289 terms

Comp1 - Herb Pinyin/Latin

STUDY
PLAY
Ma Huang
Ephedrae Herba
Gui Zhi
Cinnamomi Ramulus
Zi Su Ye
Perillae Folium
Jing Jie
Schizonepetae Herba
Fang Feng
Saposhnikoviae Radix
Qiang Huo
Notopterygii Rhizoma seu Radix
Xiang Ru
Moslae Herba
Gao Ben
Ligustici Rhizoma
Bai Zhi
Angelicae Dahuricae Radix
Xi Xin
Asari Herba
Sheng Jiang
Zingiberis Rhizoma Recens
Cong Bai
Allii Fistulosi Bulbus
Cang Er Zi
Xanthii Fructus
Xin Yi Hua
Magnoliae Flos
Bo He
Menthae Haplocalycis Herba
Niu Bang Zi
Arctii Fructus
Chan Tui
Cicadae Periostracum
Sang Ye
Mori Folium
Ju Hua
Chrysanthemi Flos
Man Jing Zi
Viticis Fructus
Dan Dou Chi
Sojae Semen Preparatum
Ge Gen
Puerariae Radix
Chai Hu
Bupleuri Radix
Sheng Ma
Cimicifugae Rhizoma
Mu Zei
Equisete Hiemalis Herba
Fu Ping
Spirodelae Herba
Shi Gao
Gypsum Fibrosum
Zhi Mu
Anemarrhenae Rhizoma
Zhi Zi
Gardeniae Fructus
Dan Zhu Ye
Lophateri Herba
Xia Ku Cao
Prunellae Spica
Xi Gua
Citrulli Fructus
Tian Hua Fen
Trichosanthis Radix
Lu Gen
Phragmitis Rhizoma
Jue Ming Zi
Cassiae Semen
Shui Niu Jiao
Bubali Cornu
Sheng Di Huang
Rehmanniae Radix
Xuan Shen
Scrophulariae Radix
Mu Dan Pi
Moutan Cortex
Zi Cao
Arnebiae/Lithospermi Radix
Huang Qin
Scutellariae Radix
Huang Lian
Coptidis Rhizoma
Huang Bai
Phellodendri Cortex
Long Dan Cao
Gentianae Radix
Ku Shen
Sophorae Flavescentis Radix
Qin Pi
Fraxini Cortex
Jin Yin Hua
Lonicerae Flos
Lian Qiao
Forsythiae Fructus
Da Qing Ye
Isatidis Folium
Ban Lan Gen
Isatidis/Baphicacanthis Radix
Pu Gong Ying
Taraxaci Herba
Zi Hua Di Ding
Violae Herba
Bai Jiang Cao
Patriniae Herba
Chuan Xin Lian
Andrographitis Herba
Bai Hua She She Cao
Hedyotis Diffusae Herba
Bai Tou Weng
Pulsatillae Radix
Ma Chi Xian
Portulacae Herba
He Ye
Nelumbinis Folium
Lu Dou
Phaseoli Radiati Semen
Bai Xian Pi
Dictamni Cortex
Shan Dou Gen
Sophorae Tonkinesis Radix
Tu Fu Ling
Smilacis Glabrae Rhizoma
She Gan
Belamcandae Rhizoma
Qing Hao
Artemesiae Annuae Herba
Di Gu Pi
Lycii Cortex
Bai Wei
Cynanchi Atrati Radix
Yin Chai Hu
Stellariae Radix
Da Huang
Rhei Radix et Rhizoma
Mang Xiao
Natrii Sulfas
Fan Xie Ye
Sennae Folium
Lu Hui
Aloe
Huo Ma Ren
Cannabis Semen
Yu Li Ren
Pruni Semen
Quan Niu Zi
Semen Pharbitidis
Gan Sui
Kansui Radix
Da Ji
Euphorbiae seu Knoxiae Radix
Ba Dou
Crotoni Fructus
Fu Ling
Poria
Fu Ling Pi
Poriae Cutis
Fu Shen
Poriae Sclerotium Pararadicis
Chi Fu Ling
Poriae Rubra
Zhu Ling
Polyuporus
Ze Xie
Alismatis Rhizoma
Yi Yi Ren
Coicis Semen
Che Qian Zi
Plantaginis Semen
Hua Shi
Talcum
Mu Tong
Akebiae Caulis
Shi Wei
Pyrrosiae Folium
Dong Kui Zi
Malvae Fructus
Deng Xin Cao
Junci Medulla
Qu Mai
Dianthi Herba
Bian Xu
Polygoni Avicularis Herba
Di Fu Zi
Kochiae Fructus
Dong Gua Zi (Dong Gua Ren)
Benincasae Semen
Bi Xie (Bei Xie)
Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma
Yin Chen (Yin Chen Hao)
Artemisiae Scopariae Herba
