20 terms

VN 61-80 Banking

STUDY
PLAY
land
đất
return
trở về
human capital
nguồn nhân lực
shortage
thiếu
need
cần
want
muốn
entrepreneur
doanh nhân
market failure
thất bại thị trường
public good
hàng hoá công cộng
free rider
người hưởng lợi
transfer payments
chuyển khoản
stress
căng thẳng
centrally planned economy
nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung
security
bảo mật
freedom
tự do
efficiency
hiệu quả
free market
thị trường tự do
collateral
tài sản thế chấp
increase
tăng
decrease
giảm