58 terms

HSK(三级)(5)

STUDY
PLAY
太阳
tài yáng
sun
táng
sugar / sweets / candy

topic / subject / to inscribe / to superscribe
体育
tǐ yù
PE / physical culture / physical training / sports
天气
tiān qì
weather
图书馆
tú shū guǎn
library
tuǐ
leg
wǎn
a measure word for rice or soup / bowl
文化
wén huà
culture / civilization / cultural
问题
wèn tí
question / problem / issue / topic
西瓜
xī guā
watermelon
希望
xī wàng
to wish for / to desire / to hope
习惯
xí guàn
habit / custom / usual practice / to be used to
洗手间
xǐ shǒu jiān
bathroom
香蕉
xiāng jiāo
banana
xié
shoes
新闻
xīn wén
news
xìn
letter
行李箱
xíng li xiāng
suitcase
xìng
family name, surname
兴趣
xìng qu
interest (directed towards, not inherent in something)
熊猫
xióng māo
panda
休息
xiū xi
rest / to rest
学校
xué xiào
school
xuě
snow
颜色
yán sè
color
眼镜
yǎn jìng
spectacles / eyeglasses
眼睛
yǎn jing
eye
羊肉
yáng ròu
mutton
yào
medicine
衣服
yī fu
clothes, clothing
医院
yī yuàn
hospital
椅子
yǐ zi
chair
意思
yì si
idea / opinion / meaning
音乐
yīn yuè
music
银行
yín háng
bank
游戏
yóu xì
game

fish
月亮
yuè liang
moon
yún
cloud
照片
zhào piàn
picture; photo
照相机
zhào xiàng jī
camera
中国
Zhōng guó
China
桌子
zhuō zi
table / desk

character, word
字典
zì diǎn
dictionary
自行车
zì xíng chē
bicycle
作业
zuò yè
homework
作用
zuò yòng
action; function; act on; affect
a
a modal particle showing affirmation, approval, or consent
ba
modal particle indicating polite suggestion / ...right? / ...OK?
ma
a particle used for questions expecting yes-no answer
哪(哪儿)
nǎ/nǎr
which / where
那(那儿)
nà/nàr
that, there, in that case
什么
shén me
what
为什么
wèi shén me
why / for what reason
怎么
zěn me
how
怎么样
zěn me yàng
how? / how about? / how was it? / how are things?
OTHER SETS BY THIS CREATOR