1,066 terms

Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

I
Yr wyf yn
his
ei
that
bod
he
ef
was
oedd
for
gyfer
on
ar
are
yn
with
gyda
they
maent
be
fod yn
at
yn
one
un
have
wedi
this
hwn
from
o
by
gan
hot
poeth
word
gair
but
ond
what
beth
some
rhai
is
yw
it
mae'n
you
chi
or
neu
had
Roedd gan
the
â'r
of
yr
to
i'r
and
a'r
a
mae
in
yn
we
rydym
can
gall
out
allan
other
arall
were
Roedd
which
sy'n
do
wneud
their
eu
time
amser
if
os
will
bydd
how
sut
said
Dywedodd
an
mae
each
pob
tell
dweud
does
gwneud
set
set
three
tri
want
eisiau
air
aer
well
yn dda
also
hefyd
play
chwarae
small
bach
end
pen
put
rhoi
home
cartref
read
darllen
hand
llaw
port
porthladd
large
mawr
spell
sillafu
add
ychwanegu
even
hyd yn oed
land
tir
here
yma
must
rhaid
big
mawr
high
uchel
such
fath
follow
dilyn
act
gweithredu
why
pam
ask
gofyn
men
dynion
change
newid
went
aeth
light
golau
kind, type of something
math
(turn something) off
bant
need
angen
house
picture
llun
try
ceisiwch
us
ni
again
eto
animal
anifail
point
pwynt
mother
mam
world
byd
near
ger
build
adeiladu
myself, yourself
fer hunan, dy hunan
earth
ddaear
father
tad
any
unrhyw
new
newydd
work
gwaith
part
rhan
take
cymryd
get
cael
place
lle
made
wnaed
live
byw
where
lle
after
ar ôl
back
yn ôl
little
bach
only
yn unig
round
rownd
man
dyn
year
flwyddyn
came
Daeth
show
sioe
every
bob
good
dda
me
mi
to give, to put
rhoi
our
ein
under
o dan
name
enw
very
iawn
through
trwy
just
yn unig
a form, document
ffurflen
sentence
dedfryd
great
mawr
think
meddwl
say
dweud
help
helpu
low
isel
line
llinell
differ
yn wahanol
turn
dro
the cause, because
achos
much
llawer
to mean, intend
golygu
before
cyn
move
symud
right
hawl
boy
bachgen
old
oed
too
rhy
same
un fath
she
hi
all things (all people i.e. all people = pawb)
i gyd
there
yno
when
pan
up
i fyny
use
defnydd
your
eich
way
ffordd
about / approximately
tua
many
llawer
then
yna,
them
nhw
write
ysgrifennu
would
byddai
like
hoffi
so
felly
these
rhain
her
hi
long
hir
make
gwneud
thing
beth
see
gweld
him
iddo
two
dau
has
Mae gan
look
edrych
more
mwy
day
diwrnod
could
gallai
go
fynd
come
dod
did
wnaeth
number
rhif
sound
sain
no
dim
most
y rhan fwyaf
people
pobl
my
fy
over
dros
know
gwybod
water
dŵr
than
nag
call
alwad
first
yn gyntaf
who
pwy
may
gall
down
i lawr
side
ochr
been
bod
now
awr
find
dod o hyd i
head
pen
stand
sefyll
own
eu hunain
page
dudalen
should
Dylai
country
gwlad
found
dod o hyd i
an answer
ateb
school
ysgol
grow
tyfu
study
astudiaeth
still
dal
learn
dysgu
plant
planhigion
cover
clawr
food
bwyd
sun
haul
four
pedwar
between
rhwng
state
cyflwr
keep
cadw
eye
llygad
never
byth
last
diwethaf
let
gadewch
thought
meddwl
city
ddinas
tree
goeden
cross
croesi
farm
fferm
hard
caled
start
cychwyn
might
allai
story
stori
saw
welodd
far
yn hyn
sea
môr
draw
tynnu
left
Gadawodd
late
hwyr
run
rhedeg
don't
peidiwch â
while
tra
press
