pastry
pasaidear
passenger
colg
rage/wrath
colbh
column
colbhaiche
columnist
matras
mattress
manaidsearachd
management (personnel)
manaidsear
manager
loma-làn
absolutely full
deurach
tearful
deur
tear/drop of liquid
lili-gheal
lily-white
ainmhidheach
brutish/beastly
èigheachd
shouting/crying
eudach
jealousy
hàr
coastal fog/haar
crualach
hard, rocky ground/cruel
cruach
pile/stack
pacaid
packet
paca
pack/mob
pacaideadh
packaging
paca-chairtean
pack of cards
pàighte
paid
paidse
patch
paidhir bhròg
a pair of shoes
lagh
law
Lagh na h-Alba
Scots law
lagh is rian
law and order
laghail
legal/lawful
mì-laghail
illegal/unlawful
laghaich
legalise
laghairt
lizard
meur
finger
fras
shower (rain)
fras uisge
rain shower
fras sneachda
snow shower
frasach
showery
talla
hall
talla snùcair
snooker hall
talla a' bhaile
town hall
talla-consairt
concert hall
tosgaire
ambassador
connadh
fuel
connadh-fosail
fossil fuel
connadh-gunna
ammunition
dinnear
dinner
seòmar-dìnnearach
dining room
bòrd-dìnnearach
dinner table
dinimigeach
dynamic
uasal
noble
beannachdan
greetings
neapaigear
handkerchief
gainmheach
sand
eagalach
terrible
aimsir
weather
taigh-seinnse
pub
ceò
smoke
saor
cheap/free
cuibhle
wheel
màileid
suitcase
peatroil
petrol
iomlad
change (money)
plaide
blanket
cùirtean
curtain
fuireach
stay (v)
cabhsair
pavement
sgillinn
penny
ticeard
ticket
boireannach
female/woman
poca
bag/poke
canastair
tin
bùidsear
butcher
bùth leabhar
bookshop
leabhar-lann
library
billean
billion
prìs
price
cnù
nut
gàrlag
garlic
leigeas
leek
biotais
beetroot
bèicear
baker
farbhas
guess/rumour
blaomadh
whim
sleis
whack
tobar
well/spring
duc
light punch
dòrn
punch/fist
dubhas
sorrow
dubhach
sad/gloomy
leann-dubh
dejection/melancholy
dùldaidh
dark/gloomy
marbh-phian
dull ache/pain
doilleir
dim/stupid
dustair
duster
stùrachd
dustiness
mothtan
fluff
ionad-fàilte
reception/welcome desk
bodhar
deaf
ceòl-bhodhar
tone-deaf
dotag
dot
dòm
dome
taigheil
domestic
uireas
errand/message
callaidh
tame/quiet
doca
dock/dockyard
purt
port (harbour)
dòs
dose
dàn
poem/song/destiny
gormanaich
grey of dawn
tighinn an latha
dawn
dampachd
dampness
tais
damp/dank
roc
rock
roc punc
punk rock
rocaid
rocket
rocach
wrinkled
ròl
role
rola-arain
breadroll
rola-toidhleit
toilet roll
reumh
root
ruamhairt
digging/rooting around
robaig
robbery
robair
robber
ròb
robe
ròbot
robot
robotaireach
robotic
taga hais
hashtag
hama
ham
hamag
hammock
thamaidh
indeed
hamstair
hamster
hò-rò
hurray/hee-haw
ifrinn
hell
ifrinneach
hellish
ceig/breab
kick
breabair
kicker
marbhadair
killer/murderer
sreath
series/rank
sreath-mhurtair
serial killer
òrdaich
order/command
mearachd
mistake/error
suathan
eraser
pas
pass (sport)
pasaid
passage
pailead
palette
padadh
padding
pada-nòtaichean
notepad
don