Han Fang Ji
Stephaniae Tetrandrae Radix
Du Huo
Angelicae Pubescentis Radix
Wei Ling Xian
Clematidis Radix
Hai Tong Pi
Erythrinae Cortex
Mu Gua
Chaenomelis Fructus
Can Sha
Bombycis Faeces
Sang Ji Sheng
Taxilli Herba
Wu Jia Pi
Acanthopanacis Cortex
Qin Jiao
Gentianae Macrophylla Radix
Sang Zhi
Mori Ramulus
Xi Xian Cao
Siegesbeckiae Herba
Qi She (Bai Hua She)
Agkistrodon
Qian Hu
Peucedani Radix
Chuan Bei Mu
Fritillariae Cirrhosae Bulbus
Zhe Bei Mu
Fritillariae Thunbergii Bulbus
Gua Lou
Trichosanthis Fructus
Gua Lou Pi
Trichosanthis Pericarpium
Gua Lou Ren
Trichosanthis Semen
Zhu Ru
Bambusae Caulis in Taeniam
Kun Bu
Eckloniae Thallus
Hai Zao
Sargassum
Zhi Ban Xia
Pinelliae Rhizoma Preparatum
Zhi Tian Nan Xing
Arisaematis Rhizoma Preparatum
Bai Jie Zi
Sinapsis Semen
Jie Geng
Platycodi Radix
Xuan Fu Hua
Inulae Flos
Bai Qian
Cynanchi Stauntonii Rhizoma
Xing Ren
Armeniacae Semen
Zi Wan
Asteris Radix
Kuan Dong Hua
Farfarae Flos
Zi Su Zi
Perillae Fructus
Pi Pa Ye
Eriobotryae Folium
Ma Dou Ling
Aristolochia Fructus
Bai Bu
Stemonae Radix
Sang Bai Pi
Mori Cortex
Cang Zhu
Atractylodis Rhizoma
Huo Po
Magnoliae Officinalis Cortex
Huo Xiang
Pogostemonis/Agastaches Herba
Sha Ren
Amomi Fructus
Bai Dou Kou
Amomi Fructus Rotundus
Cao Dou Kou
Alpiniae Katsumadai Semen
Cao Guo
Tsaoko Fructus
Shan Zha
Crataegi Fructus
Shen Qu
Massa Medicata Fermentata
Mai Ya
Hordei Fructus Germinatus
Gu Ya
Setariae (Oryzae) Fructus Germinatus
Lai Fu Zi
Raphani Semen
Ji Nei Jin
Gigeriae Galli Endothelium Corneum
Chen Pi
Citri Reticulatae Pericarpium
Ju Hong
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
Qing Pi
Citri Reticulatae Viride Pericarpium
Zhi Shi
Aurantii Fructus Immaturus
Zhi Ke (Zhi Qiao)
Auranti Fructus
Da Fu Pi
Arecae Pericarpium
Xiang Fu
Cyperi Rhizoma
Mu Xiang
Aucklandiae Radix
Wu Yao
Linderae Radix
Chen Xiang
Aquilariae Lignum Resinatum
Tan Xiang
Santali Albi Lignum
Chuan Lian Zi
Toosendan Fructus
San Qi
Notoginseng Radix
Da Ji
Cirsi Japonici Herba seu Radix
Pu Huang
Typhae Pollen
Di Yu
Sanguisorbae Radix
Huai Mi
Sophorae Flos Immaturus
Ce Bai Ye
Platycladi Cacumen
Bai Mao Gen
Imperatae Rhizoma
Xian He Cao
Agrimoniae Herba
Bai Ji
Bletillae Rhizoma
Ai Ye
Artemisiae Argyi Folium
Chuan Xiong
Chuanxiong Rhizoma
Dan Shen
Salviae Miltiorrhizae Radix
Ji Xue Teng
Spatholobi Caulis
Yan Hu Suo
Corydalis Rhizoma
Yu Jin
Curcumae Radix
Yi Mu Cao
Leonuri Herba
Ze Lan
Lycopi Herba
Chi Shao
Paeoniae Radix Rubra
Tao Ren
Persicae Semen
Hong Hua
Carthami Flos
E Zhu
Curcumae Rhizoma
San Leng
Sparganii Rhizoma
Ru Xiang
Olibanum
Mo Yao
Myrrha
Niu Xi
Achyranthis Bidentatae Radix
Chuan Niu Xi
Cyathulae Radix
Wang Bu Liu Xing
Vaccariae Semen
Wu Ling Zhi
Trogopterori Faeces
Zhi Fu Zi
Aconiti Radix Lateralis Preparata
Gan Jiang
Zingiberis Rhizoma
Rou Gui
Cinnamomi Cortex
Wu Zhu Yu
Evodiae Fructus
Gao Liang Jiang
