385 terms

Ancient Greek GCSE Vocabulary -- Varaul Bhatia

All of the Greek GCSE vocabulary needed. Designed to be played with scatter.
STUDY
PLAY
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν
good
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην
I announce
ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ
messenger
ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ
market place
ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ
field, countryside
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην
I lead, bring
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην
I do wrong, injure
ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον
unjust, wrong
ἀεί
always
Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ
Athenians
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην
I take
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην
I notice, perceive
αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν
shameful, ugly, disgraceful
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα
I ask, ask for, beg for, demand
αἴτιος, αἰτία, αἴτιον
responsible for, guilty of (+gen.)
αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ
prisoner of war
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην
I hear, listen (+gen.)
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
true
ἀλλά
but
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
other, another
ἀνά
up (+acc.)
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα,ἠναγκάσθην
I force, compel
ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα
I retreat, withdraw
ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον
brave
ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ
wind
ἄνευ
without, except (+gen.)
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
man, husband
ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ
man, person
ἄξιος, ἀξία, ἄξιον
worthy (of +gen.), deserving
ἀπό
from (+gen.)
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον
I die, am killed
ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι,ἀπεκρινάμην
I reply, answer
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα
I kill
ἆρα
interrogative particle (introduces a question)
ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ
beginning; power, empire, rule
ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην
I begin (+gen.)
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην
I rule (+gen.)
ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές
weak
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ
shield
ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές
safe
αὖθις
again
αὐτόν, αὐτήν, αὐτό
(no nom) him, her, it, them
αὐτός, αὐτή, αὐτό
himself, herself, itself (emphatic);(with article) the same
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην
I arrive
βαίνω, βήσομαι, ἔβην
I go
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην
I throw; I fire at, pelt, hit (with missile)
βάρβαροι, βάρβαρων, οἱ
foreigners, barbarians
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ
king
βία, βίας, ἡ
force, strength
βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην
I harm
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα
I shout
βοή, βοῆς, ἡ
shout, cry
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην
I help (+dat.)
βουλή, βουλῆς, ἡ
plan, a council
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην
I wish, am willing
βραδύς, βραδεῖα, βραδύ
slow
γάρ
for
γε
at any rate, even
γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην
I laugh
γέρων, γέροντος, ὁ
old man
γῆ, γῆς, ἡ
land, earth
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην
I become, happen, occur
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην
I know, realise, understand
γλῶσσα, γλώσσης, ἡ
tongue, language
γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην
I write, draw
γυνή, γυναικός, ἡ
woman, wife
δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα
I cry, weep
δέ
but, and (conjunctive particle)
δεῖ, δεήσει, ἐδέησε
it is necessary for (+acc.) to (+inf.)
δεινός, δεινή, δεινόν
terrible; strange; clever
δέκα
ten
δένδρον, δένδρου, τό
tree
δεσπότης, δεσπότου, ὁ
master
δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον
second
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην
I receive, accept, welcome
δή
indeed (emphatic particle)
διά
because of, on account of (+acc.); through (+gen.)
διὰ τί
why?
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα,διεφθάρην
I destroy, corrupt
δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, ἐδόθην
I give
δίκαιος, δικαία, δίκαιον
just, fair, upright, moral
δι' ὀλίγου
soon
διότι
because
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην
I chase, pursue
δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε
it seems good (to me), (I) decide
δοῦλος, δούλου, ὁ
slave
δύο
two
δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές
unlucky, unfortunate
δῶρον, δώρου, τό
present, gift
ἐάν
if
ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό
(no nom) himself, herself, itself, themselves
ἐγώ, ἐμοῦ
I, me
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα
I wish, am willing
εἰ
if
εἶμι
I go, I shall go
εἰμί, ἔσομαι, ἦν
I am
εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ
peace
εἰς
to, into (+acc.)
εἷς, μία, ἕν
one
εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον,εἰσεβλήθην
I throw into; I invade
ἐκ, ἐξ
out of, from (+gen.)
