52 terms

Japanese

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mizu
Water
Chumon
Order
Onegaishimasu
Please
Konbanwa
Good evening
Konnichiwa
Hello
ohayou gozaimasu
Good morning
Yoroshiku onegaishimasu
Nice to meet you (1)
Hajimemashite
Nice to meet you (2)
omiyage
souvenir, present
Arigatogozaimasu
thank you
Do itashi mashite
You're welcome
Ano...
Um...
Sumimasen
excuse me
Ohisashiburi desu
Long time no see (formal)
hisashiburi
Long time no see (nonformal)
So desu
Thats right
O-kashi
Candy
Yasai
Vegetables
Nihon no
Japanese
Nihon
Japan
Niku
Meat
Sakana
Fish
Kore
This
Kore wa _ desu
This is (blank)
Ieie
No problem
Dozo
Go ahead
Kuruma
Car
Ie
House
Iie
No
Hai
Yes
Inu
Dog
Neko
Cat
Ojamashimasu
Excuse me for disturbing you
Ja matta
See you later
Ja ne
See you later (male)
Sore
That
Oishii
Delicious
Sugoi
Amazing
Kawaii
Cute
Nan desu ka
What is it
Itadakimasu
Thank you for this meal
Daijoubu desu ka
Are you okay
_wa daijoubu desu ka
Is (blank) okay
___ wa doko desu ka
Where is ___
hontoni
really
Atsui
Hot
mushiatsui
Humid
natsu
summer
dare
who
Wakai
Young
Etto
Umm...
Kazoku
Family