31 terms

days

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

tsuitachi
1
futsuka
2
mikka
3
yokka
4
itsuka
5
muika
6
nanoka
7
yooka
8
kokonoka
9
tooka
10
jyuuichinichi
11
jyuuninichi
12
jyuusannichi
13
jyuuyokka
14
jyuugonichi
15
jyuurokunichi
16
jyuushichinichi
17
jyuuhachinichi
18
jyuukunichi
19
hatsuka
20
nijyuuichinichi
21
nijyuuninichi
22
nijyuusannichi
23
nijyuuyokka
24
nijyuugonichi
25
nijyuurokunichi
26
nijyuushichinichi
27
nijyuuhachinichi
28
nijyuukunichi
29
sanjyuunichi
30
sanjyuuichinichi
31