Alpiniae Officarum Rhizoma
Hua Jiao
Zanthoxyli Pericarpium
Ding Xiang
Caryophylli Flos
Xiao Hui Xiang
Foeniculi Fructus
Bi Ba
Piperis Longi Fructus
Hu Jiao
Piperis Fructus
Ren Shen
Ginseng Radix
Dang Shen
Codonopsis Radix
Tai Zhi Shen
Pseudostellariae Radix
Huang Qi
Astragali Radix
Shan Yao
Dioscoreae Rhizoma
Bai Zhu
Atractylodis Macrocephalae Rhizoma
Da Zao
Jujubae Fructus
Gan Cao
Glycyrrhizae Radix
Bai Bian Dou
Lablab Semen Album
Huang Jing
Polygonati Rhizoma
Yi Tang
Maltosum
Shu Di Huang
Rehmanniae Radix Preparata
Zhi He Shou Wu
Polygoni Multiflori Radix Preparata
Dang Gui
Angelicae Sinensis Radix
Bai Shao
Paeoniae Radix Alba
E Jiao
Asini Corii Colla
Gou Qi Zi
Lycii Fructus
Sang Shen
Mori Fructus
Long Yan Rou
Longan Arillus
Lu Rong
Cervi Cornu Pantotrichum
Ge Jie
Gecko
Dong Chong Xia Cao
Cordyceps
Rou Cong Rong
Cistanches Herba
Suo Yang
Cynomorii Herba
Yin Yang Huo
Epimedii Herba
Ba Ji Tian
Morindae Officinalis Radix
Hu Lu Ba
Trigonelliae Semen
Bu Gu Zhi
Psoraleae Fructus
Gou Ji
Cibotii Rhizoma
He Tao Ren
Juglandis Semen
Yi Zhi Ren
Alpiniae Oxyphyllae Fructus
Xian Mao
Curculiginis Rhizoma
Du Zhong
Eucommiae Cortex
Xu Duan
Dipsaci Radix
Gu Sui Bu
Drynariae Rhizoma
Tu Si Zi
Cuscutae Semen
Zi He Che
Hominis Placenta
Sha Shen
Glehniae/Adenophorae Radix
Xi Yang Shen
Panacis Quinquefolii Radix
Mai Men Dong
Ophiopogonis Radix
Tian Men Dong
Asparagi Radix
Shi Hu
Dendrobii Herba
Yu Zhu
Polygonati Odorati Rhizoma
Bai He
Lilii Bulbus
Mo Han Lian (Han Lian Cao)
Ecliptae Herba
Nu Zhen Zi
Ligustri Lucidi Fructus
Hei Zhi Ma
Sesami Semen Nigrum
Gui Ban
Testudinis Plastrum
Bie Jia
Trionycis Carapax
Shan Zhu Yu
Corni Fructus
Wu Wei Zi
Schisandrae Fructus
Wu Mei
Mume Fructus
He Zi
Chebulae Fructus
Rou Dou Kou
Myristicae Semen
Chun Pi
Ailanthi Cortex
Chi Shi Zhi
Hallyositum Rubrum
Lian Zi
Nelumbinis Semen
Qian Shi
Euryales Semen
Jin Ying Zi
Rosae Laevigatae Fructus
Fu Pen Zi
Rubi Fructus
Bai Guo
Gingko Semen
Fu Xiao Mai
Tritici Fructus Levis
Hai Piao Xiao
Sepiae Endoconcha
Long Gu
Fossilia Ossis Mastodi
Mu Li
Ostreae Concha
Ci Shi
Magnetitum
Zhen Zhu
Margarita
Zi Shi Ying
Fluoritum
Hu Po
Succinum
Suan Zao Ren
Ziziphi Spinosae Semen
Bai Zi Ren
Platycladi Semen
Yuan Zhi
Polygalae Radix
He Huan Pi
Albiziae Cortex
Ye Jiao Teng
Polygoni Multiflori Caulis
She Xiang
Moschus
Su He Xiang
Styrax
Bing Pian
Borneolum
Shi Chang Pu
Acori Tatarinowii Rhizoma
Niu Huang
Bovis Calculus
Ling Yang Jiao
Saigae Tataricae Cornu
Gou Teng
Uncariae Ramulus Cum Uncis
Tian Ma
Gastrodiae Rhizoma
Ci Ji Li
Tribuli Fructus
Shi Jue Ming
Haliotidis Concha
Di Long
Pheretima
Bai Jiang Can
Bombyx Batryticatus
Quan Xie
Scorpio
Wu Gong
Scolopendra
Dai Zhe Shi
Haematitum
Shi Jun Zi
Quisqualis Fructus
Bing Lang
Arecae Semen
Da Suan
Alli Sativi Bulbus
Bai Fan
Alumen
Liu Huang
Sulfur
She Chuang Zi
Cnidii Fructus