wasg
close
agos
night
nos
real
go iawn
life
bywyd
few
ychydig
north
gogledd
book
llyfr
carry
cario
took
cymerodd
science
gwyddoniaeth
eat
bwyta
room
ystafell
friend
ffrind
began
dechreuodd
idea
syniad
fish
pysgod
mountain
mynydd
stop
rhoi'r gorau i
once
unwaith
a base, foundation
sylfaen
hear
clywed
horse
ceffyl
cut
torri
sure
siwr
watch
gwylio
color
lliw
face
wyneb
wood
pren
main
prif
open
agored
seem
ymddangos
together
gyda'i gilydd
next
nesaf
white
gwyn
children
plant
begin
dechrau
got
got
walk
cerdded
example
enghraifft
ease
leddfu
paper
papur
group
grŵp
every time
bob amser
music
cerddoriaeth
those
y rhai
both
ddau
mark
marc
often
yn aml
letter
llythyr
until
nes
mile
milltir
river
afon
car
car
feet
traed
care
gofal
second
yn ail
enough
ddigon
plain
plaen
girl
merch
usual
arferol
young
ifanc
ready
barod
above
uchod
ever
erioed
red
coch
list
rhestr
though
er bod
feel
teimlo
talk
sgwrs
bird
adar
soon
yn fuan
body
corff
dog
ci
family
teulu
direct
uniongyrchol
pose
peri
leave
gadael
song
cân
measure
mesur
door
drws
product
cynnyrch
black
du
short
byr
numeral
rhifolyn
class
dosbarth
wind
gwynt
question
cwestiwn
happen
yn digwydd
complete
cwblhau
ship
llong
area
ardal
half
hanner
rock
graig
order
gorchymyn
fire
tân
south
de
problem
problem
piece
darn
told
gwybod
knew
gwybod
pass
pasio
since
ers
top
top
whole
cyfan
king
brenin
street
stryd
inch
modfedd
multiply
lluosi
nothing
dim byd
course
cwrs
stay
aros
wheel
olwyn
full
llawn
force
grym
blue
glas
object
gwrthrych
decide
penderfynu
surface
wyneb
deep
dwfn
moon
lleuad
island
ynys
foot
droed
system
system
busy
brysur
test
prawf
to record
cofnod
boat
cwch
common
gyffredin
gold
aur
possible
bosibl
plane
awyren
stead
le ef
dry
sych
wonder
Tybed
laugh
chwerthin
thousand
mil
ago
yn ôl
ran
rhedodd
check
gwirio
game
gêm
shape
siâp
equate
cyfateb
hot
poeth
miss
miss
brought
dwyn
heat
gwres
snow
eira
tire
teiars
bring
dod â
yes
ie
distant
bell
fill
llenwi
east
ddwyrain
paint
paent
language
iaith
among
ymhlith
unit
uned
power
pŵer
town
dref
fine
dirwy
certain
penodol
fly
hedfan
fall
disgyn
lead
arwain
cry
crio
dark
tywyll
machine
peiriant
note
nodyn
wait
aros
plan
cynllun
figure
ffigur
star
seren
box
blwch
noun
enw
field
maes
rest
gorffwys
correct
gywir
to be able
gallu
pound
punt
done
Da
beauty
harddwch
drive
gyriant
to stand
sefyll
contain
cynnwys
front
blaen
teach
dysgu
week
wythnos
final
terfynol
gave
Rhoddodd
green
gwyrdd
oh
oh
quick
cyflym
develop
datblygu
ocean
cefnfor
warm
gynnes
free
rhad ac am ddim
minute
munud
strong
gryf
special
arbennig
mind
meddwl
behind
y tu ôl i
clear
glir
tail
gynffon
produce
cynhyrchu
fact
ffaith
space
gofod
heard
clywed
best
gorau
hour
awr
better
gwell
true
yn wir
during
yn ystod
hundred
cant
five
pump
remember
cofio
step
cam
early
gynnar
hold
dal
west
orllewin
ground
ddaear
interest
llog
reach
cyrraedd
fast
cyflym
verb
