NCCAOM Herb board prep comparisons

Term
1 / 62
chuan vs zhe bei mu
Click the card to flip 👆
Terms in this set (62)
category: calm the spirit
sub-category: nourish heart & calm spirit

pattern: liver xue xu w/ heat

actions: nourish liver & heart blood, nourish yin, clear xu heat, calm spirit

ingredients: suan zao ren, fu ling, zhi mu, chuan xiong, gan cao

indications: anxiety, irritability, restlessness, inability/difficulty falling asleep, palpitations, night sweats, dizziness, vertigo, thirst, dry mouth/throat

tongue: dry, red, little coat

pulse: wiry, thin, rapid
category: tonification
sub-category: tonify qi

pattern: spleen qi & heart xue xu

actions: tonify xue & qi, nourish heart, strengthen spleen

ingredients: si jun zi tang (ren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao), huang qi, suan zao ren, long yan rou, mu xiang, dang gui, yuan zhi, sheng jiang, da zao

indications: fatigue, poor memory, palpitations, insomnia, anxiety, phobias, poor/dream disturbed sleep, poor appetite, sallow complexion, low grade fever, night sweats, early periods w/ excessive blood loss, spotting, blood in stool, leukorrhea, metrostaxis, metorrhagia

tongue: pale possibly swollen, white coat

pulse: thin, weak
ingredients of ban xia hou po tang(pattern: plum pit qi) ban xiao hou po fu ling sheng jiang zi su yechief herb in jin suo gu jing wansha yuan ziwhat are the huangs in dang gui liu huang tangsheng di huang shu di huang huang lian huang bai huang qin huang qiwhich formula has two blood tonifying herbssi wu tang?ba zhen tang vs ba zheng sanba zhen tang: tonifies qi and blood ba zheng tang: clears heat, drains damp for lower burner, promotes urination, unblocks painful urinationformulas for insomniabao he wan: food stagnation chai ge jie ji tang: winch-cold transforming into interior heat gan mai da zao tang: heart yin xu, liver qi zhu gui pi tang: heart xue xu, spleen qi xu huang lian e jiao tang: shi heat + heart xue xu long dan xie gan tang: liver fire rising qing hao bie jia tang: yin level smoldering heat suan zao ren tang: liver xu & heart yin xu tian ma gou teng yin: liver yang rising wen dan tang: GB/ST disharmony + phlegm-heat xue fu zhu yu tang: blood stasis + liver qi zhi zhu ling tang: water & heat accumulationformulas for sweatingspontaneous sweating: bai hu tang: yangming jing fire blazing bu zhong yi qi tang: spleen qi xu gui zhi tang: wing-cold EPI xu type (ying & wei disharmony) sang ju yin: wind-heat sheng mai san: Lung qi & yin xu shi quan da bu tang: qi, xue, yang xu si jun zi tang: Lung & spleen qi xu si ni san: liver qi zhi yin qiao san: wind-heat yu ping feng san: Lu wei qi xu night sweating: dang gui liu huang tang: raging fire + yin & xue xu gan mai da zao tang: heart yin xu + liver qi zhi liu wei di huang wan: liver & kidney yin xu qing hao bie jia tang: yin level smoldering heat suan zao ren tang: liver xu + heart yin xu zuo gui yin: kidney yin & essence xupu ji xiao du yin - know itcategory: clear heat sub-category: clear qi level heat pattern: wind-heat toxin with phlegm actions: clear heat, eliminate fire toxin, disperse wind-heat indications: acute fever, red face, throat dysfunction, thirst, restlessness, difficulty opening the eyes, facial edema tongue: red, dry possible powdery white/yellow coat pulse: floating, rapid, forceful OR rapid, forceful ingredients: wine fried huang qin huang lian niu bang zi lian qiao bo he jiang can xuan