20 terms

HSK1 #061-080

HSK1 characters
STUDY
PLAY
- question tag -
(ma)
to buy
(mǎi)
cat
(māo)
not
(méi)
没关系
never mind / it doesn't matter
(méi guān xi)
米饭
cooked rice
(mǐ fàn)
明天
tomorrow
(míng tiān)
名字
name
(míng zi)
which
(nǎ)
that
(nà)
- question particle for subjects already mentioned -
(ne)
can / be able to
(néng)
you - singular
(nǐ)
year
(nián)
女儿
daughter
(nǚ ér)
朋友
friend
(péng you)
漂亮
pretty / beautiful
(piào liang)
苹果
apple
(píng guǒ)
seven
(qī)
money
(qián)
OTHER SETS BY THIS CREATOR