berf
sing
canu
listen
gwrando
six
chwech
table
tabl
travel
teithio
less
llai
morning
bore
ten
deg
simple
syml
several
nifer
vowel
llafariad
toward
tuag
war
rhyfel
lay
lleyg
against
erbyn
pattern
patrwm
slow
araf
center
canolfan
love
wrth eu bodd
person
person
money
arian
serve
gwasanaethu
to appear (both in sense of to manifest and to seem)
ymddangos (to manifest is the more common usage, 'the rabbit suddenly ymddangos')
road
ffordd
map
fap
rain
glaw
rule
rheol
govern
llywodraethu
pull
tynnu
cold
oer
notice
rhybudd
voice
llais
energy
ynni
hunt
helfa
probable
tebygol
bed
gwely
brother
brawd
egg
wy
ride
taith
cell
cell
believe
yn credu
perhaps
efallai
pick
ddewis
sudden
sydyn
count
cyfrif
square
sgwâr
reason
rheswm
length
hyd
represent
cynrychioli
art
celf
subject
pwnc
region
rhanbarth
size
maint y
vary
amrywio
settle
setlo
speak
siarad
weight
pwysau
general, ordinary
cyffredinol
ice
matter
mater
circle
cylch
pair
pâr
include
cynnwys
divide
rhaniad
syllable
sillaf
felt
Teimlwyd
grand
mawreddog
ball
pêl
yet
eto
wave
don
drop
gollwng
heart
galon
am
wyf
present
bresennol
heavy
trwm
dance
dawns
engine
peiriant
position
sefyllfa
arm
braich
wide
eang
sail
hwylio
material
deunydd
fraction
ffracsiwn
forest
goedwig
sit
eistedd
race
hil
window
ffenestr
store
siop
summer
haf
train
trên
sleep
cysgu
prove
profi
lone
eich pen eich hun
leg
goes
exercise
ymarfer corff
wall
wal
catch
dal
mount
mynydd
wish
dymuno
sky
awyr
board
bwrdd
joy
llawenydd
winter
gaeaf
sat
sat
written
ysgrifenedig
wild
gwyllt
instrument
offeryn
kept
cadw
glass
gwydr
grass
glaswellt
cow
buwch
job
swydd
edge
ymyl
sign
arwydd
visit
ymweliad
past
gorffennol
soft
meddal
fun
hwyl
bright
llachar
gas
nwy
weather
tywydd
month
mis
million
miliwn
bear
arth
finish
gorffen
happy
hapus
hope
gobeithio
flower
blodyn
clothe
dilladu
strange
rhyfedd
gone
wedi mynd
trade
masnach
melody
alaw
trip
daith
office
swyddfa
receive
derbyn
row
rhes
mouth
geg
exact
union
symbol
arwydd
die
marw
least
lleiaf
trouble
trafferth
shout
gweiddi
except
ac eithrio
write
ysgrifennu
seed
hadau
tone
tôn
join
ymuno
suggest
awgrymu
clean
lân
break
egwyl
lady
wraig
yard
iard
rise
codi
bad
drwg
blow
ergyd
oil
olew
blood
gwaed
touch
cyffwrdd
grew
Tyfodd
cent
cant
mix
cymysgu
team
tîm
wire
gwifren
cost
chost
lost
gollwyd
brown
brown
wear
gwisgo
garden
gardd
equal
gyfartal
to send
anfon
choose
dewis
fell
syrthiodd
fit
ffitio
flow
llif
fair
deg
bank
banc
collect
casglu
save
arbed
control
rheoli
decimal
degol
ear
clust
else
arall
quite
eithaf
broke
torrodd
case
achos
middle
canol
kill
lladd
son
mab
lake
llyn
moment
hyn o bryd
scale
graddfa
loud
uchel
spring
gwanwyn
observe
arsylwi
child
plentyn
straight
syth
consonant
cytseiniaid
nation
cenedl
dictionary
geiriadur
milk
llaeth
speed
cyflymder
method
dull
organ
organ
pay
talu
the age (of a person)
oed, oedran 'what age are your children?'
