20 terms

English Words super memo 9

STUDY
PLAY
kit
دانش و معرفت/ علم آداب معاشرت
critique
تجدید نظر کردن انتقاد کردن
succumb
از پا درامدن تسلیم شدن
override: پامال کردن از پای دراوردن
dispose
کنترل کردن ترتیب کارها را معین کردن
disposal
در دسترس موجود مصرف شدنی
distort
خمیدن شکسته شدن منحرف شدن
malign
بدخیم بدنهاد بد نام کردن بد خواهی کردن
tumble
افتادن پریدن لغزیدن
lacerate
جریمه دادن آزردن پاره کردن
inflict
خسارت وارد آوردن ضربه زدن
ardor
گرمی حرارت سوز و شوق
abase
تحقیر کردن کم ارزش کردن
turmoil
غوغا بهم ریختگی آشفتگی
inception
آغاز شروع بستن نطفه
abide
وفا کردن پایداری کردن ماندن به پا
heed
توجه کردن
recede
کنار کشیدن عقب رفتن عقب کشیدن
refrain
برگرداندن خودداری کردن منع کردن نگاه داشتن
tyrant
دیکتاتور
drench
خیساندن نوشانیدن