NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. frightening
 2. action-packed
 3. obvious
 4. adventure film
 5. disgusting
 1. a vastik
 2. b ilmne
 3. c rohke tegevusega, actioni sugemetega
 4. d seiklusfilm
 5. e hirmutav

5 Multiple choice questions

 1. plaati välja laskma
 2. meelelahutuslik, meelt lahutav
 3. äärmiselt meeldiv
 4. elektrooniline tantsumuusika
 5. vägivaldne

5 True/False questions

 1. unsuitable forsobimatu kellegi jaoks

        

 2. indiekaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

        

 3. animated filmmultifilm

        

 4. historical/costume dramaajalooline draama, kostüümidraama

        

 5. fine artsfantaasiafilm