36 terms

Turkish Numbers

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

bir
1
iki
2
üç
3
dört
4
beş
5
altı
6
yedi
7
sekiz
8
dokuz
9
on
10
on bir
11
on beş
15
yirmi
20
otuz
30
kırk
40
elli
50
altmış
60
yetmiş
70
seksen
80
doksan
90
yüz
100
bin
1,000
bir milyon
1,000,000 - 1 million
bir milyar
1,000,000,000 - 1 billion
bir trilyon
1,000,000,000,000 - 1 trillion
1919
bin dokuz yüz on dokuz
20,000
yirmi bin
5,143
beş bin yüz kırk üç
200,742
iki yüz bin yedi yüz kırk iki
945
dokuz yüz kırk beş
1,222
bin iki yüz yirmi iki
715
yedi yüz on beş
3,195
üç bin yüz doksan beş
631
altı yüz otuz bir
1,620,310
bir milyon altı yüz yirmi bin üç yüz on
1919
bin dokuz yüz on dokuz