32 terms

Samhällets ekonomi

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Produktionsfaktorer
Arbetskraft, naturtillgångar och realkapital
Realkapital
Redskap och maskiner
Frihandel
En världshandel fri från tullar och begränsningar i handeln mellan länder
Näringsfrihet
Vem som helst får bedriva företagsamhet i olika branscher - då råder detta!
Infrastruktur
System som knyter samman samhället; vägar, järnvägar, utbildningssystem, avloppsystem m.m.
Offentlig sektor
Staten, regionerna och kommunerna.
Amortering
Avbetalning på lån
Marknad
Ställe där folk köper och säljer varor.
Efterfrågan
Så mycket köpare gemensamt vill köpa på en marknad - lågt pris ökar denna.
Utbud
Så mycket säljare gemensamt vill sälja på en marknad - högt pris ökar detta.
Fullständig konkurrens
En marknad fri från begränsningar - alla köper och säljer på samma villkor.
Jämviktspris
Vid detta pris är den efterfrågade mängden lika stor som den som bjuds ut på en marknad
Monopol
En marknad där det bara finns en säljare
Oligopol
En marknad där det finns ett fåtal säljare
Konkurrensverket
Myndighet som ska jobba för fria och rättvisa privata marknader
Ekonomisk tillväxt
Innebär ökad levnadsstandard i ett land
BNP
Mäter summan av de producerade tjänsterna och varor i ett land under ett år.Används för att jämföra ländernas ekonomier.
HDI
Alternativt sätt att mäta välmåendet i ett land - där man tar hänsyn till vilka tjänster man får som invånare: levnardsstandard,sjukvård, skola m.m
BNP/Capita
BNP dividerat med antal människor i landet.
Strukturarbetslöshet
Arbetslöshet som beror på att samhället och arbetsmarknaden förändras
Konjunktursarbetslöshet
Arbetslöshet som beror på att de ekonomiska tiderna i ett land är sämre.
Lågkonjunktur
Sämre ekonomiska tider
Högkonjunktur
Bra ekonomiska tider
Inflation
Prisnivåns förändring i procent under ett år
Köpkraft
Hushållens faktiska ekonomi under ett år
Finanspolitik
Politik som finansministern kan använda sig av i ett land för försöka häva en lågkonjunktur eller dämpa en högkonjunktur.
Penningpolitik
Politik som riksbankschefen kan använda sig av i ett land för hålla inflationen på en lagom nivå runt 2% per år
Reporänta
Ränta som bankerna får betala då de lånar i Riksbanken. Om Riksbanken höjer sin ränta måste de andra bankern i sin tur höja sin ränta.
globalisering
Utvecklingen mot att världen går mot en allt mer sammanknuten ekonomi.
Euron
Valutan i stora delar av EU.
Statsbudget
Regeringens förslag på hur man ska använda statens pengar.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Betala för flytt för arbetslösa, ge bidrag till omskolning, ge bidrag till företag för att de ska anställa personer som varit arbetslösa länge.
OTHER SETS BY THIS CREATOR