NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. must-see
 2. aggressive
 3. frightening
 4. distinguish
 5. distinguished
 1. a eristama, vahet tegema
 2. b hirmutav
 3. c agressiivne
 4. d kohustuslik vaadata
 5. e väljapaistev

5 Multiple choice questions

 1. plaati välja laskma
 2. elektrooniline tantsumuusika
 3. haarav
 4. ulmefilm
 5. meelelahutuslik, meelt lahutav

5 True/False questions

 1. indiekaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

        

 2. extraordinaryerakordne

        

 3. delightfulhirmutav

        

 4. animated filmmultifilm

        

 5. RnBenamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne