12 terms

Ni Hao 2 Chp 3 Voc List 1A : characters/pinyin -> meaning

STUDY
PLAY
邊 (边) biān
side; border
面 miàn
face; surface
上(面/邊)[上(面/边)] shàng (miàn/biān)
above, on top
下(面/邊)xià
under, below
左(面/邊)zuǒ
left (location)
右(面/邊)yòu
right (location)
前(面/邊)qián
in front; ahead; previous
後(面/邊)[后(面/边)] hòu(miàn/biān)
behind; after
裡(面/邊)[里(面/边)] lǐ (miàn/biān)
in, inside
外(面/邊)wài
outside
中間 (中间) zhōngjiān
among, between; the center
對面(对面) Duìmiàn
opposite side, across from