NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. predictable
 2. love story/romance
 3. drum and bass
 4. aggressive
 5. action-packed
 1. a agressiivne
 2. b trummil ja basskitarri rütmil põhinev muusika
 3. c etteaimatav
 4. d armastusfilm
 5. e rohke tegevusega, actioni sugemetega

5 Multiple choice questions

 1. abielu- või tantsupaar
 2. erakordne
 3. äärmiselt meeldiv
 4. ülinaljakas
 5. ajalooline draama, kostüümidraama

5 True/False questions

 1. fantasyplaati välja laskma

        

 2. performing artsesituskunst

        

 3. obviousilmne

        

 4. RnBenamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne

        

 5. frighteninghirmutav