Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

alike

podobny, jednakowo

do one's hair

robić fryzurę

gesticulate

gestykulować

ginger hair

rude włosy

go bald

wyłysieć

good-looking

przystojny (o mężczyźnie), atrakcyjna (o kobiecie), atrakcyjny

have a haircut

ostrzyc włosy

put on

zakładać

show off

popisywać się

stand out

odznaczać się,wyróżniać się, być lepszym od czegoś

take off

zdjąć coś (np. ubranie) lub startować (o samolocie)

undo

rozwiązywać, rozpinać (np. ubranie, torbę, pas )

vary

różnić się, zmieniać się

wavy hair

włosy faliste

well-dressed

dobrze ubrany

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording