NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. aggressive
 2. predictable
 3. unsuitable for
 4. violent
 5. adventure film
 1. a vägivaldne
 2. b sobimatu kellegi jaoks
 3. c etteaimatav
 4. d agressiivne
 5. e seiklusfilm

5 Multiple choice questions

 1. ulmefilm
 2. meelelahutuslik, meelt lahutav
 3. plaati välja laskma
 4. väljapaistev
 5. laulusõnad

5 True/False questions

 1. drum and basstrummil ja basskitarri rütmil põhinev muusika

        

 2. disgustinghaarav

        

 3. indieenamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne

        

 4. createplaati välja laskma

        

 5. fine artsfantaasiafilm