44 terms

Mandarin

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

nǐ - you
hǎo - good
wǒ - I, me
ma (question particle)
hěn - very
yě - also, too
ne (question particle for subjects already mentioned)
bù - not/no
máng - busy
nán - male
bà - dad
mā - mother
他们
tāmen - they; them
朋友
péng you - friend
dōu - Both; all
哥哥
gēge - older brother
弟弟
dìdi - younger brother
yào - to want
咖啡
kāfēi - coffee
hē - to drink
shuǐ - water
开心
kāi xīn - be happy
lèi - tired
kùn - sleepy
马马虎虎
mǎmǎhūhū - so-so
你怎么样
Ni zen me yang - How are you
你叫什么
nǐ jiào shén me? - what is your name?
guo(second tone)-country/state/nation
zhong (first tone) - middle (China)
美国
Měiguó - America
英国
Yīngguó - England
rén - person
shì - am, is, are
nǎ - which
老市
lao shi - teacher
学生
xuésheng - student
shéi - who, whom?
nà - that
nín - you (polite)
zhè - this
外语
wài yǔ - foreign language
外婆
wàipó • grandmother (mother's-side)
奶奶
nǎinai • grandmother (father's-side)
医生
yī shēng - doctor
OTHER SETS BY THIS CREATOR