section
adran
dress
gwisg
cloud
cwmwl
surprise
syndod
quiet
dawel
stone
cerrig
tiny
bach
climb
dringo
cool
oer
design
dylunio
poor
gwael
lot
llawer
experiment
arbrawf
bottom
gwaelod
key
allweddol
iron
haearn
single
sengl
stick
ffon
flat
fflat
twenty
ugain
skin
croen
smile
gwenu
crease
cris
hole
twll
jump
neidio
baby
babi
eight
wyth
village
pentref
meet
cwrdd
root
gwraidd
buy
prynu
raise
codi
solve
datrys
metal
metel
whether
p'un a
push
gwthio
seven
saith
paragraph
paragraff
third
trydydd
shall
rhaid
held
a gedwir yn
hair
gwallt
describe
disgrifio
cook
cogydd
floor
llawr
either
naill ai
result
canlyniad
burn
llosgi
hill
bryn
safe
yn ddiogel
cat
cath
century
ganrif
consider
ystyried
type
math
law
gyfraith
bit
bit
coast
arfordir
copy
copi
phrase
ymadrodd
silent
dawel
tall
tal
sand
tywod
soil
pridd
roll
gofrestr
temperature
tymheredd
finger
bys
industry
diwydiant
value
gwerth
fight
frwydr
lie
gorwedd
beat
guro
excite
cyffroi
natural
naturiol
view
barn
sense
synnwyr
capital
cyfalaf
won't
Ni fydd
chair
gadeirydd
danger
perygl
fruit
ffrwythau
rich
gyfoethog
thick
trwchus
soldier
milwr
process
broses
operate
gweithredu
practice
ymarfer
separate
ar wahân
difficult
anodd
doctor
meddyg
please
os gwelwch yn dda
protect
amddiffyn
noon
canol dydd
crop
cnwd
modern
modern
element
elfen
hit
taro
student
myfyriwr
corner
cornel
party
parti
supply
cyflenwad
whose
y mae ei
locate
o hyd
to ring i.e. phone
ffonio
character
cymeriad
insect
pryfed
caught
dal
period
cyfnod
to indicate i.e. to show
dangos
radio
Cymru
spoke
Siaradodd
atom
atom
human
dynol
history
hanes
effect
effaith
electric
trydan
expect
disgwyl
bone
esgyrn
rail
rheilffyrdd
imagine
dychmygu
provide
darparu
agree
cytuno
thus
felly
gentle
ysgafn
woman
fenyw
captain
capten
guess
dyfalu
necessary
angenrheidiol
sharp
miniog
wing
adain
create
creu
neighbor
cymydog
wash
golchi
bat
ystlumod
rather
yn hytrach
crowd
dorf
corn
corn
compare
cymharu
poem
cerdd
string
llinyn
bell
cloch
depend
dibynnu
meat
cig
rub
rhwbio
tube
tiwb
famous
enwog
dollar
doler
stream
nant
fear
ofn
sight
golwg
thin
tenau
triangle
triongl
planet
blaned
hurry
frys
chief
prif
colony
nythfa
clock
cloc
mine
mwynglawdd
tie
tei
enter
fynd i mewn
major
mawr
fresh
ffres
search
chwilio
send
anfon
yellow
melyn
gun
gwn
allow
caniatáu
print
print
dead
marw
spot
fan a'r lle
desert
anialwch
suit
siwt
current
ar hyn o bryd
lift
lifft
rose
rhosyn
arrive
cyrraedd
master
meistr
track
trac
parent
rhiant
shore
lan
division
is-adran
sheet
taflen
substance
sylweddau
favor
ffafrio
connect
cysylltu
post
swydd
spend
gwario
chord
tant
fat
braster
glad
falch
original
gwreiddiol
share
rhannu
station
orsaf
dad
dad
bread
bara
charge
codi tâl
proper
briodol
bar
bar
offer
cynnig
segment
gylchran
slave
gaethweision
duck
hwyaden
instant
amrantiad
market
farchnad
degree
gradd
populate
boblogi
chick
cyw
dear
annwyl
enemy
gelyn
reply
ateb
a drink
diod
occur
yn digwydd
support
cymorth
speech
lleferydd
nature
natur
range
amrediad
steam
stêm
motion
cynnig
path
llwybr
liquid
hylif
log
log
meant
golygu
quotient
cyniferydd
teeth
dannedd
shell
cragen
neck
gwddf
oxygen
ocsigen
sugar
siwgr
death
marwolaeth
pretty
'n bert
skill
sgiliau
women
menywod
