NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. violent
 2. entertaining
 3. lyrics
 4. gripping
 5. adventure film
 1. a laulusõnad
 2. b vägivaldne
 3. c seiklusfilm
 4. d meelelahutuslik, meelt lahutav
 5. e haarav

5 Multiple choice questions

 1. väljapaistev
 2. agressiivne
 3. eristama, vahet tegema
 4. ülinaljakas
 5. muusikal

5 True/False questions

 1. fine artsfantaasiafilm

        

 2. historical/costume dramaajalooline draama, kostüümidraama

        

 3. family filmõudusfilm

        

 4. science fiction filmseiklusfilm

        

 5. must-seemuusikal