Rozkazy - bloggers

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Open your books!
Otevřete si knihy
Speak English!
Mluv anglicky.
Check your answers!
Zkontroluj si odpovědi.
Work in pairs!
Pracujte v dvojicích.
Watch the video!
Podívej se na video.
Sit down please.
Posaďte se prosím.
Give me your homework, please.
Dejte mi domácí úkol, prosím.
Close your books, please.
Zavřete vaše knihy, prosím .
Be quiet, please.
Buď potichu, prosím.
Come here, please.
Pojďte sem, prosím.
Don´t look!
Nedívej se!
Don´t close your book!
Nezavírej knihu!
Don´t speak Czech!
Nemluv česky!
Don´t forget your homework!
Nezapomeň si domácí úkol!
Don´t play with your mobile phone!
Nehraj si s telefonem!