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
each
ἐκεῖ
there
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
that, those
ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ
assembly, meeting
ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον
free
Ἕλλην, Ἕλληνος, ὁ
a Greek
ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην
I hope, expect
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
my; (with article) mine
ἐν
in, on, among (+dat.)
ἐνθάδε
here, to here
ἐννέα
nine
ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ
inhabitant
ἕξ
six
ἔξεστι
it is allowed for (+dat.) to (+inf.)
ἐπεί
since, when
ἔπειτα
then, next, afterwards
ἐπί
against (+acc.); on (+gen. or dat.); on condition of (+dat.)
ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ
letter
ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην
I follow (+dat.)
ἕπτα
seven
ἔργον, ἔργου, τό
work, task, deed, action
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον
I go, come
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην / ἠρώτησα
I ask
ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον
I eat
ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ
evening
ἔτι
still, yet
ἔτος, ἔτους, τό
year
εὖ
well
εὐθύς
at once, immediately
εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην
I find
εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ
broad, wide
εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές
lucky, fortunate
ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν
hostile
ἔχω, ἕξω / σχήσω, εἶχον (impf), ἔσχον
I have, hold; am (+adverb); can(+inf.)
ἕως
while, until
Ζεύς, Διός, ὁ
Zeus
or; than
ἤ...ἤ...
either...or...
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ
guide, leader
ἤδη
already, by now
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
pleasant, sweet
ἡμεῖς, ἡμῶν
we
ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ
day
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
our; (with article) ours
θάλασσα, θαλάσσης, ἡ
sea
θάνατος, θανάτου, ὁ
death
θάπτω, θάѱω, ἔθαѱα, ἐτάφην
I bury
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα,ἐθαυμάσθην
I am amazed at, admire
θεά, θεᾶς, ἡ
goddess
θεός, θεοῦ, ὁ, ἡ
god; goddess
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
daughter
θύρα, θύρας, ἡ
door
θύω, θύσω, ἔθυσα, ἐτύθην
I sacrifice
ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ
doctor
ἱερος, ἱερά, ἱερόν
sacred
ἵνα
so that, in order that, in order to(+subj. or opt.); where (with indic.)
ἱππεύς, ἱππέως, ὁ
cavalryman, (plural) cavalry
ἵππος, ἵππου, ὁ
horse
ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν
strong
καθεύδω, καθευδήσω, ἐκάθευδον (impf)
I sleep
καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα
I sit
καί
and; also, even, too; actually
καίπερ
although
καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην
I burn, set on fire
κακός, κακή, κακόν
bad, wicked, cowardly
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην
I call
καλός, καλή, καλόν
beautiful, handsome, fine
κατά
down from (+gen.); by, down,along, according to (+acc.)
κατα γῆν
by land
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, ἐκελεύσθην
I bid, ask, order
κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ
head
κίνδυνος, κινδύνου, ὁ
danger
κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην
I steal
κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα, ἐκολάσθην
I punish, correct
κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα, ἐκόπην
I cut (down), hit
κρύπτω, κρύѱω, ἔκρυѱα, ἐκρύφθην
I hide (something)
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, ἐκτήθην
I obtain, get
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, ἐκωλύθην
I hinder, prevent (someone from doing) +inf.
λάθρᾳ
in secret, secretly
Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ
the Spartans
λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην
I take, capture
λέγω, ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα, ἐρρήθην / ἐλέχθην
I say, speak, tell
λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην
I leave
λιμήν, λιμένος, ὁ
harbour
λόγος, λόγου, ὁ
word, speech, argument; story,
λύω, λύσω, ἔλυσα, ἐλύθην
I untie, loose, set free
μάλιστα
most; very much, especially
μᾶλλον
more
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον
I learn
μάχη, μάχης, ἡ
battle, fight
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην
I fight
μέγας, μεγάλη, μέγα
big, great
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα
I intend, am going to (+inf.);hesitate
... μέν... δέ
on the one hand...on the other
μέντοι
however
μένω, μενῶ, ἔμεινα
I wait, remain
μετά
with (+gen.); after (+acc.)
