NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. fantasy
 2. adventure film
 3. action-packed
 4. must-see
 5. disgusting
 1. a kohustuslik vaadata
 2. b seiklusfilm
 3. c fantaasiafilm
 4. d vastik
 5. e rohke tegevusega, actioni sugemetega

5 Multiple choice questions

 1. trummil ja basskitarri rütmil põhinev muusika
 2. äärmiselt meeldiv
 3. armastusfilm
 4. muusikal
 5. nauditav

5 True/False questions

 1. unsuitable fornauditav

        

 2. technoelektrooniline tantsumuusika

        

 3. lyricslaulusõnad

        

 4. entertaininghirmutav

        

 5. aggressiveagressiivne