321 terms

CYMRAEG

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abolish
diddymu
accretion
croniant
Act of Accession
Act Ymaelofi
advocacy
eiriolaeth
agglomeration
crynodref
agrimonetary
amaeth-ariannol
alchemy
afferylliaeth
allocation
dyraniad
ambit
cwmpas
anchovy
bryniad
pure, unleavened
croyw
apotropaic
gwrthfelltithiol
apportion
dosrannu
apposite
addas
propensity
tueddfryd
arbitration
cymrodeddu
arrears
ôl-dyledion
artillery
magnelaeth
atrophy
crebachu
attendance allowane
lwfans gweini
augury
argoel
austerity
cyfnod o gynnu ariannol
authenticate
dilysu
aver
haeru
badger
mochyn daear
Bardsey Island
Ynys Enlli
barn owl
tylluan wen
bereavement
profedigaeth
bittern
aderyn y bwn
black grouse
grugiar ddu
blackbird
mwyalchen
blizzard
lluwchwynt
bootless
seithug
brackish
lled hallt
broom
ysgubell
buttock
ffolen
lap
arffed
buzzard
bwncath
calibrate
graddnodi
Carlisle
Caerliwelydd
carp
cerpyn
catchment
dalgylch
certification
ardystio
circulatory carriageway
cerbytffordd gylchredol
coastline
morlin
colostrum
llaeth tor
commencement
cychwyn
common dormous
pathew
common gull
gwylan y gweunydd
common lizard
madfall
common shrew
llyg cyffredin
common toad
llyffant dafadennoh
commute
cymudo
compensate
digolledu
component
cydran
conclusive evidence
tystiolaeth ddigamsyniol
confiscate
atafaelu
connivance
cydgynllwyn
continental shelf
sgafell gyfandirol
conviction
collfarn
coppicing
prysgoedio
corn, maize
ŷd
corporation
corfforaeth
cow in calf
buwch gyflo
Crown Estate
Ystad y Goron
crush
mathri
cry over spilt milk
codi pais ar ôl piso
cuckoo
cog
cultivate
coleddu
curlew
gylfinir
lapwing
cornchwiglen
chaffinch
siff-siaff
charter
breinlen
childbirth, confinement
gwelyfod
chisel
gaing
chough
brân goesgoch
damages
iawndal
coot
cotiâr
data matching
paru data
deceit
hoced
deciduous
collddail
dedication instrument
offeryn cyflwyno
defamation
difenwad
demersal
dyfnforol
deplore
gresynu
to deposit
adneuo
deprivation
amddifadedd
derogation
rhanddirymiad
destitute
diymgeledd
determination notic3e
hysbysiad penderfynu
determine
pennu
dilatory
oediog
directive
cyfarwyddeb
Director General
Cyfarwyddwr Cyffredinol
disgruntled
sorllyd
distrain
atafaelu
dragonfly
gwas y neidr
dubitable
ameuadwy
durum wheat
gwenith caled
dwelling
annedd
early morning
bore gwyn
economies of scale
darbodion maint
eddy
trolif
eel
llysywen
effluen
carthffrwd
election deposit
ernes
electric ray
morgath drydan
enactment
deddfiad
endive
ysgellog
evening primrose
melyn yr hwyr
ewe
mamog
Exeter
Caerwysg
extent
rhychwant
fallow deer
danas
whim
mymwy
gannet
hugan
gestation period
cyfnod cyfebru
glade
llannerch
Glastonbury
Ynys Wydrin
glower
cuchio
goldfinch
nico
gorge
ceunant
fraud
twyll
bold
praff
guardianship
gwarcheidiaeth
halo
eurgylch
harbour porpoise
llamhidydd
haricot beans
ffa gwyn
Haverfordwest
Hwlffordd
hawk
hebog
heath
rhos
hemp
cywarch
herbivore
llysyor
Hereford
Henffordd
heron
crëyr glas
heterodox
anuniongred
hinder
llesteirio
holistic
cyfannol
hostile
gelyniaethus
implicated
ymhlyg
impound
ffaldio
in progress
ar y gweill
index
mynegrif
indictment
ditiad
insanity
gorffwylledd
instinctively
wrth reddf
integer
cyfanrif
intractable
anhydrin
intransigent
cyndyn
irreverent
amharchus
Japanese Knotweed
Canclwm Japan
jay
sgrech y coed
jennet
corfarch
jury
rheithgor
kestrel
cudyll coch
kidney beans
ffa Ffrengig
King Charles spaniel
