NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. horror film
 2. techno
 3. lyrics
 4. historical/costume drama
 5. drum and bass
 1. a laulusõnad
 2. b trummil ja basskitarri rütmil põhinev muusika
 3. c ajalooline draama, kostüümidraama
 4. d elektrooniline tantsumuusika
 5. e õudusfilm

5 Multiple choice questions

 1. muusikal
 2. kaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega
 3. fantaasiafilm
 4. väljapaistev
 5. äärmiselt meeldiv

5 True/False questions

 1. grippingvägivaldne

        

 2. createlooma

        

 3. indiekaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

        

 4. animated filmseiklusfilm

        

 5. enjoyablenauditav

        

Create Set