57 terms

HSK(三级)(3)

STUDY
PLAY
爱好
(ài hào)
to like , hobby
(bān)
team, class
办法
(bàn fǎ)
means / method / way (to do something)
办公室
(bàn gōng shì)
office
(bāo)
bag
报纸
(bào zhǐ)
newspaper
杯子
(bēi zi)
cup / glass
北方
(běi fāng)
north
北京
(Běijīng)
the capital city of China
(běn)
a measure word for books
鼻子
(bí zi)
nose
宾馆
(bīn guǎn)
guesthouse, hotel
冰箱
(bīng xiāng)
refrigerator
(cài)
dish (type of food) , vegetables
菜单
(cài dān)
menu
(cǎo)
grass / straw / draft (of a document) / careless / rough / manuscript / hasty
(chá)
tea
超市
(chāo shì)
supermarket
衬衫
(chèn shān)
shirt
成绩
(chéng jì)
achievement / performance records / grades
城市
(chéng shì)
city / town
出租车
(chū zū chē)
taxi
厨房
(chú fáng)
kitchen
(chuán)
a boat / vessel / ship
词语
(cí yǔ)
words and expressions, terms
打扫
(dǎ sǎo)
to clean, to sweep
大家
(dà jiā)
everyone
蛋糕
(dàn gāo)
cake
(dēng)
lamp, light
地方
(dì fang)
area, place
地铁
(dì tiě)
subway, MRT
地图
(dì tú)
map
电脑
(diàn nǎo)
computer
电视
(diàn shì)
television
电梯
(diàn tī)
elevator
电影
(diàn yǐng)
movie
电子邮件
(diàn zǐ yóu jiàn)
email
东西
(dōng xi)
things; objects
动物
(dòng wù)
animal
耳朵
(ěr duo)
ear
饭馆
(fàn guǎn)
restaurant
房间
(fáng jiān)
room
飞机
(fēi jī)
airplane
公共汽车
(gōng gòng qì chē)
public bus
公司
(gōng sī)
company
公园
(gōng yuán)
a public park
工作
(gōng zuò)
job; to work
(gǒu)
dog
故事
(gù shì)
story, tale
关系
(guān xi)
relation
国家
(guó jiā)
country, nation
果汁
(guǒ zhī)
fruit juice
汉语
(hàn yǔ)
Chinese language
(hé)
river
黑板
(hēi bǎn)
blackboard
护照
(hù zhào)
passport
(huā)
flower / blossom / to spend (money, time) / fancy pattern
OTHER SETS BY THIS CREATOR