shen ma bo ban lan gen jie geng gan cao chen pi hai hu sheng maratio of gui zhi & bai shao in xiao jian zhong tang1:2 (gui zhi (9g) to bai shao (18g))ratio of gui zhi & bai shao in gui zhi tang1:1 (9g each)dryness formulasxing su san sang xing tang qing zao jiu fei tang mai men dong tangbai hu tang pulse and tongueTongue: dry (typically red, possible yellow coat) Pulse: forceful, slippery, rapid (possibly large)zhu ye shi cao tang pulse and tongueTongue: red, scanty coat Pulse: rapid, thready, weakSang Xing Tang treatsmoderate fever h/a, thirst, dry, hacking cough or cough w/ scanty , thick sputum thin, dry, white coat floating-rapid pulsemodifications of liu wei di huang wan+ wu wei zi (*du qi wan*) for cough, wheezing + gou qi zi, ju hua (*qi ju di huang tang*) for LV eye disorders + zhi mu, huang bai (*zhi bai di huang wan*) for KD deficient heat + mai men dong, wu wei zi (mai wei di huang tang) for dry cough + ci shi, shi chang pu, wu wei zi (er long zuo ci wan) for hearing loss d/t age + si wu tang (gui shao di huang tang) for LV xue xumodifications of er chen tang+ zhi shi, tian nan xing (dan tan tang) for wind-phlegm dao tan tang + ren shen, shi chang pu (di tan tang) for phlegm misting the heart + dang gui, shu di huang (jin shui liu jun jian) for lung and yin xumodifications of tian ma gou teng yinsevere case w/ numbness & vertigo: + ling yang jiao, long gu, mu li, ci shi, dai ze shi severe LV fire: + long dan cao, xiao ku cao, mu dan pi OR + long dan xie gan tang constipation: + da huang, mang xiao OR dang gui long hui wan severe Lv & Kd xu: + nu zhen zi, gou qi zi, bai shao, sheng di, shou wu (from ppt: Formulas That Extinguish Internal Wind 平熄内风) severe sx: + ling yang jiao severe dizziness: + dai zhe shi, mu li, long gu, ci shi liver fire: + long dan cao, xia ku cao, mu dan pi constipation: same liver & kidney yin xu: same (HB Kim, 524)modifications of ling jiao gou teng tang(ling jiao gou teng tang is the related formula of tian ma gou teng yin) (treats: liver shi heat stirring internal wind) ***modifications of yue ju wansevere qi zhi: increase xiang fu + my xiang, bing lang, zhi shi severe damp yu: increase cang zhu + fu ling, ze xie severe food yu: increase shen qu + mai ya, shan zha severe xue yu: increase chuan xiong + tao ren, hong hua severe fire stagnation: increase zhi zi + huang lian, qing dai severe phlegm yu: increase cang zhu + dan nan xing, gua lou absence of heat: - zhi zi absence of damp/phlegm: - cang zhu absence of food yu: - shen qu absence of qi zhi: - xiang fu absence of xue yu: - chuan xiong (from ppt: Formulas That Regulate the Qi理气剂)chief herb of yue ju wanchuan xiong cang zhumodifications of ping wei san+ huo xiang, huang bai (bu huan jin zheng qi san) for nausea & vomiting + wu ling san (wei ling tang) for diarrhea, edema + shen qu, mai ya (jia wei ping wei san) for food retention + er chen tang (ping chen tang) for damp & phlegmmodifications of mai men dong tangyin xu heat: + di gu pi, tian hua fen, zhi mu severe nausea/vomiting: + ju pi, zhu ru, pi pa ye yin xu constipation: + huo ma ren, gua lou ren severe yin damage: - ban xia + tian hua fen, yu zhu, shi hu (from notes taken in class from Angela Tseng) severe fluid depletion: + sha shen, yu zhu tidal fever: + yin chai hu, du du pi severe cough: + chuan bei mu, dua lou ren radiation s/e: + ju hua, tian hua fen, sha shen, shan yao, mu dan pi (HB Kim, 526)modifications of xie bai