Tagolog

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

congratulations
Maligayang bati (Maw-lee-gaw-yang bah-tee)
awesome
maganda (mah-gawn-daw)
help
tulong (TOO-lawng)
How are you doing? (formal)
Kumusta po kayo? (Koo-moo-staw poe kaw-yoh)
I'm fine
mubuti (maw-boo-tee)
I love you
Mahal kita (maw-haul key-taw)
I'm sorry
Pasensiya na (paw-sen-shee-ah naw)
No problem
Walang problema (whah-long pro-plem-ah)
welcome!
Maligayang pagdating! (Maw-lee-gaw-yong pog-da-ting)
How are you doing?
Kumusta? (kaw-moo-staw)
I
Ako (ah-koh)
Three
Tatlong (tat-lohng)
You (informal)
ikaw/ka (E-cow/kah)
You (formal or plural)
Kayo (Kaw-yo)
love
pag-ibig
This is delicious
Masarap ito
Here
Dito
There (near person spoken to)
Diyan
One
isang
Two
dalawang
is it ok?
Ayos lang ba?
cheers!
mabuhay!
this
ito
That (near person spoken to)
Iyan
that (over there)
iyon
Good morning
Magandang umaga
Good night
Magandang gabi
thank you very much
Maraming salamat po
hi
hay
ok, all right
Ayos lang
tagalog (language)
tagalog
Philippines
Pilipinas
Manila
Maynila
Very good
Mabuting-mabuti
Bad
Masama
Goodbye
Paalam
Yes
Oo
No
Hindi
Good
mabait
delicious
masarap
hello
helo
thank you
salamat
you're welcome
walang anuman
please
paki
excuse me
Mawalang-galang na po