7 terms

FILIPINO

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Instrumental
Sa pamamagitan ng wika ay naisasagawa o naisasakatuparan natin ang anumang naisin at nagagawa nating matugunan ang ating mga pangangailangan.
Regulatori
Kinokontrol ng wika ang mga pangyayari sa paligid at nagsisilbi itong gabay sa ating kilos o asal.
Representasyunal
Ginagamit ang wika upang magpaliwanag, magbahagi at makatanggap ng mga impormasyon.
Interaksyunal
Nagagawa ng wika na mapanatili at mapatatag ang relasyong sosyal sa kanyang kapwa.
Personal
Nagagamit din ang wika upang maipahayag ang personalidad ng isang indibidwal ayon sa sarili niyang kaparaanan.
Heuristik
Katulong ng tao ang wika upang makapagtamo at makatuklas ng iba't-ibang kaalaman sa mundo sa pamamagitan ng pagtatanong, pakikipanayam, pananaliksik at iba pa.
Imahinatibo
Sa pamamagitan ng wika ay napapalawak ang imahinasyon ng tao. e.g. akdang panliteratura gaya ng tula, awit, at maikling kuwento atbp.