sanconstipation: + da huang mouth/tongue sores: + sheng di, chi shao severe heat: + huang qin, zhi mu afternoon fever (xu): + qing hao, bie jia mild phlegm: + fu ling - geng mi (from ppt: Formulas That Clear Heat From the zang-fu Organs 清脏腑热)modifications of yu ping feng sansevere sweating: + fu xiao mai, duan mu li, ma huang gen continuous sweating d/t EPI: + gui zhi weak constitution & frequent colds: + bu zhong yi qi tang (from ppt: chm_chapter 10; Formulas That Stabilize and Binding 固涩剂)modifications of da bu yin wansevere yin xu: + tian dong, mai dong severe night sweats: + mu li, fu xiao mai spontaneous emissions: + jin ying zi, qian shi, sang piao xiao coughing w/ difficult expectoration: + bai bu, bei mu, kuan dong hua (from ppt: Formulas That Nourish and Tonify the Yin 补阴)modifications of bai tou weng tangconcurrent EPI: + ge gen, huang qin, jin yin hua, lian qiao severe tenesmus: + mu xiang, bai shao, bing lan urinary frequency/urgency/pain: + mu tong, bai mao gen, jin qian cao hot, swollen, painful eyes: + ju hua, mu dan pi, hong hua amebic dysentery: + shi liu pi bacillary dysentery: + qin pi, di yu, xian he cao, mu xiangmodifications of bai hu tangconcurrent w-c EPI: + cong bai, dan dou chi, xi xin red, swollen eyes, excruciating h/a: + huang lian, huang qin concurrent Lu heat & St fire: + da huang xiao ke / heat severely injuring fluids: + tian hua fen, mai men dong, lu gen febrile disease & heat toxin related petechiae, irritability, restlessness, insomnia, disorientation: + huang lian jie du tangmodifications of ban xia hou po tangsevere qi zhi: + chai hu, yu jin, xiang fu, qing pi vomiting: + sha ren, ding xiang, bai dou kou severe stifling sensation in the chest: + yu jin, zhi ke chest pain: + gua lou, xie bai abdominal distention: + sha ren, mu xiang hypochondriac pain: + chuan lian zi, yan hu suo pain/swelling in throat: + xuan shen, jie genghow to change formulas when constipation is new sx on ROC***how to change formulas when diarrhea is new sx on ROC***substitute for chuan shan jiawang bu liu xingherbs to be wrapped in gauzexuan fu hua xin yi hua pu huang hua shi che qian zi (HB Kim, p 405)herbs that open orificesyuan zhi: expels phlegm & opens orifices; pacifies heart & calms shenherbs that invigorate bloodactivate qi & blood circulation: chuan xiong, yan hu suo, yu jin, lu lu tong (opens channels), activate blood circulation, eliminate/dispel stasis: jiang huang, jiang xiang (stops bleeding, relieves pain), dan shen (cools blood) activate blood circulation, stop/relieve pain: ru xiang, mo yao, hu zhang, wu ling zhi,herbs that nourish heart and calm spiritsuan zao ren (prevents sweating) bai zi ren (moistens intestines, unblocks bowels) ye jiao teng (opens channels & collatorals, dispels wind) ling zhi (stops coughing, arrests wheezing) Almost... pretty much... yuan zhi: pacifies heart, calms shen; expels phlegm & clears orifices; expels phlegm from Lungs; reduces abscesses & dissipates swellings he huan pi: calms shen, relieves constraint; invigorates blood, reduces swelling xie cao: tranquilizes shen; relieves spasms & pain xiao mai: nourishes heart, relieves irritability; promotes urinationherbs that clear xu heatfever d/t yin xu heat: (chen & chen, p 1083) bai wei, bie jia, di gu pi, hu huang lian, huang lian, mu dan pi, qin jiao, qing hao, yin chai hu, zhi mu fever d/t qi xu heat: (chen & chen, p 1083) gan cao, huang qi, ren shen sore throat