sbaengi Siarl
kingfisher
glas y dorlan
killing time
lladd gwair
kissing gate
giat mochyn
knitting needle
gwaell
lackey
gwas lifrai
lacklustre
diflach
lagoon
merlyn
lampoon
goganu
latimer
lladmer
latitudinal
lledredol
lease
prydles
Leominster
Llanllieni
levy
ardoll
ley
gwyndwn
libel
enllib
lichen
cen y cerrig
linnet
llinos
little grebe
gwyach fach
longitudinal
hydredol
lupin
bysedd y blaidd
Magna Carta
Breinlen Fawr
magpie
pioden
maize
indrawn
mallard
hwyaden wyllt
midwife
bydwraif
mining
cloddio
motive
cymhelliad
mucky
budr
narwhal
morfil uncorn
negotiate
negodi
notwithstanding
er gwaethaf
nugatory
tila
oats
ceirch
obdurate
diwyro
occupier
deiliad
omission
anweithred
osprey
gwalch y pysgod
otiose
ofer
outré
eithafol
parlous
enbyd
pasture
tir glas
pawn shop
siop wystlo
pear
gellygen
perforce
wrth raid
persecute
erlid
pilchard
pennog Mair
pipe dream
breuddwyd gwrach
porcupine
ballast
poultry
dofednod
preamble
rhaglith
precedent
cynsail
Presteigne
Llanandras
mark of excellence
pel
procurement
caffaeliad
prosecute
erlyn
provoke
cythruddo
puffin
pâl
quail
sofliar
quash
diddymu
cornerstone
conglfaen
raddle
nod coch
recital
cronicliad
red herring
hela sgwarnogod
redress
gwneud iawn
remainder
rhelyw
revocation
dirymiad
ring
modrwy
roe deer
iwrch
rook
ydfran
raven
cigfran
rye
rhyg
sadness
dyfrydedd
salmon
eog
scandalous
trangwyddus
scolding
sen
schedule
atod;em
sequester
gorfodogi
shareholder
cyfranddaliwr
shieling
hafod
shoal
haig
Shrove Tuesday
Dydd Mawrth Ynyd
Skokholm
Ynys Sgogwm
slander
athrod
slip road
ffordd ymuno
slow-worm
neidr defaid
slug
gwlithen
social security
nawdd cymdeithasol
sole
lleden chwithig
oath
llw
South Stack
Ynys Lawd
sprat
corbennog
St Dogmaels
Llandudoch
stag, hart
hydd
stance
safbwynt
stoat
carlwm
summons
gwŷs
superannuation
budd-dal ymddeol
swallow
gwennol
tawny owl
tylluan frech
telling
dadlennol
tenure
deiliadaeth
to annex
cyfeddiannu
to consent
cydsynio
to stain
llychwino
transhumance
hafota
transitional
trosiannol
transitory provisions
darpariaethau darfodol
transversal
ardrawslin
trough
cafn
turtle dove
turtur
to type set
cysodi
wealth begets wealth
i'r pant rhed y dwr
crass, glaring
dybryd
vapour
anwedd
undeniabl
diymwad
vasectomy
fasdoriad
venal person
gwas y geiniog
viability
hyfywedd
adder
gwiber
vulnerable
hyglwyf
wary
gochelgar
weasel
gwenci
weir
cored
cistern, well
pydew
wheat
gwenith
wren
dryw
justiciability
barnadwyedd
blood is thicker than water
nes penelin nag arddwrn
to feel disposed towards
clywed ar fy nghalon
lock, stock and barrel
yn gyrn, croen charnau
to prevail
mynd a'r maen i'r wal
bee in his bonnet
chwilen yn ei ben
miser
Siôn lygad y geiniog
to have shot one's bolt
wedi chwythu ei blwc
to flag
llaesu dwylo
rhymester
talcen slip
laughing stock
cyff gwawd
Indian summer
haf bach Mihangel
fool's errand
siwrnai seithug
white elephant
seren bren
mean
cymedr
median
canolrif
scapegoat
bwch dihangol
wuandary
cyfyng-gyngor
endowment
gwaddol
bribe
llwgrwobrwyo
counterfeit
llwgr
disarmament
diarfogiad
chive
cenhinen syfi
deacon
blaenor
red-letter days
gwyliau coch y calendr
the ancient of days
yr Hen Ddihenydd
three days ago
ail echdoe
short space of time
orig
understairs cupboard
sbens
overhang
bargodiad
wattle-work
bangorwaith
volume
cyfaint
executor
ysgutor
chisel
gaing
break even
mantoli
chop
golwyth
llwyfen
elm
adumbrate
amlinellu