45 terms

3.11.2 Practical Audio-Visual Chinese

Practical Audio-Visual Chinese, Book 3, 2nd Edition, Chapter 11, second part - vocabulary
STUDY
PLAY
zhan4zheng1
戰爭
jie2shu4
結束
li4liang4
力量
li4qi4
力氣
ruo4
shi4li4
勢力
kong4zhi4
控制
yan2zhong4
嚴重
yan2
yan2ge2
嚴格
qian1
li4shi3
歷史
ge4
zhi4du4
制度
jiang1lai2
將來
jing1ji4
經濟
fang4qi4
放棄
zheng4ming2
證明
zheng4ming2shu1
證明書
zheng4shu1
證書
ren2lei4
人類
ren2lei4xue2
人類學
ren4wei2
認為
min2zhu3hua4
民主化
xi1hua4
西化
zhi4du4hua4
制度化
dian4nao3hua4
電腦化
zi4dong4hua4
自動化
nuan3hua4
暖化
tuo1xie2
拖鞋
tuo1
li3mao4
禮貌
you3li3mao4
有禮貌
man4hua4shu1
漫畫書
man4hua4
漫畫
zhi2min2di4
殖民地
tong3zhi4
統治
jun1dui4
軍隊
jun1ren2
軍人
lu4jun1
陸軍
hai3jun1
海軍
kong1jun1
空軍
xuan1bu4
宣布
bu4
duo1shao3
多少