d/t xu heat: (chen & chen, p1090) huang bai, sheng di huang, xuan shen, zhi mu five center heat: (chen & chen, - 1092) bai bu, bai mu er, bai wei, huang lian, nan sha shen, qing hao, sheng di huang, yin chai hu, zhi mushi di actionsdirects qi downward stops hiccuphuang qi large dose effect small dose effectlarge dose - promotes urination - relieves HTN small dose - raises yang qi - exacerbates HTNherbs that threat sweating(Chen & Chen, p 1089) spontaneous: ying & wei disharmony: bai shao, gui zhi lung qi xu: huang qi, wu wei zi night: Ht xue xu: fu xiao mai, suan zao ren, wu wei zi xu heat: di gu pi, ma hunag gen, shan zhu yu, wu mei, zhi mu shock: bai zhu, fu zi, huang qi, long gu, mu li, ren shen, wu wei zi yellow color: yin chen hao, zhi ziherbs that treat insomnia(chen & chen, p 1085) bai he bai jiang cao bai shao chan tui hou po jiao gu lan long dan cao mai men dong qin jiao suan zao ren tian ma tian nan xing wu jia pi xie cao zhi ziherbs that treat pain radiating into the testicles with cold(Chen & Chen, p 1085) cold hernial pain: *li zhi he* chuan lian zi, qing pi, *wu yao*, wu zhu yu, *xiao hui xian*over dose symptoms of herbscang er zi - nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain ***herbs to resolve wind-damp bi(Chen & Chen p 336, 345, 354, 357) du huo: w-c-d, lower body wei ling xian: w-d, soften fish bones, unblock channels hai tong pi: w-d, promote urination, unblock channels qin jaio: w-d, clear xu heat, relax sinews, moisten intestines qiang huo: expel w-c-d, tai yang, upper body fang feng: w-c-d, internal wind too, stops spasms gao ben: w-c-d, jueyin, drying bai zhi: w-c-d, yangming, reduce swelling chuan wu: expel w-c-d, toxic, reduce swelling, induce ulceration, expel pus cao wu: expel w-c-d, toxic, almost exclusively topical yin yang huo: expel w-c-d, tonify yang xian mao: expel w-c-d, treats infertility ba ji tian: expel w-c-d, strengthen sinews & bonesherbs to use with caution for patients taking anti-coagulants(Chen & Chen p 28) dan sehn , dang gui, chuan xiong, tao ren, hong hua, shui zhigui zhi is used with caution in what conditionpregnancydescription of high quality she gan(Bensky, 213) dry, full rhizomes with hard texture and without fibrous roots or soil on the surface yellow cross section best: han she gan grown in Hubei providencedescription of high quality xue jie(Bensky, 649) blackish, red, iron-like color the powdered drug is blood red When burned, it gives off smoke that irritates the nosetopical herbs for swelling*Reduce swelling:* bai ji, *mo yao, ru xiang,* chan su, ma qian zi, wu ming yitopical herbs for burnsdi yu ce bai yetopical herbs for trauma*Generate flesh:* bai ji, di yu, qian dan, mi tuo seng, xue jie, er cha, lu gan shi, wu ming yi, ru xiang, mo yao *Stop bleeding:* *san qi, pu huang, qian cao,* er cha, wu ming yi *Alleviate pain:* chan su, ma qian zi, lu feng fang, zhang nao, wu ming yi *Eliminate toxins:* chan su, lu feng fang, si gua lou, lu gan shi *Reduce itching:* ming fan, she chuang zi, lu gan shi *Disperse stagnation:* ma qian zi *Open channels:* ma qian zi, si gua lou *Generate blood:* xue jie *Dry damp:* zhang nao, er cha, lu gan shi *Dispel phlegm:* si gua lou *Break blood stagnation:* peng sha *Disperse nodules, soften hardness:* peng shagou teng actionsextinguishes wind relieves spasm drains liver heat pacifies liver yang releases the exteriordi gu pi actionsclears deficient heat drains lung heat