20 terms

HSK2 #041-060

HSK2 characters
STUDY
PLAY
电视
television
(diàn shì)
电影
movie
(diàn yǐng)
东西
thing
(dōng xi)
to understand / to know
(dǒng)
both / all
(dōu)
to read / to study
(dú)
right / correct
(duì)
对不起
I'm sorry / pardon me / forgive me
(duì bu qǐ)
many / much / a lot of
(duō)
多少
how much / how many
(duō shǎo)
儿子
son
(ér zi)
two
(èr)
饭馆
restaurant
(fàn guan)
房间
room
(fáng jiān)
非常
extremely
(fēi cháng)
飞机
airplane
(fēi jī)
分钟
minute
(fēn zhōng)
服务员
waiter / attendant
(fú wù yuán)
high / tall
(gāo)
高兴
happy
(gāo xìng)
OTHER SETS BY THIS CREATOR