Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

läbima põrgut

been to hell and back

seitsemeistkümne aastane tüdruk

a 17-year-old girl

pime ja räpane 19.sajandi maja

a dark and dirty nineteenth-century house

ülejäänud perekonnaga

with the rest of the family

kogu see aeg

for all this time

ei olnud fööni

did't have a hairdryer

oli sunnitud kandma

was forced to wear

vormitud kleidid

shapeless dresses

saadeti magama kell 8 õhtul

was sent to bed at 8 p.m.

ei olnud sooritanud kuritegu

had not committed a crime

tegelikult

in fact

osalema televisiooni tõsielu sarjas

take part in a TV documentary (series)

kui palju igapäevane elu on paremaks muutunud

how much everyday life has improved

alates eelmisest sajandist

since the last century

kolmeks kuuks

for three months

nõustus kella tagasi keerama

agreed to turn back the clock

kasutama majapidamisvahendeid

use household appliances

mis olid kasutusel (saadaval)

that were available

meeskond külastas regulaarselt, et salvestada

a crew visited regularly to record

hakkama saama oma elustiili muutusega

cope with their change of lifestyle

lastel oli lõbus

children had a great time

tüdrukud ei jäänud koju

girls didn't stay at home

piisavalt vana , et tööd leida

old enough to find a job

nad üritasid leida kedagi kellega abielluda

they were trying to find someone to marry

abistama majapidamistöödes

help with household chores

enamus ajast oli tal igav

most of the time she was bored

Viktoriaanlik elu

Victorian life

tundma välja jäetuna

feel left out

üksluine, tüütu

tedious

juuksed kinni siduma

to tie her hair back

olema ilma meigita

wear no make-up

pluus, mida ei oldud pestud kaks kuud

blouse that hadn't been washed in two months

kõige enam tundis ta puudust

most of all she missed

ma olin harjunud neid kasutama iga päev

I was used to using them every day

püsivalt räpane

permanently dirty

kiht söetolmu

the layer of coal dust

üle päeviti

every other day

hommikul ärkad tolmusena

wake up in the morning with dust on your skin

tugev iseloom

a strong character

ei loobunud

didn't give up

kas see kogemus muutis teda

did the experience change her

muutis perekonna lähedasemaks

made the family closer

me suhtleme nüüd paremini

we communicate better now

ei saanud eemale joosta probleemidest

couldn't run away from problems

saama palju rohkem täiskasvanumaks

become much more grown-up (mature)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording