20 terms

Chapter 13 book 2 extra

STUDY
PLAY
xưởng
factory
quà
presents
phồn vinh
prosperous
thày vi
instead of
rút quân
withdraw
thí dụ
for example
đa văn hóa
multi-cultural
đa đảng
multi-party
bị tra tấn
tortured
thanh hóa
canonise
thanh
saint
thú vật
animal
sở thú
zoo
vũ khi
weapons
phổ biến
proliferation
công giáo
catholic
cảm thấy
feel guilty
cuối cùng
finally
kỳ thị
discrimination
cứ thong thả
take your time