63 terms

HSK(三级)(4)

STUDY
PLAY
花园
huā yuán
garden
huà
draw / picture / painting
环境
huán jìng
environment / circumstances / surroundings
会议
huì yì
meeting; conference; session
火车站
huǒ chē zhàn
train station
机场
jī chǎng
airport / management / to manage / to administer
鸡蛋
jī dàn
(chicken) egg / hen's egg
机会
jī huì
opportunity / chance / occasion
季节
jì jié
season
jiā
family, home
jiǎo
foot
街道
jiē dào
street
节目
jié mù
program / item (on a program)
句子
jù zi
sentence
咖啡
kā fēi
coffee
考试
kǎo shì
to give or take an examination; examination; test

class; lesson
空调
kōng tiáo
air conditioning
kǒu
mouth / (a measure word)
裤子
kù zi
trousers; pants
筷子
kuài zi
chopsticks
礼物
lǐ wù
gift; present
历史
lì shǐ
history
liǎn
face
lóu
house with more than 1 story / storied building / floor

road / path / way

horse
māo
cat
帽子
mào zi
hat / cap
mén
door

(measure word) meter / rice
米饭
mǐ fàn
(cooked) rice
面包
miàn bāo
bread
面条
miàn tiáo
noodles
名字
míng zi
name
年级
nián jí
grade
niǎo
bird
牛奶
niú nǎi
milk
盘子
pán zi
tray / dish
啤酒
pí jiǔ
beer
piào
bank note / ticket
苹果
píng guǒ
apple
葡萄
pú tao
grape
普通话
pǔ tōng huà
common language / Mandarin
其他
qí tā
other / else
铅笔
qiān bǐ
pencil
qián
money
裙子
qún zi
skirt
sǎn
umbrella / parasol
商店
shāng diàn
store / shop
身体
shēn tǐ
(human) body / health
生日
shēng rì
birthday
声音
shēng yīn
voice / sound
世界
shì jiè
world
事情
shì qing
affair / matter / thing / business
手表
shǒu biǎo
wrist watch
手机
shǒu jī
cell phone
shū
book
shù
tree
数学
shù xué
mathematic / mathematics
shuǐ
water
水果
shuǐ guǒ
fruit
水平
shuǐ píng
level (of achievement, etc.) / standard / horizontal
OTHER SETS BY THIS CREATOR