42 terms

4.3.1 PAVC

Practical Audio-Visual Chinese, Book 4, 2nd edition, Chapter 3, Part 1 vocab and pronunciation
STUDY
PLAY
dong4 shou3
動手
dao4li3
道理
jiang3 dao4li3
講道理
you3 dao4li3
有道理
he2li3
合理
xi3wan3ji1
洗碗機
xi3yi1ji1
洗衣機
yin1yue4hui4
音樂會
yin1yue4
音樂
yin1yue4jia1
音樂家
yue4qi4
樂器
you3xian4 dian4shi4
有線電視
dian4xian4
電線
zu2qiu2
足球
mei3shi4 zu2qiu2
美式足球
pin2dao4
頻道
qi4xiang4
氣象
ying3ji2
影集
ji2
dian4ying3 tai2
電影台
xin1wen2 tai2
新聞台
ti3yu4 tai2
體育台
tai2
xiang3xiang4
想像
xiang3xiang4li4
想像力
fa1 yin1
發音
tan2 qing2 shuo1 ai4
談情說愛
lian2xu4ju4
連續劇
pei4 yin1
配音
biao3da2
表達
fang1shi4
方式
zhong1shi4
中式
mei3shi4
美式
rou4ma2
肉麻
gen1
ju4qing2
劇情
tan2hua4xing4 jie2mu4
談話性節目
xin1wen2xing4
新聞性
ji4nian4xing4
紀念性
zhong4yao4xing4
重要性
zhi1shi4xing4
知識性
shi2jian1xing4
時間性