season
tymor
solution
ateb
magnet
magnet
silver
arian
thank
diolch
branch
gangen
match
gêm
suffix
ôl-ddodiad
especially
yn enwedig
fig
ffig
afraid
ofn
huge
enfawr
sister
chwaer
steel
dur
discuss
trafod
forward
ymlaen
similar
tebyg
guide
arwain
an experience
profiad
score
sgôr
apple
afal
bought
brynwyd
led
arweinir
pitch
traw
coat
côt
mass
màs
card
cerdyn
band
mand
rope
rhaff
slip
slip
win
ennill
dream
freuddwyd
evening
gyda'r nos
condition
cyflwr
feed
porthiant
tool
offeryn
total
cyfanswm
basic
sylfaenol
a smell
arogl
valley
dyffryn
nor
nac
double
dwbl
seat
sedd
continue
parhau
block
bloc
chart
siart
hat
het
sell
gwerthu
success
llwyddiant
company
cwmni
subtract
tynnu
event
digwyddiad
particular
penodol
deal
delio
swim
nofio
term
dymor
opposite
gyferbyn
wife
gwraig
shoe
esgid
shoulder
ysgwydd
spread
taenu
arrange
trefnu
camp
gwersyll
invent
dyfeisio
cotton
cotwm
born
anwyd
determine
penderfynu
quart
chwart
nine
naw
truck
lori
noise
sŵn
level
lefel
a chance, an opportunity
cyfle
gather
casglu
shop
siop
stretch
ymestyn
throw
taflu
shine
disgleirio
property
eiddo
column
colofn
molecule
moleciwl
select
dewis
wrong
anghywir
gray
llwyd
repeat
ailadrodd
require
ei gwneud yn ofynnol
broad
eang
prepare
paratoi
salt
halen
nose
trwyn
plural
lluosog
anger
dicter
claim
hawliad
continent
cyfandir
able (adj.)
galluog, medrus
about (a concept)
am
about (a physical thing)
o gympas
about (approximately)
tua
absent
absennol
abstain
ymwrthod (â)
abundance (noun)
digonedd
abundant (adj.)
helaeth
accept
cymryd, derbyn
acceptable
'my proposals will not fail to be derbyniol'
accident
damwain
to accompany
hebrwng (an old word)
to accomplish
cyflawni
an account, story
adroddiad
to accustom
cynefino (â), arfer
ache
poen, less commonly dolur
to acknowledge
cydnabod
acquaint, to be acquainted with, to recognise
nabod
across (prp.)
ar draws
to act
actio, chwaraewr
actual
gwirioneddol
to add
ychwanegu
address (noun)
cyfeiriad
to adhere
glynu wrth
to judge
dyfarnu
judgement
beirniadaeth
judge
beirniad
to admire
edmygu
to admit (i.e. to confess)
cyfaddef
an advantage
mantais
adventure
antur, anturiaeth
to advise
cynghori
adviser
cynhorwr
aeroplane
awyren
after
ar ôl
aftermath, in the wake of
yn sgil 'in the wake of Brexit', 'yn sgil Brexit'
afterwards (adj.)
wedyn
again
eto, less commonly drachefn
against (prp.)
erbyn
an age, an era
oes
ago
yn ôl
agree
cytuno
old age
henaint
synnu
to surprise (not necessarily in a good way), to be surprised
to recognise a thing (i.e. to recall)
adnabod
damwainiol
accidentally
yn sgîl
in the aftermath, as a result of
cymysgu
to mix
ceirch
oats
eu gilydd
each other (gyda eu gilydd = with each other)
parhau
to continue
cer 'mlaen /ewch 'mlaen
go on (imperative)
gorchuddio
to cover
cuddio
to hide
gorchudd
a cover
datguddio / datgelu
to uncover / to reveal
cyfrinach
a secret
cyfrinachol
secret / secretive
tulino
to knead
curo
to beat
dros ben
extremely (add to end)
rhyfaint o
some (of something)
unrhyw
any (unrhywun 'anyone', unrywbeth 'anything', unrhyw bryd 'anytime')
bro
one's personal area, locality, stamping grounds
yn fuan
soon
dod mas o /dod allan o
to emerge (literally 'to come out of')
esgus
excuse