Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Ma Huang

Ephedrae Herba

Gui Zhi

Cinnamomi Ramulus

Zi Su Ye

Perillae Folium

Jing Jie

Schizonepetae Herba

Fang Feng

Saposhnikoviae Radix

Qiang Huo

Notopterygii Rhizoma seu Radix

Xiang Ru

Moslae Herba

Gao Ben

Ligustici Rhizoma

Bai Zhi

Angelicae Dahuricae Radix

Xi Xin

Asari Herba

Sheng Jiang

Zingiberis Rhizoma Recens

Cong Bai

Allii Fistulosi Bulbus

Cang Er Zi

Xanthii Fructus

Xin Yi Hua

Magnoliae Flos

Bo He

Menthae Haplocalycis Herba

Niu Bang Zi

Arctii Fructus

Chan Tui

Cicadae Periostracum

Sang Ye

Mori Folium

Ju Hua

Chrysanthemi Flos

Man Jing Zi

Viticis Fructus

Dan Dou Chi

Sojae Semen Preparatum

Ge Gen

Puerariae Radix

Chai Hu

Bupleuri Radix

Sheng Ma

Cimicifugae Rhizoma

Mu Zei

Equisete Hiemalis Herba

Fu Ping

Spirodelae Herba

Shi Gao

Gypsum Fibrosum

Zhi Mu

Anemarrhenae Rhizoma

Zhi Zi

Gardeniae Fructus

Dan Zhu Ye

Lophateri Herba

Xia Ku Cao

Prunellae Spica

Xi Gua

Citrulli Fructus

Tian Hua Fen

Trichosanthis Radix

Lu Gen

Phragmitis Rhizoma

Jue Ming Zi

Cassiae Semen

Shui Niu Jiao

Bubali Cornu

Sheng Di Huang

Rehmanniae Radix

Xuan Shen

Scrophulariae Radix

Mu Dan Pi

Moutan Cortex

Zi Cao

Arnebiae/Lithospermi Radix

Huang Qin

Scutellariae Radix

Huang Lian

Coptidis Rhizoma

Huang Bai

Phellodendri Cortex

Long Dan Cao

Gentianae Radix

Ku Shen

Sophorae Flavescentis Radix

Qin Pi

Fraxini Cortex

Jin Yin Hua

Lonicerae Flos

Lian Qiao

Forsythiae Fructus

Da Qing Ye

Isatidis Folium

Ban Lan Gen

Isatidis/Baphicacanthis Radix

Pu Gong Ying

Taraxaci Herba

Zi Hua Di Ding

Violae Herba

Bai Jiang Cao

Patriniae Herba

Chuan Xin Lian

Andrographitis Herba

Bai Hua She She Cao

Hedyotis Diffusae Herba

Bai Tou Weng

Pulsatillae Radix

Ma Chi Xian

Portulacae Herba

He Ye

Nelumbinis Folium

Lu Dou

Phaseoli Radiati Semen

Bai Xian Pi

Dictamni Cortex

Shan Dou Gen

Sophorae Tonkinesis Radix

Tu Fu Ling

Smilacis Glabrae Rhizoma

She Gan

Belamcandae Rhizoma

Qing Hao

Artemesiae Annuae Herba

Di Gu Pi

Lycii Cortex

Bai Wei

Cynanchi Atrati Radix

Yin Chai Hu

Stellariae Radix

Da Huang

Rhei Radix et Rhizoma

Mang Xiao

Natrii Sulfas

Fan Xie Ye

Sennae Folium

Lu Hui

Aloe

Huo Ma Ren

Cannabis Semen

Yu Li Ren

Pruni Semen

Quan Niu Zi

Semen Pharbitidis

Gan Sui

Kansui Radix

Da Ji

Euphorbiae seu Knoxiae Radix

Ba Dou

Crotoni Fructus

Fu Ling

Poria

Fu Ling Pi

Poriae Cutis

Fu Shen

Poriae Sclerotium Pararadicis

Chi Fu Ling

Poriae Rubra

Zhu Ling

Polyuporus

Ze Xie

Alismatis Rhizoma

Yi Yi Ren

Coicis Semen

Che Qian Zi

Plantaginis Semen

Hua Shi

Talcum

Mu Tong

Akebiae Caulis

Shi Wei

Pyrrosiae Folium

Dong Kui Zi

Malvae Fructus

Deng Xin Cao

Junci Medulla

Qu Mai

Dianthi Herba

Bian Xu

Polygoni Avicularis Herba

Di Fu Zi

Kochiae Fructus

Dong Gua Zi (Dong Gua Ren)

Benincasae Semen

Bi Xie (Bei Xie)

Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma

Yin Chen (Yin Chen Hao)

Artemisiae Scopariae Herba

Han Fang Ji

Stephaniae Tetrandrae Radix

Du Huo

Angelicae Pubescentis Radix

Wei Ling Xian

Clematidis Radix

Hai Tong Pi

Erythrinae Cortex

Mu Gua

Chaenomelis Fructus

Can Sha

Bombycis Faeces

Sang Ji Sheng

Taxilli Herba

Wu Jia Pi

Acanthopanacis Cortex

Qin Jiao

Gentianae Macrophylla Radix

Sang Zhi

Mori Ramulus

Xi Xian Cao

Siegesbeckiae Herba

Qi She (Bai Hua She)

Agkistrodon

Qian Hu

Peucedani Radix

Chuan Bei Mu

Fritillariae Cirrhosae Bulbus

Zhe Bei Mu

Fritillariae Thunbergii Bulbus

Gua Lou

Trichosanthis Fructus

Gua Lou Pi

Trichosanthis Pericarpium

Gua Lou Ren

Trichosanthis Semen

Zhu Ru

Bambusae Caulis in Taeniam

Kun Bu

Eckloniae Thallus

Hai Zao

Sargassum

Zhi Ban Xia

Pinelliae Rhizoma Preparatum

Zhi Tian Nan Xing

Arisaematis Rhizoma Preparatum

Bai Jie Zi

Sinapsis Semen

Jie Geng

Platycodi Radix

Xuan Fu Hua

Inulae Flos

Bai Qian

Cynanchi Stauntonii Rhizoma

Xing Ren

Armeniacae Semen

Zi Wan

Asteris Radix

Kuan Dong Hua

Farfarae Flos

Zi Su Zi

Perillae Fructus

Pi Pa Ye

Eriobotryae Folium

Ma Dou Ling

Aristolochia Fructus

Bai Bu

Stemonae Radix

Sang Bai Pi

Mori Cortex

Cang Zhu

Atractylodis Rhizoma

Huo Po

Magnoliae Officinalis Cortex

Huo Xiang

Pogostemonis/Agastaches Herba

Sha Ren

Amomi Fructus

Bai Dou Kou

Amomi Fructus Rotundus

Cao Dou Kou

Alpiniae Katsumadai Semen

Cao Guo

Tsaoko Fructus

Shan Zha

Crataegi Fructus

Shen Qu

Massa Medicata Fermentata

Mai Ya

Hordei Fructus Germinatus

Gu Ya

Setariae (Oryzae) Fructus Germinatus

Lai Fu Zi

Raphani Semen

Ji Nei Jin

Gigeriae Galli Endothelium Corneum

Chen Pi

Citri Reticulatae Pericarpium

Ju Hong

Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum

Qing Pi

Citri Reticulatae Viride Pericarpium

Zhi Shi

Aurantii Fructus Immaturus

Zhi Ke (Zhi Qiao)

Auranti Fructus

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording