88 terms

Ni Hao 2 Vocabulary: Lesson 09

STUDY
PLAY
天气
tiānqì - weather
tiān - sky, day
qì - air
下雨
xiàyǔ - to rain
xià - (of rain or snow) to fall, under
yǔ - rain
下雪
xiàxuě - to snow
xuě - snow
刮风
guāfēng - windy
刮大风
guā dà fēng - extremely windy
guā - to blow
fēng - wind
rè - hot
lěng - cold
凉快
liángkuài - cool and pleasant
liáng - cool
kuài - happy, fast
jì - season
měi - every
北京
Běijīng - the capital city of China
běi - north
jīng - capital
春天
chūntiān - spring
chūn - spring
dào - to, until; to reach
夏天
xiàtiān - summer
xià - summer
秋天
qiūtiān - autumn
qiū - autumn
冬天
dōngtiān - winter
dōng - winter
暖和
nuǎnhuo - warm
但是
dànshì - but, however
季节
jǐié - season
jié - section, festival
凉爽
liángshuǎng - cool and pleasant
shuǎng - pleasant
游览
yóulǎn - to go sight-seeing
yīn - cloudy
阴天
yīntiān - cloudy day
午后
wǔhòu - afternoon
wǔ - noon
hòu - after
最高
zuìgāo - highest
zuì - the most
gāo - high
气温
qìwēn - temperature
qì - air
wēn - temperature, warm
摄氏
shèshì - centrigrade
华氏
huáshì - Fahrenheit
dù - degree
最低
zuìdī - lowest
dī - low
预报
yùbào - forecast
yù - in advance
bào - report
qíng - fine
雷阵雨
léizhènyǔ - thunder shower
léi - thunder
阵雨
zhènyǔ - shower
有时
yǒushí - sometimes
多云
duōyún - cloudy
duō - a lot, more
yún - cloud
yòu - again
sǐ - deathly; dead; to die
tíng - to stop
多热
duō rè - How hot?
讨厌
tǎoyàn - annoying; to hate
tǎo - to incur
yàn - to be disgusted
老李
Lǎo Lǐ - Old Li
小王
Xiǎo Wáng - Little Wang
做客
zuòkè - to be a guest
zuò - to be, to do
kè - guest
shǒu - [a measure word for poem]
shī - poem
意思
yìsi - meaning
niàn - to read
高兴
gāoxìng - happy
gāo - high
xìng - excitement
几天
jǐtiān - a few days
jǐ - an uncertain number, how many
西湖
Xīhú - West Lake
石林
Shílín - Stone Forest