Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

สำนวนไทยที่เกี่ยวกับน้ำ

5.0 (4 reviews)
Get a hint
น้ำท่วมปาก
Click the card to flip 👆
1 / 15
1 / 15
Terms in this set (15)
น้ำท่วมปาก
พูดไม่ออกเพราะเกรงจะมีภัยต่อตนเองและผู้อื่น
น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก
แม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้ม
น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง
พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย
น้ำนิ่งไหลลึก
คนที่เงียบๆ หงิมๆ แต่มักจะมีความคิดที่ลึกซึ้ง
น้ำน้อยแพ้ไฟ
อะไรที่น้อยกว่าย่อมแพ้แก่ฝ่ายที่มากกว่า