20 terms

HSK2 #181-200

HSK2 characters
STUDY
PLAY
few / little / less
(shǎo)
who
(shéi)
身体
human body / health
(shēn tǐ)
什么
what
(shén me)
生病
to get sick
(shēng bìng)
生日
birthday
(shēng rì)
ten
(shí)
时候
time / length of time / moment / period
(shí hou)
时间
time / period
(shí jiān)
am, is, are
(shì)
事情
affair / matter / thing / business
(shì qing)
手表
wrist watch
(shǒu biǎo)
手机
mobile phone
(shǒu jī)
book
(shū)
water
(shuǐ)
水果
fruit
(shuǐ guǒ)
睡觉
to go to bed / to go to sleep
(shuì jiào)
说话
to talk / to speak
(shuō huà)
four
(sì)
to give as a present / to see off
(sòng)
OTHER SETS BY THIS CREATOR