NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. predictable
 2. indie
 3. family film
 4. gripping
 5. performing arts
 1. a perefilm
 2. b etteaimatav
 3. c esituskunst
 4. d enamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne
 5. e haarav

5 Multiple choice questions

 1. meelelahutuslik, meelt lahutav
 2. ülinaljakas
 3. rohke tegevusega, actioni sugemetega
 4. vastik
 5. eristama, vahet tegema

5 True/False questions

 1. animated filmmultifilm

        

 2. RnBenamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne

        

 3. frighteninghirmutav

        

 4. must-seemuusikal

        

 5. fantasyplaati välja laskma

        

Create Set