20 terms

HSK1 #021-040

HSK1 characters
STUDY
PLAY
both / all
(dōu)
to read / to study
(dú)
对不起
I'm sorry / pardon me / forgive me
(duì bu qǐ)
many / much / a lot of
(duō)
多少
how much / how many
(duō shǎo)
儿子
son
(ér zi)
two
(èr)
饭馆
restaurant
(fàn guan)
飞机
airplane
(fēi jī)
分钟
minute
(fēn zhōng)
高兴
happy
(gāo xìng)
- measure word - generic
(ge)
工作
work / to work
(gōng zuò)
dog
(gǒu)
汉语
Chinese language
(hàn yǔ)
good / well
(hǎo)
to drink
(hē)
and
(hé)
very
(hěn)
后面
rear / back / behind
(hòu mian)
OTHER SETS BY THIS CREATOR