μή
not
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
no‐one, nothing, no
μηδέποτε
never
μήτε... μήτε...
neither...nor
μήτηρ, μητρός, ἡ
mother
μικρός, μικρά, μικρόν
small, little
μισέω, μισήσω, εμίσησα, ἐμισήθην
I hate
μόνον
only
μόνος, μόνη, μόνον
alone, only
μῶρος, μώρα, μῶρον
stupid, foolish
ναῦς, νεώς (irreg), ἡ
ship
ναύτης, ναύτου, ὁ
sailor
ναυτικόν, ναυτικοῦ, τό
fleet
νεανίας, νεανίου, ὁ
young man
νεκρός, νεκροῦ, ὁ
corpse
νέος, νέα, νέον
new, young, recent
νῆσος, νήσου, ἡ
island
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, ἐνικήθην
I win, conquer
νίκη, νίκης, ἡ
victory
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα
I think, consider
νόμος, νόμου, ὁ
law, custom
νόσος, νόσου, ἡ
disease, illness
νῦν
now
νύξ, νυκτός, ἡ
night
ξένος, ξένου, ὁ
stranger, foreigner; guest, host; friend
ξίφος, ξίφους, τό
sword
ὁ, ἡ, τό
the
ὅδε, ἥδε, τόδε
this
ὁδός, ὁδοῦ, ἡ
road, path, way; journey
οἶδα
I know
οἰκία, οἰκίας, ἡ
house, home
οἷός τ' εἰμί
I am able, I can
ὀκτώ
eight
ὀλίγοι, ὀλίγαι, ὀλίγα
few
ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον
small, little
ὄνομα, ὀνόματος, τό
name
ὅπλα, ὅπλων, τά
weapons, arms, armour; gear, tackle
ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην
I see
ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην
I grow angry (with +dat.)
ὄρος, ὄρους, τό
hill, mountain
ὅς, ἥ, ὅ
who, which
ὅτι
that, because
οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχι
not
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
no one, nothing, no
οὐδέποτε
never
οὖν therefore, and
so
οὔτε... οὔτε
neither...nor
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
this
οὕτω(ς)
thus, so, in this way
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ
child, son, daughter, boy, girl
παρά
from (+gen.); with (+dat.); to (motion), contrary to (+acc.)
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα, παρεσκευάσθην
I prepare
παρέχω, παρέξω / παρασχήσω, παρέσχον
I provide, cause, produce
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
all, every
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον
I suffer, experience
πατήρ, πατρός, ὁ
father
παύομαι, παύσομαι, ἐπαυσάμην
I cease from (doing sth) (+gen.)
παύω, παύσω, ἔπαυσα, ἐπαύσθην
I stop
πείθω, πείσω, ἔπεισα, / ἔπιθον
I persuade
πειράομαι, πειράσομαι, ἐπειράθην
I try
πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον
fifth
πέμπω, πέμѱω, ἔπεμѱα, ἐπέμφθην
I send, escort, fire (an arrow)
πέντε
five
περί
around (+acc.); about, concerning (+gen.)
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον
I fall
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα
I believe, trust (+dat.)
πιστός, πιστή, πιστόν
faithful, reliable
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα
I sail
πλήν
except (+gen.)
πλούσιος, πλουσία, πλούσιον
rich
πόθεν
from where? whence?
ποῖ
to where?
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, εποιήθην
I do, make
ποῖος, ποία, ποῖον
what sort of?
πολέμιοι, πολεμίων, οἱ
the enemy
πόλεμος, πολέμου, ὁ
war
πόλις, πόλεως, ἡ
city, state
πολίτης, πολίτου, ὁ
citizen
πολλάκις
often
πολλοί, πολλαί, πολλά
many
πολύς, πολλή, πολύ
much
πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην
I travel, march
πόσοι, πόσαι, πόσα
how many?
πόσος, πόση, πόσον
how big, how much?
ποταμός, ποταμοῦ, ὁ
river
πότε
when?
ποῦ
where?
πούς, ποδός, ὁ
foot
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην
I do, fare; manage
πρό
before (time and place), in front of (+gen.)
