8 terms

Pour devenir un citoyen français

STUDY
PLAY
entretien
cuộc nói chuyện - NM
mairie
tòa thị chính - NF
préfecture
tỉnh, tỉnh trưởng - NF
échec
thất bại (failure) - NF
en gros
đại khái, khoảng chừng
contenir
chứa đựng, bao gồm - V
autant de
as much, as many
quand même
thậm chí (even if, even though)