10 terms

shopping-4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

坏处
huài chù ( disadvantage)
花更长时间
huā gèng cháng shí jiān ( spend more time)
实物
shí wù ( real thing)
与实物不一样
yú shí wù bù yí yang ( different from the real thing)
当面互动
dāng miàn hù dòng ( face-to-face interaction)
运输
yùn shū ( transportation)
运费
yùn fèi ( shipping fees)
竞争
jìng zhēng ( compete)
顾客忠诚度
gù kè zhōng chéng dù ( customer loyalty)
网络安全
wǎng luò ān quán ( internet safety)
OTHER SETS BY THIS CREATOR