πρός
to, against (+acc.)
προσβάλλω, προσβαλῶ, προσέβαλον, προσεβλήθην
I attack (+dat.)
πρότερον
before, formerly
πρῶτον
at first, first
πρῶτος, πρῶτη, πρῶτον
first
πύλη, πύλης, ἡ
gate
πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην
I learn, ascertain; ask
πῦρ, πυρός, τό
fire
πῶς
how?
ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον
easy
σιγή, σιγῆς, ἡ
silence
σῖτος, σίτου, ὁ
food, corn, bread
σός, σή, σόν
your (singular); (with article) yours
σοφός, σοφή, σοφόν
wise, clever
στρατηγός, στρατηγοῦ, ὁ
general, commander
στρατιά, στρατιᾶς, ἡ
army, expedition
στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ
soldier
σύ, σοῦ
you (singular)
συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα, συνελέχθην / συνελέγην
I collect, assemble
σύμμαχοι, συμμάχων, οἱ
allies
συμφορά, συμφορᾶς, ἡ
misfortune, disaster, event
σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην
I save
σῶμα, σώματος, τό
body
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
fast, quick
τεῖχος, τείχους, τό
wall
τέλος
in the end, at last
τέσσαρες, τέσσαρες, τέσσαρα
four
τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον
fourth
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, ἐτιμήθην
I honour, respect
τίς, τί
who?, what?, which?
τις, τι
a certain; someone, something
τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο
such
τοσοῦτοι, τοσαῦται, τοσαῦτα
so many
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο
so great, so much
τότε
then
τρεῖς, τρεῖς, τρία
three
τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον
I run
τρίτος, τρίτη, τρίτον
third
τύχη, τύχης, ἡ
chance, luck, fortune (good or bad)
ὕδωρ, ὕδατος, τό
water
υἱός, υἱοῦ, ὁ
son
ὕλη, ὕλης, ἡ
wood, forest
ὑμεῖς, ὑμῶν
you (plural)
ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον
your; (with article) yours
ὑπέρ
on behalf of (+gen.)
ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην
I promise
ὕπνος, ὕπνου, ὁ
sleep
ὑπό
by (with agent of passive verbs) (+gen.)
ὕστερον
later
ὑѱηλός, ὑѱηλή, ὑѱηλόν
high
φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην
I seem, appear
φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην
I carry, bear, endure
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον
I run away, flee
φημί, φήσω, ἔφην (impf)
I say
φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην
I love, like, am accustomed to
φίλος, φίλου, ὁ
(male) friend
φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην
I am afraid, fear
φόβος, φόβου, ὁ
fear
φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, ἐφονεύθην
I murder, kill
φύλαξ, φύλακος, ὁ
guard
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην
I guard
φωνή, φωνῆς, ἡ
voice
χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν
difficult
χειμών, χειμῶνος, ὁ
storm; winter
χείρ, χειρός, ἡ
hand
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην
I use (+dat.)
χρή
it is necessary for (+acc.) to (+inf.)
χρήματα, χρημάτων, τά
money, goods, property
χρόνος, χρόνου, ὁ
time
χρυσός, χρυσοῦ, ὁ
gold
χώρα, χώρας, ἡ
country, land
o... (addressing someone)
ὡς
when, as, because
ὡς τάχιστα
(or other superlative) as quickly (etc) as possible
ὥστε
that, so that, with the result that
ἀμεινων
better
ἀριστος
best
αἰσχιων
more shameful
αἰσχιστος
most shameful
ἐχθιων
more hostile
ἐχθιστος
most hostile
ἡδιων
sweeter
ἡδιστος
sweetest
κακιων
worse
κακιστος
worst
καλλιων
finer
καλλιστος
finest
μειζων
greater
μεγιστος
greatest
ἐλασσων
smaller
ἐλαχιστος
smallest
πλειων
more
πλειστος
most
ῥᾳων
easier
ῥᾳστος
easiest
θασσων
quicker
ταχιστος
quickest
OTHER SETS BY THIS CREATOR