21 terms

Comparison of Swedish adjectives with special forms

STUDY
PLAY
high, higher, highest, the highest
hög, högre, högst, högsta
big/large, larger, largest, the largest
stor, större, störst, största
long/tall, taller, tallest,l the tallest
lång, längre, längst, längsta
low, lower, lowest, the lowest
låg, lägre, lägst, lägsta
few, fewer
få, färre
young, younger, youngest, the youngest
ung, yngre, yngst, yngsta
heavy, heavier, heaviest, the heaviest
tung, tyngre, tyngst, tyngsta
old, older, oldest, the oldest
gammal, äldre, äldst, äldsta
small, smaller, smallest, the smallest
liten, mindre, minst, minsta
good, better, best, the best
bra, bättre, bäst, bästa
bad. worse, worst, the worst
dålig, sämre, sämst, sämsta
bad, worse, worst, the worst (state of health or morality)
dålig, dåligare, dåligast, dåligaste
good
god, bättre, bäst, bästa
good (smell and taste)
god, godare, godast, godaste
many, more, most, the most
många, fler/flera, flest, flesta
practical (adjectives ending in isk)
praktisk, mer praktisk, mest praktisk, mest praktiska
interested (adjectives ending in ad)
intresserad, mer intresserad, mest intresserad, mest intresserade
known, familiar (adjectives ending in d)
känd, mer känd, mest känd, mest kända
read (adjectives ending in t)
läst, mer läst, mest läst, mest lästa
fascinating (adjectives ending in ande)
fascinerande, mer fascinerande, mest fascinerande, mest fascinerande
dependent (adjecives ending in ende)
beroende, mer beroende, mest beroende, mest beroende