9 terms

Breakdown 1 Honorific Keigo

Honorific keigo.
STUDY
PLAY
おかきになります okaki ni narimasu
kaku
ごらんになります goran ni narimasu
miru
いらっしゃいます irasshaimasu
iku iru
めしあがります meshiagarimasu
taberu nomu
なさいます nasaimasu
suru
おなくなりになります onakunari ni narimasu
shinu
くださいます kudaimasu
kureru
お会いになります oai ni narimasu
au
おいでにな ります oide ni narimasu
kuru