Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Druga seria słówek z hiszpańskiego. Charakter.

simpático

sympatyczny

antipático

antypatyczny

alegre

wesoły

triste

smutny

sociable

towarzyski

tímido

nieśmiały

trabajador

pracowity

perezoso, vago

leniwy

broma

żart

seguro de si mismo

pewny siebie

hablador

gadatliwy

callado

cichy

serio

poważny

bromista

żartowniś

atrevido

śmiały

valiente

odważny

cabarde

tchórz

sabio

mądry

inteligente

inteligentny

tonto

głupi

estúpido

głupi, tępy

imbécil

dureń [obraźliwe]

listo

bystry

paciente

cierpliwy

impaciente

niecierpliwy

mal educado

źle wychowany

bien educado

dobrze wychowany

bueno

dobry

tacaño

skąpy

generoso

hojny

ambicioso

ambitny

obstinado

zawzięty

terco

uparty

orgulloso

dumny

cotilla

plotkarz

cotilleo

plotki

mandón

lubiący się rządzić

mandar

kazać, rządzić

honesto

szczery

deshonesto

nieszczery

sensible

wrażliwy, czuły

soñador

marzyciel

realista

realista

optimista

optymista

pesimista

pesymista

responsable

odpowiedzialny

insensato

nierozsądny

emocionante

wzruszający

aburrido

nużący / nudziarz

casado

żonaty

soltero/a

kawaler/panna

afectivo

uczuciowy, wrażliwy

insensible

niewrażliwy

feliz

szczęśliwy

infeliz

nieszczęśliwy

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording