Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

בגרות באזרחות חורף תשע"ד - המושגים

Get a hint
אוכלוסיה
Click the card to flip 👆
1 / 114
1 / 114
Terms in this set (114)
אוכלוסיה
קבוצה המורכבת מאזרחי המדינה והתושבים הקבועים בה. אחד מן התנאים לקיום מדינה ריבונית.
אזרחות מכח הענקה
אחת הדרכים לקבלת אזרחות ישראלית, עפ"י חוק האזרחות. שר הפנים יכול להעניק אזרחות לכל תושב הנמצא בישראל, מזדהה עימה ותרם לה תרומה משמעותית.
אזרחות מכח התאזרחות
אחת הדרכים לקבלת אזרחות ישראלית, עפ"י חוק האזרחות. אדם המבקש מיוזמתו להפוך לאזרח ישראלי צריך לעמוד במספר תנאים, בינהם: להתגורר בה לפחות 3 שנים ב-5 השנים האחרונות, להראות שישראל היא מרכז חייו, לדעת ידיעת מה של השפה העברית ועוד. שר הפנים יכול לאשר או לדחות את הבקשה.
אזרחות מכח ישיבה בארץ
אחת הדרכים לקבלת אזרחות ישראלית, עפ"י חוק האזרחות. כל מי שהתגורר בישראל לפני קום המדינה זכאי בה לאזרחות (בהתאם למפקדי האוכלוסין של השנים 1952 ו-1980).
אזרחות מכח לידה
אחת הדרכים לקבלת אזרחות ישראלית, עפ"י חוק האזרחות. כל מי שנולד להורים בעלי אזרחות ישראלית החיים בישראל או שהתגוררו בישראל בעבר זכאי לאזרחות ישראלית.