13 terms

Filipino

Kasaysayan ng Alpabetong Pilipino
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Konstitusyon ng 1935, Artikulo XIV, Seksiyon3
Gagawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pagpapatibay ng isang Wikanf pambansa
1936, Batas Komonwelt Blg. 184
Pagtatag ng Surian ng Wikang Pambansa
1937- Kautusang Taggapagpaganap blg. 134
Paghirang sa Tagalog bilang Wikang Pambansa
1946- Batas Komonwealth blg. 570
Paghirang sa Wikang Pambansa bilang isang wikang opisyal ng banda
1946- Batas Komonwealth blg. 570
Pagtuturo ng Wikang Pambansa mula sa unang baitang sa elementarya hanggang ikaapat ng sekundarya
Pangalawang Yugto: 1957-178
Pagpapalawak ng Larangan ng Wikang Pambansa
1959- Kautusang Pangkagawaran blg. 7
Paggamit ng Katagang Pilipino sa pagtukoy sa Wikang Pambansa
Memo blg. 39, March 8, 1962
Pagkakaroon ng mga kursong gradwado na may titulong M.A, Major sa Pilipino
Memo Blg. 101, Nobyembre 26, 1964
Pagbibigay diin aa tungkulin ng mga paraan sa pagtuturo at pagpapalaganap ng Pilipino
Memo Sir. Blg 172, March 27, 1968
Pagsasa-Filipino ng mga pangalan ng mga pampamahalaang gusalit at tanggapan
Sir blg. Enero 5, 1970
Pagsasa-Pilipino ng mga official letterhead, panunumpa sa katungkulan ng opisyal ng pamahalaan
1974- Kautusang Pangkagawaran blg. 25
Pagpapatupad ng Patakarang Edukasyon Bilingwal sa mga paaraalan
Pangatlong Yugto: 1978-1999
Pagpapatupad ng kautusan hinggil sa pagsasama ng Pilipino sa lahat ng kurokulum sa pandalubhasang antas
YOU MIGHT ALSO LIKE...