57 terms

#38 - Patrymau estynedig

Extra patterns, building on the oral work in Uned 38. Quite a tough set, I've tried to being in lots of little bits and bobs.
STUDY
PLAY
Byddwn i'n chwarae'r ffidl, 'swn i'n gallu
I would play the violin, if I could
Byddwn i'n bwyta pasta bob dydd, 'swn i'n gallu
I would eat pasta every day, if I could
Byddwn i'n dringo Yr Wyddfa, 'swn i'n gallu
I would climb Snowdon, if I could
Byddwn i'n rhedeg Marathon Llundain, 'swn i'n gallu
I would run the London Marathon, if I could
Byddet ti'n dysgu Cymraeg, 'set ti'n dod i'r dosbarth
You would learn Welsh, if you came to the class (ti)
Byddet ti'n cofio'r eirfa, 'set ti'n defnyddio Quizlet
You would remember the vocabulary, if you used Quizlet (ti)
Byddet ti'n dda, 'set ti'n gweithio
You would be good, if you worked (ti)
Byddet ti'n iawn, 'set ti ddim yn poeni
You would be fine, if you didn't worry (ti)
Byddet ti'n poeni, 'set ti yn fy lle i
You would be worried, if you were me (ti)
Byddet ti'n gallu rhedeg, 'set ti'n ymarfer
You would be able to run, if you practiced (ti)
Fyddet ti'n symud i Landudoch, 'sai'r arian 'da ti?
Would you move to St Dogmaels, if you had the money? (ti)
Fyddet ti'n teithio'r byd, 'sai'r amser 'da ti?
Would you travel the world, if you had the time? (ti)
Fyddet ti'n hapus, 'sai miliwn o bunnau 'da ti?
Would you be happy, if you had a million pounds? (ti)
Fyddet ti'n siarad Cymraeg, 'set ti'n mynd i'r Eisteddfod?
Would you speak Welsh, if you went to the Eisteddfod? (ti)
'Swn i'n ifanc, fyddwn i ddim yn chwarae gemau fideo
If I were young, I wouldn't play video games
'Swn i'n hen, fyddwn i ddim yn poeni am fy nillad
If I were old, I wouldn't worry about my clothes
'Swn i wedi meddwi, fyddwn i ddim yn gyrru adre
If I were drunk, I wouldn't drive home
'Swn i'n sâl, byddwn i'n mynd at y meddyg
If I were ill, I would go to the doctor
'Sai'r arian 'da fi, byddwn i'n teithio
If I had the money, I would travel
'Sai'r amser 'da fi, byddwn i'n dysgu Sbaeneg
If I had the time, I would learn Spanish
'Sai ots 'da fi, byddwn i'n dweud
If I minded, I would say
'Sai problem 'da fi, byddwn i'n gofyn i'r tiwtor
If I had a problem, I would ask the tutor
'Sai dim car 'da fi, byddwn i'n cerdded
If I didn't have a car, I would walk
Byddai Sara'n hapus, 'sai hi'n gwybod
Sara would be happy, if she knew
Byddai Sara'n drist, 'sai hi'n gwybod
Sara would be sad, if she knew
Byddai Sara'n fendigedig, 'sai hi'n chwarae
Sara would be fantastic, if she played
Byddai Sara'n ofnadwy, 'sai hi'n canu
Sara would be terrible, if she sang
Byddai'r bwyd yn ofnadwy, 'sai Sara'n coginio
The food would be terrible, if Sara cooked
Bydden ni'n sâl, 'sen ni'n bwyta gormod
We would be ill, if we ate too much
Bydden ni'n clywed, 'sen ni'n gwrando
We would hear, if we listened
Bydden ni'n gweld, 'sen ni'n edrych
We would see, if we looked
Bydden ni'n dweud, 'sen ni'n siarad Cymraeg
We would say, if we spoke Welsh
'Sech chi'n mynd i Oakwood, fyddech chi'n mynd ar Megaphobia?
If you went to Oakwood, would you go on Megaphobia? (chi)
'Sech chi'n mynd i Baris, fyddech chi'n ymweld â'r Louvre?
If you went to Paris, would you visit the Louvre? (chi)
'Sech chi'n mynd i glwb nos, fyddech chi'n dawnsio?
If you went to a night club, would you dance? (chi)
'Sech chi'n mynd i'r Almaen, fyddech chi'n bwyta sauerkraut?
If you went to Germany, would you eat sauerkraut? (chi)
Bydden nhw'n dwym, 'sai hi ddim yn wyntog
They would be warm, if it wasn't windy
Bydden ni'n sych, 'sai hi ddim yn bwrw glaw
We would be dry, if it wasn't raining
Byddai Carl yn oer, 'sai fe'n tynnu ei het
Carl would be cold, if he took off his hat
Byddai Siwan yn mwynhau, 'sai hi'n dod gyda ni
Siwan would enjoy herself, if she came with us
Byddai syched ar y plant, 'sen nhw'n anghofio eu dŵr
The children would be thirsty, if they forgot their water
Byddai ofn arna i, 'swn i'n mynd ar Megaphobia
I would be afraid, if I went on Megaphobia
Byddai hiraeth arna i, 'sen ni'n symud i Loegr
I would be homesick, if we moved to England
'Swn i'n gwisgo siwt, byddwn i'n edrych fel dyn busnes
If I wore a suit, I would look like a business man
'Set ti'n tynnu dy sbectol, fyddet ti ddim yn gallu gweld
If you took off your glasses, you wouldn't be able to see (ti)
'Sai fe'n torri ei wallt, byddai fe'n edrych fel George Clooney
If he cut his hair, he would look like George Clooney
'Sai hi'n torri ei gwallt, byddai hi'n edrych fel Sandra Bullock
If she cut her hair, she would look like Sandra Bullock
Fyddai ots 'da ti 'sai hi'n bwrw glaw tan mis Medi?
Would you mind if it rained until September? (ti)
Fyddai ots 'da ti 'sai hi'n rhy boeth?
Would you mind if it was too hot? (ti)
Fyddai ots 'da ti 'sai hi'n bwrw eira ym mis Mawrth?
Would you mind if it snowed in March? (ti)
Fyddai ots 'da fe 'sai hi'n gadael?
Would he mind if she left?
Fyddai ots 'da nhw 'sen ni'n siarad Cymraeg?
Would they mind if we spoke Welsh?
Fyddai ots 'da chi 'swn i'n gyrru?
Would you mind if I drove? (chi)
Fyddai dim ots 'da fi
I wouldn't mind
Fyddai dim ots 'da ti
You wouldn't mind (ti)
Fyddai dim ots 'da fe o gwbl
He wouldn't mind at all
Fyddai dim ots 'da hi o gwbl
She wouldn't mind at all
OTHER SETS BY THIS CREATOR